Kommentar:
Lise K Skreddernes og Øystein Iselvmo, fylkesledere i Finnmark- og Troms Bondelag.
Driftsgranskingen for 2022 viser økning i inntekta til bonden, et år med generelt gode avlinger, prisøkning på kjøtt og god markedsbalanse gjorde det mulig å ta ut kostnadene i markedet. Det var også en høy etterbetaling på melk på 98 øre pr liter.

Økt lønnsomhet for driftsformen kumelk

Driftsformen kumelk er den viktigste driftsformen i Nord-Norge. Jordbruksinntektene ble kr 472 800 per årsverk. Dette er en økning på kr 60 300, eller 15 prosent fra året før. Også i 2021 økte lønnsomheten for driftsformen kumelk.

Jordbruksinntekten gikk ned for driftsformen sau

For gårdsbruk med driftsformen sau gikk jordbruksinntektene svakt ned fra 2021 til 2022. Jordbruksinntektene ble kr 276 400 per årsverk, som er kr 5 600 lavere enn i 2021. Driftsoverskuddet på bruk med sau økte med 16 prosent, men blant annet på grunn av økt arbeidsforbruk så gikk jordbruksinntekten per årsverk ned.

Effekt av jordbruksfradraget

Jordbruksfradraget blir fastsatt i jordbruksoppgjøret, og for 2022 var maksimalt fradrag kr 195 000. Inntektsvirkningen av jordbruksfradraget er beregnet til 32 900 kroner per årsverk i 2022. Dette kommer i tillegg til jordbruksinntekten, og inngår ikke i noen av resultatmålene ovenfor.

Investeringer og gjeld

Gjennomsnittlig nettoinvestering i jordbruket var kr 178 500 per gårdsbruk. I tillegg investerte gårdbrukerfamilien i tilleggsnæring, annen næring og private eiendeler. Samlet gjeld for gårdbrukerfamilien økte med kr 341 300. Gjeldsandelen for de nord-norske driftsgranskingsbrukene var i gjennomsnitt 55 prosent, som er uendret fra 2021, og 10 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.