Når sauene går på jordene om våren så er det lettere å dokumentere tap til ørn. Men i disse dager åpnes gjerdene og sauen slippes ut på utmarksbeite, og muligheten til å dokumentere tapene blir straks mye vanskeligere. Vi ser en trend i Varangerfjorden der tapene til ørn blir større og større for hvert år som går.

I Altafjorden har veldig mange sauebønder "rømt" fastlandet og flyttet beitet ut på øyene for å komme unna jerv og gaupe. Dessverre ser vi også på øyene, at der tapene var nesten ikke-eksisterende i starten så er de på full fart oppover. Og eneste skadegjører der ute er ørna.

Reindrifta mister mye rein og spesielt reinkalver til kongeørna. Faktisk er den enkelte år blitt den største skadevolderen på rein foran alle våre fire store rovdyr.

Til tross for en stor og livskraftig kongeørnbestand i Norge og Finnmark så er den fredet. Der man på de øvrige store rovdyrene kan sette inn regulerende tiltak i de områdene der tapene er størst så må man bare stå å se på mens kongeørna herjer. Den er fredet, og ingen kan røre den.

Finnmark bondelag forventer at regjeringen så snart som mulig setter inn tiltak som gjør at man kan regulere kongeørnbestanden på lik linje med våre øvrige store rovdyr. Kongeørn skal vi ha, men vi må få lov til å ta ut de verste skadevolderne.

 

For spørsmål

Rovviltansvarlig

Finnmark Bondelag

Bjørn Tore Søfting

Mob 99263422