Fylkesleder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen kommenterer tilbudet slikt; når bonden allerede ligger betydelig bak i inntekt per årsverk enn andre sammenlignbare grupper så vil statens tilbud bare gjøre vondt verre. Man kan ikke forvente at bonden skal produsere mat på idealisme.

I tillegg til selve tilbudet så ønsker staten å justere en del av allerede etablerte ordninger i jordbruksavtalen. En av disse er det generelle beitetilskuddet. Tilskuddet ønskes endret slik at man ikke lengre skal få tilskudd for å ha dyr på fulldyrket eng, men man må sende dyr som er tilknyttet grovforbaserte husdyrhold ut på utmarksbeite for å få tilskuddet.

Fylkesleder Olaussen sier at dette vil gi store økonomiske tap for melkebonden i Finnmark. Kravet til store besetninger i kombinasjon med at melkekua skal melkes regelmessig gjør det svært vanskelig å sende kua til skogs for å finne maten sin. I tillegg stiller den moderne melkekua store krav til sitt grovfôr, noe som blir umulig å tilfredsstille ved å sende kua til skogs.

I dagene framover skal Regjeringen og Bondeorganisasjonene forhandle for å prøve å komme fram til en felles avtale. Hvis man ikke lykkes med å bli enig så er det opp til Stortingsflertallet å velge om de vil godta Regjeringens forslag. Fylkeslederen håper man kommer fram til en løsning som reduserer inntektsgapet mellom landbruket og andre sammenlignbare grupper, samt at man får en profil som styrker økonomien på små- og mellomstore bruk og ivaretar distriktsprofilen i oppgjøret.

 

For ytterligere kommentarer

 

Grete Liv Olaussen

Fylkesleder

Finnmark Bondelag

Mob 41646168