På fylkesnivå så er vi også glad for den anerkjennelsen av næringa som partiet har vist ved å bidra til landbruksstrategier for Finnmark som ble vedtatt i fjor. Den beskriver hva vi vil med landbruket i Finnmark i fremtida.

Jeg representerer en fremtidsnæring (selv om det kanskje ikke ser sånn ut når man ser meg her ;))Må ta innover oss hvar som skjer ellers i verden, der vi i fremtiden må øke matproduksjonen på stadig mindre areal, og mye av dette må skje i nordområdene.

Det grønne skiftet betyr en overgang fra oljedrevet økonomi til bioøkonomi, og det betyr at de grønne næringene vil måtte få større plass i fremtiden.  Det vil også bety en større samhandling mellom blå og grønn sektor.

Jeg representerer også en kompetansekrevende næring, der det stilles stadig større krav til kunnskap innenfor de ulike fagområdene innen næringa for å lykkes og få lønnsom drift.  Nå tas det også til orde for at det skal innføres et kompetansekrav for i det hele tatt å få drive jordbruk.  Dette forutsetter kompetansearenaer i vårt eget fylke som tilbyr utdanning tilpasset våre behov i Finnmark, både videregående opplæring og etterutdanning for voksne.  Mange generasjonsskifter skjer ikke før i 30-40 årsalderen og den som overtar gården har en annen yrkesbakgrunn.

Bøndene i Finnmark er klar til å produsere mer melk og kjøtt, men har noen utfordringer for å klare det.  Den sterke sentraliseringspolitikken som føres nå, fører til at færre kan drive i distriktene.  I Finnmark har vi en stor utfordring med å reise kapital til å investere i bygninger for lønnsom drift i fremtiden.  I Finnmark bondelag jobber vi med å få til en investeringspakke.  Dette vil være en investering som forrenter seg i minst 30 år frem i tid. For å få dette til trenger vi politisk drahjelp.

Med dette ønsker jeg FAP lykke til med årsmøtet. Dere må gjøre kloke vurderinger og fremtidsrettede vedtak!"

 

Debatten på årsmøtet til FAP handlet mye om konsekvensene av den sterke sentraliseringspolitikken som føres. Dette fører til store utfordringer for fylkeskommunenes budsjett, og strukturen for videregående utdanning.  Tana videregående skole er en post på budsjettet som har vært vurdert for å gå inn for en eventuell nedleggelse i Hindenæs-utvalget. Styret i FAP hadde i innstillingen til årsmøtet anbefalt å opprettholde Tana vgs, men at man må se på driften av gårdsbruket for å få ned kostnader. Saken vedtas på årsmøtet på dag 2.

Som gjest fra Finnmark Bondelag fikk jeg også ta ordet under debatten, og holdt et innlegg på 4 min. som i stor grad gjaldt Tana vgs., men også en støtte til Tana AP sitt forslag om å styrke jordbruket i Finnmark i fremtiden. 

Dette forslaget ble vedtatt av årsmøtet og saken ligger vedlagt.

 

Grete-Liv Olaussen, fylkesleder

 

Vedtak fra årsmøtet:

Finnmark Arbeiderparti mener det er nødvendig med en sterkere satsing på landbruket de kommende år.

Følgende tiltak og virkemidler må settes inn:

1) Rekrutteringstiltak med vekt på fagutdanning, praksis ute på gårdene og opplæring i bruk av datateknologi.

2) Bedre investeringsordninger for bønder under 35 år. Satsen for tilskudd til utbygging må heves til 50 % av kostnadsoverslaget.

3) En bedre, mer effektiv og miljøvennlig arealbruk. Husdyrgjødsel bør sikres arealer nært driftsbygningene. Dette av hensyn til innmarksbeite, spredning av husdyrgjødsel og transport av gressavling.

Begrunnelse for forslaget:

Landbruket har stor betydning for bosetting, arbeidsplasser og den samlede verdiskapningen i Finnmark. Landbruket sørger for god matvareberedskap og andre samfunnsverdier som åpent kulturlandskap og tradisjoner innen laksefiske, jakt og fangst.