Jervebestanden i fylket er urovekkende stor. I vinter så har lisensjakta slått feil, der man felte kun 1 jerv av en kvote på 35 dyr. Ekstraordinære uttak i etterkant har vært med på å ta antall individ noe ned, men ikke nok til å forhindre en ytterligere økning i bestanden.

I Finnmark så er det beregnet at man trenger 19 jerv for å oppnå bestandsmålet med 3 årlige ynglinger. Når det da avdekkes 52 individer i fylket, via DNA-analyse i 2015 og vi vet at man ikke finner DNA fra alle jervene, så blir vi bekymret. Vi har en jervebestand ute av kontroll, der man ikke engang klarer å holde nede den årlige tilveksten. Resultatet vil bli økte tapstall til jerv.

Rovviltansvarlig i Finnmark Bondelag, Bjørn Tore Søfting tok opp denne problemstillingen i sitt innlegg på årsmøtet til Norges Bondelag. Der responderer leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes på Bjørn Tore sitt innlegg, der han var veldig klar på at forvaltingen må følge opp stortingsvedtaket, der overskytende individer i forhold til bestandsmålet skal tas ut. Bjørn Tore har også formidlet Finnmark Bondelag sine bekymringer videre til rovviltnemnda i region 8 i ett møte, der man ber rovviltnemnda se på tiltak for å avbøte på situasjonen med en veldig stor jervebestand.