Vi registrerer samtidig en galopperende prisstigning på veterinære kostnader innad i fylket. Dette gjelder spesielt kveldstid og i helgene og for de som bor lengst unna veterinæren. Konsekvensen av svært høye kostnader ved bruk av veterinær er at bonden vegrer seg for å ringe veterinær, noe som kan gå på bekostning av dyrevelferden. Ledermøtet i Finnmark Bondelag krever at det kommer nasjonale føringer som beskriver hvor mye en kan fakturere for en tjeneste. Samtidig har vi forståelse for at veterinæren skal ha en lønn som kan forsvare utdannelsen, og her må nasjonale ordninger styrkes og målrettes for å sikre dette.

Finnmark Bondelag er gjort bekjent med at det er en ny forskrift på tur ut på høring som regulerer bruken av husdyrgjødsel. Tidsrommet man kan spre ut husdyrgjødsel er foreslått til mellom 1 mars og 1 september. Dagens regelverk gir et tidsvindu på spredning av gjødsel fra 15 mars til 31 oktober. I Finnmark så kommer man ikke ut på jordene før rundt 1 juni. Dette gjør at tidsvinduet man får for å få ut gjødselet blir svært kort. Finnmark Bondelag forventer at ny forskrift tar geografiske hensyn, både til vekstlengde og nedbørsmengder. Ved at Finnmark har minimale utfordringer med avrenning så må dagens ordning med at vi kan kjøre ut husdyrgjødsel etter 1 september såfremt møkka moldes ned videreføres.

Agri Analyse sin undersøkelse viser at hovedutfordringen for videre vekst på mange gårdsbruk i Finnmark er knapphet på areal. I dag er jordene ofte spredt over store avstander og mye av arealet er leid. Finnmark Bondelag forventer at driveplikten blir overholdt, at brakklagte arealer settes i drift igjen, at jordutleier har skrevet 10 års kontrakt på sitt areal og at kommunen tilrettelegger for nydyrking for sine bønder.

Finnmark Bondelag forventer at Stortingets brede rovdyrforlik følges opp. Dagens forvaltning fortrenger beitedyrene fra stadig større beiteområder i landet. Regjeringen må ta grep og kreve at forvaltningen faktisk følger opp Stortingets vilje.