For å unngå ytterligere reduksjon i antall bønder så må økonomien for små- og mellomstore bruk i fylket styrkes. Dette kan gjøres ved å styrke ordningene på husdyr- eller distriktstilskudd for små- og mellomstore bruk.

Finnmark har to meieri og ett slakteri som er helt avhengig av stabile leveranser. I en tid med overproduksjon i Norge så må man ikke forverre rammevilkårene ytterligere for næringsmiddelindustrien i vårt fylke. Man må se på ordninger som sikrer stabile leveranser. Å skjerme reduksjon på forholdstall i Finnmark ved framtidig reduksjon av kvotene til melkeprodusentene, kan være ett alternativ for å sikre meieriene nok melk.

Bønder i fylket har den senere tid opplevd en sterk økning i sine kostnader til veterinær. Finnmark Bondelag ønsker at det innføres et tak for hvor mye en veterinær som mottar tilskudd for å utøve sin tjeneste kan fakturere en bonde ved behandling av dyr. Selvfølgelig må veterinæren sikres en inntekt som står i stil til sin utdannelse, også i distriktene, men dette må sikres via statlige ordninger. Hvis man virkelig ønsker et landbruk over hele landet så må dette også følges opp med gode nok ordninger.

Moderne driftsbygninger sikrer rekruttering, god dyrevelferd og gode arbeidsforhold. Byggekostnadene på fjøsbygg i Troms og Finnmark er 25-30 % høyere enn Trøndelag. For å kompensere for dette så har vi ikke et tak på investeringstilskudd fra Innovasjon Norge i disse to fylkene. I våre to nordligste fylker er pantegrunnlaget på gårdene ofte svakt. Dette gjør at gode lønnsomme prosjekt ikke blir realisert på grunn av for liten sikkerhet i forhold til hva bankene krever. Svakt pantegrunnlag i lag med høye bygge kostnader gjør at landbruket i Troms og Finnmark er helt avhengig av at Innovasjon Norge har tilstrekkelig med midler og gir lån til tross for svakt pantegrunnlag. Dette er dessverre ikke tilfelle i dag.

Primærnæringene er helt avhengig av en fornuftig rovdyrforvaltning for å kunne utnytte utmarksbeitene. Finnmark Bondelag krever en bedre registrering av rovdyrbestanden i fylket og at bestanden tas ned til bestandstallene fastsatt av Stortinget.

Finnmarksbonden er klar til å ta sitt ansvar i det grønne skiftet. Tilrettelegging og finansiering av gode klimatiltak i landbruket ønsker vi velkommen.

Finnmark Bondelag ønsker matjordprosjektet til fylkesmannen velkommen. Vi mener at brakklegging av landbruksjord må stoppes og reverseres. Nedbygging av matjord må stoppes. Kun 0,3 % av fylket er dyrket og vi trenger all denne jorda for å sikre at fylkets innbyggere skal være mest mulig selvforsynt på mat og sikre matvareberedskapen i framtiden.