Finnmark Bondelag forventer at bestandsregistreringa på store rovdyr blir bedre. Staten må få på plass en registreringsmodell som tar hensyn til at man ikke klarer å få telt alle individ/ynglinger hvert år.

Finnmark tåler ikke ytterligere nedgang i melke- og kjøttproduksjonen. Meieri- og slakteristrukturen i fylket er allerede presset og trenger alt volum det kan få.

Regjeringen innfører forbud av nydyrking av myr. Enkelte områder i Finnmark er helt avhengig av nydyrkning på myr for å kunne få nok vinterfôr til dyrene. Vi forventer derfor at man kommer med gode dispensasjonsordninger som forvaltes av kommunene, for å unngå nedleggelser. En blanding av myr og mineraljord på et gårdsbruk vil kunne sikre nok vinterfôr, uansett værsituasjon.

Finnmark Bondelag ønsker at beiteressursen skal utnyttes i større grad enn i dag. Her må man se på tiltak som stimulerer til at det skjer.

 Kanaliseringspolitikken som sikrer at områdene som er egnet for kornproduksjon brukes til det og grasproduksjon foregår i distriktene er et viktig virkemiddel for å sikre jordbruket i Finnmark.

Finnmarksbonden er opptatt av klima. Det er et godt klimatiltak å produsere kortreist mat. Maten må produseres, foredles og selges i størst mulig grad lokalt.