Erstatningsordningen for overvintringsskade ble dessverre avviklet i 2015 og lagt om slik at eventuell sviktende avling må søkes erstattet via den ordinære tilskuddsordningen om erstatning for avlingssvikt med søknadsfrist 31. oktober.

Skal man søke om erstatning for avlingssvikt er det viktig at gårdbrukerne dokumenterer at det er klimatiske forhold som er årsaken til avlingssvikten. Ta bilder før man begynner med jordfornying, slik at det kan vises til de faktiske forholdene hvis avlingen blir for liten i forhold til normalen når innhøstinga er unnagjort til høsten.

Svikt i produksjonen utover 30 prosent av gjennomsnittsproduksjonen som skyldes værforhold kan gi rett på erstatning. Eksempler på klimabetinget produksjonssvikt (herunder vanskelige vekst- og innhøstingsforhold) er tørke, store nedbørsmengder, flom og frost.

For å være berettiget avlingssvikterstatning, er det krav om at man har gjort tiltak for å sikre avling. Vinterskadet eng skal være utbedret.

Fylkesmannen informerer følgende om avlingssvikt på grunn av klimaforhold:

Meld fra til kommunen straks dersom du har skader på avlingen etter flom eller andre klimaskader. Husk å søke innen 31. oktober 2020.

Du søker om erstatning til kommunen din. Ordningen gjelder betydelig svikt i plante- eller honningproduksjon det ikke er mulig å sikre seg mot. 

Det er viktig at du melder ifra til kommunen tidlig, slik at kommunen har mulighet til å bekrefte at skaden er klimabetinget. Det vil ellers være opp til søker å dokumentere dette, noe som kan være vanskelig i ettertid.

Det er også viktig at søker sammen med representant for kommunen får målt opp avlinga så raskt som mulig, og helst før innefôringa starter. 

  • Spørsmål om ordningen rettes til kommunen. 
  • Skader skal varsles til kommunen så tidlig som mulig.  
  • Søknad om erstatning sendes til kommunen innen 31. oktober.
  • Søknadsskjema og informasjon om elektronisk søknad finnes på nettsiden til Landbruksdirekoratet 

https://fylkesmannen.no/nb/troms-finnmark/tilskudd/2020/10/avlingssvikt-pa-grunn-av-klimaforhold/

 

Les også artikkelen som Bondelaget tidligere har publisert, som heter «Sju ting du bør vite om avlingsskadeerstatningen»: https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/sju-ting-du-bor-vite-om-avlingsskadeerstatning

 

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside om erstatninger: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt#dokumenter-klimaskaden-og-gi-melding-om-mulig-avlingssvikt