STYRK DET ARKTISKE LANDBRUKET

Finnmark KrF mener det er viktig å styrke det arktiske landbruket som vi finner i eget fylke.  Et arktisk landbruk krever kompetanse på dyrkning og husdyrhold i vårt klima, noe som betinger fortsatt satsning på utdanningstilbud i landbruk i Finnmark. 

Finnmarkslandbruket står foran store investeringsbehov i årene som kommer, i hovedsak begrunnet av krav om løsdrift i storfehold med frist innen 2014. Finnmark KrF mener regjeringen må tilføre tilstrekkelig med investeringsmidler slik at alle melkebruk får muligheten til å legge om, det må også gjelde de små og mellomstore brukene.

Et arktisk landbruk gir normalt bare en avling, noe som krever økt areal til forproduksjon. Det er derfor behov for økt produksjon av grovfor gjennom nydyrking.  Også matjorda i Finnmark må brukes til matproduksjon direkte eller indirekte. Det krever et sterkt jordvern, som Finnmark KrF vil arbeide for i alle kommunene.

Dagens trend med omlegging av kornareal i Sør-Norge til gress er uheldig.  Det er sterkt ønskelig å opprettholde kornproduksjon i Norge av matvarehensyn.  En omlegging til gress i disse områdene vil ramme distriktslandbruket i hele landet negativt.  KrF krever at regjeringen fører en politikk som utnytter fortrinnene som alle regioner har. En økning av produksjonen av kjøtt kan best skje ved å utnytte gressarealene i distrikt som Finnmark, der arealene hovedsakelig kun egner seg til gressproduksjon. 

Finnmark KrF frykter for at dagens landbrukspolitikk vil føre til nedlegging av landbruket i fylket. Dette som følge av krav til stadig større gårdsbruk, noe som gradvis vil utarme landsbruksmiljøet. Et levende landbruk er ikke bare bruk, men også fagmiljø av bønder, meieri, slakteri og andre ringvirkninger som at aktivt landbruk skaper.