Rovviltansvarlig i Finnmark Bondelag Bjørn Tore Søfting kaller dette misforstått forvaltning. Han sier at kongeørna må forvaltes på lik linje med de andre store rovdyra. Dette betyr i praksis at man må få ta ut ørn i de områdene der tapene blir uakseptable store.

Kongeørnbestanden i Norge er oppgitt til å bestå av 1200 – 1500 hekkende par og bestanden er økende. I Finnmark opplever reineiere store tap til ørn. Sauenæringa i fylket opplever også tap til ørn. Store deler av sauenæringa i Alta-området rømte fra fastlandet til øyene for å slippe unna jerv og gaupe. Nå ser man at tapene på øyene stiger og bøndene mener synderen er kongeørn.

Rovviltansvarlig i Finnmark Bondelag Bjørn Tore Søfting sier videre at selvfølgelig skal vi ha en sterk og levedyktig kongeørn stamme i Norge, men vi må forvalte den på en måte som gjør at ørn og beitenæringa kan leve, side om side.

Finnmark Bondelag forventer at Stortinget gjør de grep som er nødvendig for at kongeørnbestanden i framtiden kan forvaltes på en bærekraftig måte, på lik linje med våre andre store rovdyr.