Etter noen uker på innmarksbeite så slippes sauene på utmarksbeite. Grasressursene i utmarka er viktig å utnytte, samtidig som beitedyr bidrar til å sikre et stort biologisk artsmangfold, og et åpent og vakkert kulturlandskap. Men samtidig gir beiteslippet en klump i magen for mange bønder, da de vet at sjansen for at mange av sauene og lammene ikke vil komme hjem igjen er stor.

I Finnmark var det under årets lisensfelling på jerv en kvote på 35 jerv som kunne felles. Lisensjakta er for vanlige jegere og utføres i perioden mellom midten av september og fram til midten av februar. I år så lyktes man i Finnmark å felle kun en jerv under denne jakta! Uttaket er en katastrofe og viser at et rigid regelverk på gjennomføring av denne jakten legger for store begrensninger for et effektivt uttak.

Når lisensjakta i Finnmark svikter så setter Staten inn ekstraordinære tiltak for å ta ut jerv, da hovedsakelig ved bruk av helikopter og hiuttak. Finnmark Bondelag støtter opp om disse tiltakene, men vi ser altfor ofte at det ikke monner i forhold til kvotene som er fastsatt. I år er den ekstraordinære kvoten på ti dyr. Den siste av de ti blir i disse dager tatt ut. Vi oppfordrer Miljødirektoratet om å gi tilleggs kvote slik at flere jerv kan tas ut.

I Finnmark er det fastsatt at tre jerv skal yngle i prioriterte deler av fylket, og ynglinger ut over dette skal tas vekk. Finnmark Bondelag er bekymret for at en for liten andel av ynglingene i vårt fylke blir avdekket. Vi frykter at vanskelige sporingsforhold denne vårvinteren, i kombinasjon med at Statens naturoppsyn (SNO) har knapphet på ressurser for å spore opp og, avdekke disse ynglingene, gjør at vi risikerer å få tidenes ynglingsboom av jerv i Finnmark.

Utfordringene beskrevet ovenfor er dessverre ett årvisst problem. Vi mener myndighetene i lag med bondeorganisasjonene og reindrifta må sette seg ned for å se på mulige samarbeidsløsninger. Dette kan være en vei å gå for å få kontroll på den voksende jervebestanden.

På vegne av de som med en klump i magen snart skal slippe sauene på utmarksbeite, oppfordrer vi Statens naturoppsyn om å øke prioriteten på å finne ynglende tisper i ukene framover. Erfaringene viser at når tispa skal lære opp valpene å jakte så vil tapstallene på sau eksplodere. Verken forvaltninga, den norske forbruker eller næringa er tjent med det.

På vegne av Finnmark Bondelag

Fylkesleder Grete Liv Olaussen og rovviltansvarlig Bjørn Tore Søfting