Nyheter

Rettigheter i forbindelse med koronautbruddet

Mange har spørsmål om hvilke regler og rettigheter som gjelder i unntakstilstanden som følger av korona-viruset. Her har vi samlet nyttig informasjon.

Råd til bonden om korona-smitte

Vask hendene, ha godt smittevern og lag beredskapsplan for gården.

Retningslinjer i forbindelse med koronaviruset

Norges Bondelag forholder seg til myndighetenes anbefalinger i forbindelse med koronaviruset. Vi følger situasjonen og oppdaterer informasjonen løpende.

Julehilsen fra leder

Økte kostnader reduserer lønnsomhet

NIBIO undersøkelse viser økonomisk nedgang for nord-norske bønder. Bekymret når utgiftene stiger mer enn inntektene, sier fylkesleder i Finnmark Bondelag.

Bondelaget styrker dialogen med Sametinget

Innfører årlige møter.

Nyansatt på kontoret i Finnmark Bondelag

Hei, mitt navn er Klemet Erland Hætta og har i dag (1. oktober) min første arbeidsdag som seniorrådgiver for Bondelaget, avdeling Finnmark.

Kongeørna herjer i Finnmark

De siste ukene har sauebønder i Varangerfjorden opplevd store tap til kongeørn. Minimum seks besetninger i fjorden har mistet lam til kongeørn på innmarksbeiter (areal som er gjerdet inn). Flere av disse lammene er sendt inn til Statens naturoppsyn for dokumentasjon.

Finnmark Bondelag takker landbruksminister Bollestad og KRF for en god jordbruksavtale

Landbruket var spent når KRF tok steget inn i regjeringen og man fikk en flertallsregjering. Regjeringa gikk fra å være avhengig av stortingsflertallet til at man fikk full råderett. Vi er glade for at KRF krevde posten som landbruksminister og fikk den. Og dere, KRF i lag med øvrige regjeringspartnere innfridde.

Landbruket trenger et løft

Landbruket i Norge er en politisk styrt næring. Dette sikrer at bøndene i landet produserer de varer som etterspørres av forbruker på en god, trygg og bærekraftig måte.

Porsanger Bondelag er årets lokallag i Finnmark

Lokallaget kan vise til god aktivitet i året som var. De har gjennomført et omfattende kurs i dyretransport, der foredragsholder var fra Anemalia.

Resolusjon fra årsmøte i Finnmark Bondelag

Finnmark Bondelag mener at kongeørna må tas inn i rovdyrforvaltningen, på lik linje med de andre store rovdyrene.

Ny fylkesleder i Finnmark Bondelag

Finnmark Bondelag arrangerte sitt årsmøte i Lakselv 20-21 februar. På møtet gikk tidligere fylkesleder Grete Liv Olaussen av etter seks år som leder og Lise Skreddernes ble valgt som ny fylkesleder.

Grønn utdanning må styrkes i stedet for å legges ned i Finnmark

Det er mange ulike yrker som har sin tilknytning til landbruk. Riktignok er vi færre bønder i Finnmark enn vi var for ti år siden, men vi produserer fortsatt omtrent like mye melk, kjøtt og egg som da, og driver omtrent like mye av jorda som tidligere.

Uttalelse fra ledermøte i Finnmark Bondelag

Finnmark Bondelag forventer at fylket har en veterinær dekning som sikrer at dyrene til bonden får den behandling som er nødvendig innenfor rimelig tid.

Finnmarksordførerne slutter seg til om ordføreroppropet for beitenæringene

Tidligere i høst så har 150 av landets ordførere i spesielt rovdyrutsatte fylker har sluttet seg opp om et opprop der man ber Statsministeren ta grep for å sikre at et bredt sammensatt rovdyrforlik i Stortinget følges opp. Nå følger alle 19 ordførerne i Finnmark opp med å vise sin støtte til oppropet.

Finnmark Bondelag ber elgjegerne om hjelp

Forvaltningen av bjørn i Norge er basert på at hvert enkelt individ må telles hvert eneste år. Måten den telles på er via DNA. Da gjerne via hårprøver eller møkk. Utfordringen med den norske modellen er at hvis du ikke telles så eksisterer du ikke. I alle fall ikke det året.

Fôr fra nord trengs i sør

Den varme sommeren i sør har ført til at det trengs 150 000 rundballer i Sør-Norge. I Finnmark fins dyrka mark som har vært i bruk inntil nylig og Norge trenger nå det graset som kan høstes der.

