Bestanden fastsettes ut i fra hvor mange man finner DNA av det enkelte år, uten at man tar høyde for at man ikke klarer å finne alle enkeltindividene. I Finnmark med mørketid, lite sporsnø, store områder, lite folk og med mye vær så blir dette for unøyaktig. Finnmark Bondelag mener det må utarbeides et beregningssystem som også tar hensyn til at man ikke finner alle individer hvert år når man skal fastsette hvor mye rovdyr det er i vår nordligste region.

Fylkeslaget er bekymret for den lave prisen som bønder får betalt for sauekjøtt. Her mener vi at de store markedsaktørene må ta ett ekstra ansvar for å sikre bedre markedsføring på sauekjøtt og utvikling av nye produkter som kan gi mer salg i butikkene. Vi registrerer også at butikkene er tomme for sauekjøtt, samtidig som lagrene er fulle. Her ber vi kjedene ta et ansvar for å sikre varer av sau og lam i hyllene, også utenom høysesong.

Bønder i distriktene får i dag gjerne en stor tilleggsregning ved at de også må betale for opprustning av linjekapasiteten på strøm i bygda ved utbygging eller oppgradering av fjøs. Kostnaden blir ofte større, jo lengre ut i distriktene man bor. Landbruket er en marginal næring og slike ekstrakostnader ved utbygging kan ofte velte prosjektene. Finnmark Bondelag ber om at kraftlagene vurderer sin praksis med å legge kostnadene på den enkelte ved heving av linjekapasitet.