Stortinget støtter ikke opp om tilbudet til jordbruket fra Regjeringen, men etter noe fram og tilbake så inngår Venstre i lag med de blåblå en avtale der ramma løftes opp til 625 million kroner. Venstre krevde også at organisasjonene skulle kalles tilbake for å gjennomføre fordelingssamtaler om hvordan ramma skal fordeles.

  • Fylkesleder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen støtter opp om den fordelingen av ramma som regjeringen og faglagene har kommet fram til. Hun sier at man opplever at det satses på distrikt og det satses på små og mellomstore bruk. Dette er nødvendig for å ha et landbruk over hele landet. Vi opplever faktisk at hele Stortinget slutter opp om kanaliseringspolitikken og det varmer et fylkesleders hjerte. Kanaliseringspolitikken har som hensikt å sikre grasproduksjon i distriktene og kornproduksjon på flatbygdene.

Fylkeslaget har frontet viktigheten av at det ikke settes et øvre tak på investeringstilskudd i Troms og Finnmark. Grunnen til dette skyldes betydelig høyere bygge kostnader i nord kontra lengre sør i landet, noe investeringstilskuddet prøver å kompensere for. Svakt pantegrunnlag i distriktene gjør bare situasjonen enda vanskeligere. At Finnmark er blitt hørt, og at man faktisk i tillegg øker tilskuddssatsen til 35 % er positivt.

Finnmark Bondelag har fremmet krav om at tilskuddet til veterinære reiser må økes. Dette for å sikre at veterinærer over hele landet skal kunne ha en fornuftig inntekt, også der det er langt i mellom gårdene. Fylkeslaget er derfor glad for at det ble funnet noe midler til dette under årets forhandlinger.

  • Fylkesleder Grete Liv Olaussen sier avslutningsvis at selv om hun er glad for innretninga på midlene, så skulle hun ønske totalramma var større. Årsinntektene i landbruket ligger bak sammenlignbare grupper ellers i samfunnet. Hvis man skal klare å redusere dette inntektsgapet så må den totale ramma økes i årene som kommer.