Kongeørna herjer i Finnmark

Av Terje Balandin,
  • Tips en venn om denne siden

De siste ukene har sauebønder i Varangerfjorden opplevd store tap til kongeørn. Minimum seks besetninger i fjorden har mistet lam til kongeørn på innmarksbeiter (areal som er gjerdet inn). Flere av disse lammene er sendt inn til Statens naturoppsyn for dokumentasjon.

Når sauene går på jordene om våren så er det lettere å dokumentere tap til ørn. Men i disse dager åpnes gjerdene og sauen slippes ut på utmarksbeite, og muligheten til å dokumentere tapene blir straks mye vanskeligere. Vi ser en trend i Varangerfjorden der tapene til ørn blir større og større for hvert år som går.

I Altafjorden har veldig mange sauebønder "rømt" fastlandet og flyttet beitet ut på øyene for å komme unna jerv og gaupe. Dessverre ser vi også på øyene, at der tapene var nesten ikke-eksisterende i starten så er de på full fart oppover. Og eneste skadegjører der ute er ørna.

Reindrifta mister mye rein og spesielt reinkalver til kongeørna. Faktisk er den enkelte år blitt den største skadevolderen på rein foran alle våre fire store rovdyr.

Til tross for en stor og livskraftig kongeørnbestand i Norge og Finnmark så er den fredet. Der man på de øvrige store rovdyrene kan sette inn regulerende tiltak i de områdene der tapene er størst så må man bare stå å se på mens kongeørna herjer. Den er fredet, og ingen kan røre den.

Finnmark bondelag forventer at regjeringen så snart som mulig setter inn tiltak som gjør at man kan regulere kongeørnbestanden på lik linje med våre øvrige store rovdyr. Kongeørn skal vi ha, men vi må få lov til å ta ut de verste skadevolderne.

 

For spørsmål

Rovviltansvarlig

Finnmark Bondelag

Bjørn Tore Søfting

Mob 99263422

Lise Kaldahl Skreddernes, leder Finnmark Bondelag

Økte kostnader reduserer lønnsomhet

NIBIO undersøkelse viser økonomisk nedgang for nord-norske bønder. Bekymret når utgiftene stiger mer enn inntektene, sier fylkesleder i Finnmark Bondelag.

Landbruket trenger et løft

Landbruket i Norge er en politisk styrt næring. Dette sikrer at bøndene i landet produserer de varer som etterspørres av forbruker på en god, trygg og bærekraftig måte.

Ny fylkesleder i Finnmark Bondelag

Finnmark Bondelag arrangerte sitt årsmøte i Lakselv 20-21 februar. På møtet gikk tidligere fylkesleder Grete Liv Olaussen av etter seks år som leder og Lise Skreddernes ble valgt som ny fylkesleder.

Finnmarksordførerne slutter seg til om ordføreroppropet for beitenæringene

Tidligere i høst så har 150 av landets ordførere i spesielt rovdyrutsatte fylker har sluttet seg opp om et opprop der man ber Statsministeren ta grep for å sikre at et bredt sammensatt rovdyrforlik i Stortinget følges opp. Nå følger alle 19 ordførerne i Finnmark opp med å vise sin støtte til oppropet.

Våre samarbeidspartnere