Samarbeidet med FeFo har vært bra men det har heller ikke vært konfliktløst.

Ved etableringen av FeFo så overtok man 95 % landarealene i Finnmark etter Statskog. For bondestanden i fylket så visste vi hva man hadde, men ikke hva vi fikk. Derfor hadde man selvfølgelig en viss skepsis ved bytte av grunneier.

Den største uenigheten har man hatt opp imot muligheten til å kjøpe forpakta areal. Det står nemlig i FeFo sine retningslinjer "Noen arealer ønsker FeFo ikke å selge. Dette gjelder areal i tilknytning til tettstedene hvor en ser for seg at arealene vil bli omdisponert til utbygging.". Finnmark Bondelag er selvfølgelig ikke enig i denne praktiseringen, først og fremst fordi vi mener dyrket mark ikke skal bygges ned, men også fordi man ved en nedbygging "tapper" bonden for areal uten at han står med noe igjen. Men da retningslinjene er fordelaktig for bonden på andre områder, så har vi lært å leve med det.

Et jordbruk i utvikling vil alltid ha behov for arealer til nydyrking. Her har FeFo ved flere tilfeller vært en bremsekloss ved at de har taksert trevirket på arealet så høyt at prosjektet ikke blir økonomisk gjennomførbart for bonden. Denne praksisen ønsker vi endret, og håper at FeFo i fremtiden inntar en utviklerrolle også for jordbruksnæringa i fylket.

Bønder i Finnmark er den største leietakeren til FeFo. Bondestanden i fylket har hele 40 % av sitt totalareal som forpaktet, noe som gjør at bonden er prisgitt at FeFo driftes på en måte som ivaretar bondens interesser - noe vi synes de langt på vei har lyktes godt med så langt. Finnmarksbonden bidrar til gjengjeld med store leieinntekter til fellesskapet gjennom sine forpaktningsavgifter, kostnader ved nydyrking, uttak av grus, men ikke minst - trygg og god lokalprodusert mat.

Finnmark Bondelag takker FeFo for samarbeidet så langt, og så håper vi det blir konstruktivt i årene framover også.

Kontaktperson                                                                                                                                                                  Fylkesleder Grete Liv Olaussen                                                                                                                                              Mob 41646168