Finnmark Bondelag er svært glad for at alle ordførerne i Finnmark slutter seg opp om oppropet, sier fylkesleder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen. Når Stortinget går sammen om et rovdyrforlik som sier at både beitedyr og rovdyr skal kunne leve i Norge, så må vi forvente at administrasjonen som er satt til å forvalte våre rovdyr følger dette opp. Det vi opplever i dag er trenering og unnasluntring av Stortingets vilje der konsekvensen er nedleggelse av beitenæringene i en stadig større randsone til rovdyrprioriterte områder.

Vi ber Statsministeren ta grep og sikre oppfølging av rovdyrforliket fra Stortinget. Det vil være god distriktspolitikk det, avslutter fylkesleder Grete Liv Olaussen med.    

 

 Vedlagt ligger ordføreroppropet som samtlige ordførere i Finnmark har signert;

Beitenæringa og lokalbefolkning må respekteres!

"På vegne av samtlige 19 kommunene i Finnmark, oppfordres Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den eskalerende utfordringen Finnmark står ovenfor, og sørge for at Stortingets rovdyrforlik følges opp slik det er vedtatt! Beitenæringen i Finnmark har opplevd stort rovvilttrykk og store skader år etter år. Det er sterkt påkrevet med en gjennomgang av apparatet som er satt til å følge opp forliket i praksis.

Over de senere år så har beitenæringa i Finnmark opplevd store tap til våre store rovdyr. Gaupa og jerven forvolder store skader på rein gjennom hele året og på sau i sommerhalvåret. Ørn blir en stadig større skadevolder og påfører beitenæringa store tap, og da spesielt på våren. Bjørnen medfører stadig tap for beitenæringa og spesielt for sauenæringa kan tapene bli betydelig. Til tross for at det blir gitt fellingstillatelse mangler Staten et effektivt virkemiddelapparat for å ta ut skadedyrene.

Vi lever i en verden med økende befolkning og økende behov for mat. Vi mener at de naturgitte ressursene som kan anvendes til matproduksjon, i hele landet, må nyttes til nettopp dette av hensyn til både selvforsyning, matsikkerhet og verden forøvrig. Dagens etterlevelse av rovdyrforliket bygger ned mulighetene for dette, og reduserer vår egen selvforsyningsgrad!

I det siste så opplever vi manglende kvoter på lisensjakta på bjørn og gaupe i Finnmark. Spesielt på bjørn så skyldes dette ikke en for liten bjørnebestand, men rett og slett manglende registrering av de som er der. På jerv er bestanden i Finnmark betydelig større enn rovdyrforliket har fastsatt at den skal være, men manglende uttak holder bestanden oppe. Dette er med på å spenne ben under rovdyrforliket som er gjennomført i Stortinget.

Skadefelling må i større grad gis forebyggende når det er potensial for skader på sau og rein. Når tillatelse til skadefelling er gitt, er det myndighetenes ansvar å avlive dette dyret raskt. Forvaltning betyr ikke bare å bevare, men også å ta ut de dyrene som er bestemt skal avlives. Dette må gjøres så raskt som mulig av folk som har kunnskap om dette. I den grad det mangler kunnskap må det initieres en utprøving, slik at vi kan finne de mest effektive metodene for uttak.

Det er også viktig å presisere at det er svært viktig at vi har en regional forvaltning, da det er menneskene som bor og lever i regionene som kjenner den enkelte regions situasjon best.

På vegne av kommunene i Finnmark oppfordres Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den eskalerende utfordringen Finnmark står ovenfor, og sørge for at Stortingets vedtatte rovdyrforlik følges opp.

 

 

I alfabetisk rekkefølge;

Alta kommune v/ ordfører Monica Nilsen

Berlevåg kommune v/ ordfører Rolf Laupstad

Båtsfjord kommune v/ ordfører Geir Knutsen

Gamvik kommune v/ ordfører – Trond Einar Olaussen

Hammerfest kommune v/ ordfører Alf E. Jakobsen

Hasvik kommune v/ ordfører Eva D. Husby

Karasjok kommune v/ ordfører Svein Atle Somby

Kautokeino kommune v/ ordfører Johan Wasara

Kvalsund kommune v/ ordfører Terje Wikstrøm

Lebesby kommune v/ ordfører – Stine Akselsen

Loppa kommune v/ ordfører Stein Thomassen

Måsøy kommune v/ ordfører Reidun Mortensen

Nesseby kommune v/ ordfører – Knut Store

Nordkapp kommune v/ ordfører Kristina Hansen

Porsanger kommune v/ ordfører Aina Borch

Sør-Varanger kommune v/ ordfører Rune Rafaelsen

Tana kommune v/ ordfører Frank Ingilæ

Vadsø kommune v/ ordfører Hans Jacob Bønå

Vardø kommune v/ ordførerRobert Jensen