Finnmark Bondelag ba om et møte med Mattilsynet da vi opplever at den enkelte bonde sliter med insekts plager i beitesesongen, og da spesielt på indre strøk. Når bonden da får uanmeldt besøk på sommeren, og kyrne står inne på grunn av insekts plager så oppleves det vanskelig å forklare. Vi følte derfor behov for et avklarende møte med Mattilsynet for å få en felles forståelse av regelverket rundt luftekravet og praktiseringen av det.

Møtet gjennomføres i Alta hos Mattilsynet hos Gudrun Elin Ullvang. Flere fra Mattilsynet deltok via videokonferanse utstyr. Anne Guttormsen fra Fylkesmannen deltok også på dette møtet via skjerm. Fra Finnmark Bondelag deltok fylkesleder Grete Liv Olaussen og organisasjonssjef Terje Balandin. Møtet ble opplevd som konstruktivt.

Luftekravet er som kjent på åtte uker og gjelder alt storfe, unntatt okser over seks måneder. For de med båsfjøs så er kravet tolv uker.

Det slås fast en del viktige momenter som ikke er godt nok kjent blant bøndene:

  • Luftekravet gjelder for sommerhalvåret

  • Kyrne kan gjerne være inne på natta

  • Ikke krav om sammenhengende lufting – Du kan ta pauser gjennom sommeren

  • Ikke krav om at hoved andel av fôret kommer fra beite.

  • Heller ikke krav om beite for oppfylling av luftekrav

Det betyr at man kan slippe ut kyrne før det blir grønt på jordene. La de være ute til insekts utfordringer blir for store, ta de inn, og så kan man slippe dyrene ut igjen når det blir færre insekter på senhøsten.

For å dokumentere for mattilsynet at bonden har en plan ved tilsyn så er vi enig med Mattilsynet at Finnmark Bondelag utarbeider et enkelt skjema som brukes for å planlegge beitesesongen. Tilsvarende er brukt på Vestlandet i forbindelse med bløte jorder og mye regn med stort hell. Der tidfester bonden i hvilke tidsperioder man ønsker å slippe dyrene ut for lufting. I dette skjemaet kan man spesifiserer at man vil holde dyrene inne i perioder der insekts plager blir for store, når det regner eller det er for bløtt på jordene som eksempler. Skjemaet vil bli sendt ut til våre medlemmer til våren i lag med en påminnelse om hva som faktisk inngår i luftekravet.

Til sist. Det er en fordel å dokumentere at man har dyrene ute. Så bruk mobilen flittig og dokumenter ved å ta bilder fra sesongen starter og utover.