Midt-uke bonden uke 36:

Andreas Larsen (39) kjøpte gårdsbruket i 2013 fra sin stefar Tore Sandtorv og valgte for to år siden og satse for å bli heltidsbonde. Det nye saufjøset var ferdigstilt i april  og den første lamminga foregikk i nytt fjøs i år.

Historien bak er at Andreas først bygde et redskapshus for å kunne bygge opp en egen besetning med sau, dette med utgangspunkt i de 9 sauene som eksisterte på gården når familien overtok gården. I tillegg overtok de 20 ammekyr. I dag har gården 20 ammekyr og 150 vinterfora sau.

Familien høster i dag cirka 370 mål. Gården har en fast ansatt og i tillegg hjelper kårkaill Tore, kona Gunnlaug og øvrig familie til ved behov.

Andreas gikk fra fast stilling som maritim leder i Harstad havn og for å bli sau- og ammeku bonde.

"Målet er å utvikle en trygg og god arbeidsplass for fremtidige generasjoner, samtidig som jeg ivaretar kulturlandskapet og jorda i bygda, sier Andreas".

 

Fakta om Harstad kommune:

Harstad kommune har totalt 24703 innbyggere, og har et totalt areal på 428 km2. Av dette er 21 km2 jordbruksareal i drift og 137 km2 produktivt skogareal.

Antall landbrukseiendommer er 869 og 87 jordbruksforetak. Antall sysselsatte i primærnæringen er 161.

I Harstad hadde man i 2018 en verdiskaping som bruttoprodukt jordbruk på 41,1 mill.kr og 100,7 årsverk innenfor jordbruk. ( Årsverk a 1845 timer)

Bruttoprodukt landbruksbasert industri var på 217, 8 mill. kr. og sysselsatte personer i landbruksbasert industri var 214.

Verdiskaping jordbruk 2018, bruttoprodukt, mill.kr: 

Sau 11,2

Svin 2,9

Egg og fjørfe 1,9

Planteproduksjon 0,3

Melk og ku 19,9