Finnmark Bondelag er fornøyd med at det er inngått jordbruksavtale

Ramma i årets avtale er historisk høy, men det måtte den også være.

Finnmark Bondelag arrangerer organisasjonskurs

10 til 12 april arrangerer Finnmark Bondelag organisasjonskurs. Vi starter opp på Tana Videregående skole, deretter drar vi til Lakselv før det avsluttes i Alta.

Alta Bondelag er årets lokallag i Finnmark

Under årsmøtemiddagen til Finnmark Bondelag så ble Alta Bondelag hedret som årets lokallag i fylkeslaget.

Resolusjon Årsmøte Finnmark Bondelag

Finnmark har ikke råd å miste flere bønder. Antallet i fylket er blitt så lavt at miljøene er i ferd med å smuldre opp.

Finnmark Bondelag krever at staten må ta større ansvar i jervejakta

Etter at lisensjakta er over i Finnmark så er kun 3 av kvoten på 27 jerv skutt under ordinær jakt. Tallet på skutte jerv er svært lav, og gjør at jervebestanden i fylket vil fortsette å vokse om ikke staten tar ansvar.

Forvaltning av rovdyr på manglende grunnlag

Finnmark Bondelag registrerer at Miljødirektoratet overprøver Rovviltnemnda for Troms og Finnmark i sin anbefaling om gaupejakt på to individer i Finnmark og tre individ i Troms.

Bondetrim i Tana

Bønder har et hardt fysisk yrke der slitasjeskader er svært vanlig. Konsekvensen er ofte sykemeldinger og uføretrygd. Tana Bondelag har grepet tak i problemet og gjennomfører ukentlig bondetrim der forebygging står i fokus.

Resolusjon Finnmark Bondelag – Ledermøte 2017

Finnmark Bondelag mener at bestandsregistreringsmodellen på de store rovdyrene som benyttes i dag i Finnmark og Troms ikke er nøyaktig nok.

Landbruket blir pålagt å ta kostnaden med å løfte kapasiteten på strømnettet i distriktene

Markus Heiberg er en ung bonde fra Tana. Han er gift med Ellen Ingvild og sammen har de tre barn.

Reindriftas krav til Oldereidet

Reindrifta kunne hatt alt å vinne på å holde seg til venns med bøndene, istedetfor å kreve oppheving av fredningssonene.

Insekts plager på beite i Finnmark – Møte med mattilsynet

Finnmark er ikke bare kjent for vakker natur og midnattssol. Store mengder med mygg, knott og andre «kjøttetere» blir like ofte nevnt når man prater om fylket her lengst nord.

1300 deltagere på åpen gård i Alta

Alta Bondelag har hatt tradisjon med å gjennomføre svært vellykkede "Åpen gård" arrangementer, og denne helgen ble ikke noe unntak. 1300 store og små var gjester på arrangementet.

Må samle bjørnemøkk for å få skyte bjørn

Statens naturoppsyn gjennomførte bjørnemøte i Karasjok i samarbeid med NIBIO. Tema for møtet var menneskers møte med bjørn i naturen, arbeidet med DNA registrering og en gjennomgang av kjente individ i kommunen.

AP og Knut Storberget på gårdsbesøk i Finnmark

Finnmark Bondelag mottok en invitasjon fra Alta Arbeiderparti og Steinar Karlstrøm som er Finnmark AP sin tredje kandidat til Stortinget om å delta på et lunsjmøte med Knut Storberget.

Et landbruk over hele landet

Endelig kan man sette en sluttstrek for årets jordbruksforhandlinger. Årets forhandlinger har vært av det kaotiske slaget der man opplevde brudd mellom stat og forhandlingspartene for så å bli kalt inn til forhandlingsbordet igjen.

Arbeiderpartiet fokuser på landbruk og næringsmiddelindustrien

I Finnmark har både meieriet i Alta og Tana fått besøk av stortingskandidater fra Arbeiderpartiet.

Finnmark Bondelag blir lagt merke til på årsmøtet i Norges Bondelag

Årsmøtedelegatene og organisasjonssjef fra Finnmark deltok på årsmøtet i Norges Bondelag 14-15 juni i vakre Sarpsborg.

Ørnestammen må forvaltes

Finnmark Bondelag har registrert de senere tids dystre bilder fra fjellet der kongeørnen har forsynt seg grovt av reinkalver. Dette kan ørna gjøre uten at reindrifta kan gjøre noe for å begrense tapene.

