Bakgrunnen for møtet var frykt for nye store rovdyrtap i årets beitesesong, og risiko for at sauebøndene får beitenekt til sommeren.

-De siste årene har vi sett en kraftig økning i de registrerte rovdyrbestandene i Troms og Finnmark. De reelle tallene er trolig vesentlig høyere fordi det rett og slett er svært vanskelig å få telt alle med de enorme arealene og den topografien vi har å hanskes med i Troms og Finnmark, sier Lise Skreddernes, fylkesleder i Finnmark Bondelag.

Mellom 2017 og 2023 ble det 310 færre sauebruk i nord. Antall slakt gikk fra 195.997 til 146.980. Det betyr en nedgang på nesten 50.000 slakt. Volumet på småfe ble dermed redusert med en fjerdedel. De to bondelagslederne peker på at det svekker grunnlaget for slakteriene i Målselv og Karasjok, det jordbruksfaglige miljøet, bosetting i bygdene og grunnlaget for samisk kultur

-Rovdyrtapene bidrar til den nedgangen i antall sauebruk som skjer hos oss her i nord til tross for de svært gode naturgitte forutsetningene vi har. Det skjer samtidig som at rovdyrfrie Rogaland har en økning i saueholdet, sier Øystein Iselvmo, leder av Troms Bondelag.

-2023-sesongen var blodig. Det må tas grep nå for å hindre at situasjonen gjentar seg i år, var det krystallklare budskapet fra Finnmark Bondelag og Troms Bondelag til klima- og miljøministeren.

Konkret spilte Finnmark Bondelag og Troms Bondelag inn:

  • Beitedyr må prioriteres i beiteprioriterte områder.
  • At det må gis reell mulighet til skadefelling av kongeørn. Det er det ikke i dag, i og med at det stilles krav til at enkeltindivider av kongeørn skal identifiseres
  • Det må gjøre sporing av slagbjørnene fra 2023 som nå kommer ut av hiene sine før snøen forsvinner med påfølgende hurtiganalyse DNA og vedtak om skadefelling. Skadefelling må skje i regi av SNO. Det er positivt med felling i Porsanger og Jarfjord, men det er flere høyrisikobjørner på frifot også i Tana/Varanger-området. Ved nye angrep i løpet av beitesesongen må skadefelling gis umiddelbart og det må gjennomføres effektiv jakt.
  • Det må gjøres hiuttak av jerv i regi av SNO i Nordre Varanger, Tana, Porsanger, Bardu/indre deler av Troms og Nord-Troms
  • Iverksette jakt på gaupe i regi av SNO når lisenskvota ikke er tatt. Bestandsmålet for gaupe i region 8 må fjernes, da det ikke finnes et naturlig grunnlag for bestanden i Troms og Finnmark
  • Rovdyrtapene må kompenseres i sin helhet. De gjeldende kravene til dokumentasjon er urimelige; de reelle tapene blir ikke synliggjort og kompensert. Det må iverksettes forenklede krav til dokumentasjon i Finnmark og Troms for inneværende sesong for å få utbetalt rovdyrerstatningen.

Fra klima- og miljødepartementet deltok statssekretær Kjersti Bjørnstad, politisk rådgiver Kristoffer Hansen og embedsverket i tillegg til statsråd Andreas Bjelland Eriksen.

Statsråden understreket at han tok Bondelaget bekymringer og innspill på alvor. Han sa at at departementet vil øke innsatsen for å gjennomføre ekstraordinære uttak av jerv og uttak av rovdyr der lisensfelling ikke har gitt tilfredsstillende uttelling. Departementet vil også senke terskelen for skadefelling av rovdyr.

Lederne i Finnmark Bondelag og Troms Bondelag sier seg fornøyd med møtet.

-Vi registrerer at det er nye toner når det gjelder skadefelling og uttak av rovdyr der lisensjakta ikke virker bestandsregulerende. Det er vi svært tilfredse med, og vi håper at det blir satt inn nok innsats i de neste dagene og ukene. Det vil være avgjørende for å forebygge årets tap.

De to fylkeslederne uttrykte ønske om å videreføre dialogen med departementet.

-Vi opplever at vi blir tatt på alvor. Det er et godt grunnlag for å komme videre, ikke minst med tanke på kongeørnproblemet som fortsatt er uløst.