Vi mener det må tilrettelegges i enda større grad for nydyrking, i nærliggende områder av gårdene. Dette er god økonomi for bonde, og vi oppnår samtidig ett mer bærekraftig landbruk, der drivstoffutgifter samt dekk- og maskinslitasje reduseres. I tillegg gjør nærliggende areal det lettere å nyttiggjøre seg husdyrgjødsla samt utnytte grasarealet i enda større grad ved blant annet beiting.

Samtidig som mange bønder opplever mangel på grovfôrareal så bygges det ned landbruksjord i fylket. Jordvern må stå sterkt og det er kommunalt ansvar å se til at det blir fulgt opp.

I dag er i underkant av 0,03 % av totalarealet i Finnmark dyrket. Allikevel så opplever vi store problemer med å få frigjort arealer til nydyrking i deler av fylket. Finnmark Bondelag ber derfor kommunene ta større ansvar, ved å utarbeide planverk for områder som passer for nydyrking i sin kommune.