Oppskriften på utvikling av en "Asfalt-ku"

Jeg spurte drengen vår, han som har jobbet på gården hos oss i seks år, om det var greit at han gikk 25000 kr ned i lønn neste år.

Regjeringen svekker økonomien til Nord-Norske melkeprodusenter

Fredag 05 mai la regjeringen fram sitt tilbud til landbruket i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Tilbudet gir bønder en svakere inntektsvekst enn øvrige sammenlignbare grupper i samfunnet. Dette er stikk i strid med Stortingsflertallets vilje som ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av Regjeringens jordbruksmelding 25 april.

Stortingets ambisjoner for norsk matproduksjon.

Natten før jordbruket leverte sitt krav i årets jordbruksforhandlinger i forrige uke vedtok Stortinget Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling – en fremtidsrettet jordbruksproduksjon.

Delta på kurs i varmearbeid?

Fra 1.januar 2016 fikk også landbruksnæringen krav om at alle som utfører arbeide der det benyttes åpen ild, oppvarming og utstyr som sveise-, skjære-, lodde- og slipeutstyr skal ha sertifikat som dokumenterer gjennomgått godkjent opplæring.

Finnmark Bondelag med medlemsvekst på 12 % i 2016

Fylkeslaget har gjennomført en vervekonkurranse som har gått fra februar 2016 og fram til årsmøtet. Igjen har lokallagene engasjert seg, og man ser en god medlemsvekst over hele fylket.

Årets lokallag i Finnmark

I år var det ingen tvil. Ingen over. Ingen ved siden. Tana Bondelag har gjort alt man kan forvente og mer til. Spørsmålet er bare om de blir årets lokallag i Norges Bondelag?

Resolusjon fra årsmøtet i Finnmark Bondelag

Melkeproduksjon er den viktigste bærebjelken for landbruket i distriktene i Norge. For å unngå at melkekvoter flyttes, vil Finnmark bondelag opprettholde dagens kvoteregioner for melkeproduksjon.

Politisk debatt på Finnmark bondelag sitt årsmøte

Under fylkeslagets årsmøte så inviterte vi fire potensielle stortingspolitikere etter høstens Stortingsvalg, til å komme til oss for å fortelle om deres ambisjoner for Finnmarkslandbruket, og hva de kan bidra med hvis de blir valgt inn.

Derfor tenner Bondelaget bål tirsdag 31. januar

Over hele landet tenner bøndene varselbål tirsdag 31. januar kl. 15 for å rette oppmerksomheten mot jordbruksmeldinga som Regjeringa la fram før jul. Det overordnede målet i meldinga er å legge til rette for kostnadseffektiv produksjon, og det harmonerer ikke med målet om et aktivt landbruk over hele landet.

landbruk over hele landet

Forrige fredag la regjeringen ved landbruksminister John Georg Dale fram forslag til jordbruksmelding. Meldingen er en styrepinne på hvordan regjeringen ønsker at landbruket skal utvikle seg og se ut i framtiden. Finnmark Bondelag synes dessverre ikke meldingen var noe god lesning.

Finnmark Bondelag krever løsning på fergetrøbbel

Finnmark Bondelag har fulgt med i saken om fergeforbindelse til Årøya i Altafjorden. Vi har registrert den store fortvilelsen blant øyas innbyggere over at Fylkeskommunen har valgt å bytte ut ett velfungerende fergesamband med hurtigbåt på strekningen.

Vervekonkurranse i Finnmark Bondelag

Vi følger opp suksessen fra fjoråret og sparker i gang en ny vervekonkurranse i fylkeslaget. Konkurransen går fram til årsmøtet i Finnmark Bondelag som er planlagt gjennomført siste uka av februar 2017.

Den siste fiskerbonden

I flere tusen år har befolkningen på kyst- og fjordstrøkene i Finnmark drevet kombinasjonsnæring med fiskeri og landbruk. Dette har vært gjort av alle, uavhengig av etnisitet og er en del av Finnmark sin kulturarv.

STORT POTENSIALE I FINNMARKSJORDBRUKET

I Finnmark har vi rikelig med areal til grasproduksjon og beiter. Vi har god kompetanse på å produsere melk og kjøtt. Landbruket i Finnmark genererer mange ulike arbeidsplasser innen industri og handel.

Våre samarbeidspartnere