Finnmark Bondelag har fulgt med på beitekonflikten på Oldereidneset der området har vært fredet mot reinbeite siden 1934, og har registrert at reindrifta nå krever oppheving av fredningsbestemmelsene. Området disponeres av sauebeitelagene, og beitegranskningene på Oldereidneset dokumenterer et beitegrunnlag for inntil 200 sauer på det 20 kvadratkilometer store området. I den store sammenhengen er det minimalt utbytte reindrifta vil oppnå med å opprettholde et høyt konfliktnivå og kjøre kampen med mål om  å oppheve fredningsbestemmelsene.

 

Konflikten forsterkes ytterligere av at reinen føres gjennom store områder med dyrka mark for å få tilgang til neset, med de ødeleggelsene dette påfører dyrka mark, og de ekstrakostnadene og ekstraarbeidet dette medfører for bøndene. Ved å ignorere bøndenes interesser, vitner det om liten eller ingen respekt for en annen primærnæring. Det blir da et dårlig utgangspunkt for å få til løsninger som alle parter kan leve med.

 

Jordbruk og reindrift har mange felles utfordringer som f.eks innen rovviltpolitikk og arealforvaltning. Vi er begge næringer som må sloss mot omdisponering av areal til andre formål. Jordbruksnæringa er ikke reindriftas fiende, men kunne heller ha vært en god alliansepartner.  I 2017 var det en spesielt lang og kald vår, og som dyreeiere vil de aller fleste bønder ha forståelse for at det vil være behov for ekstra tiltak for å berge reinsdyra frem til beitesesongen. I slike tilfeller kan dette løses gjennom dialog istedet for å ta seg til rette på ulovlig område. Nødvergeparagrafen skal kunne benyttes i spesielt vanskelige år som i år. Dersom det utarter seg til å bli en permanent løsning at nødverge skal benyttes for å få tilgang til areal som er fredet mot reinbeite, svekkes troverdigheten til reindrifta.

 

Kommunens initiativ med å samle partene til dialog rundt bordet er den beste veien til å finne en løsning, og alle parter må strebe etter å fortsette dialogen. Å øke kunnskapen om hverandres næringer vil kunne åpne øynene for at det kan finnes andre og bedre løsninger.

 

 

Grete-Liv Olaussen

fylkesleder

Finnmark Bondelag

tlf 41646168