Også i dag er det en del som driver næring i kombinasjon med fiske og landbruk i vårt fylke. Disse er kjent som "fiskerbonden". Fiskerbonden utnytter de ressursene som er der de bor. Ofte er dette i marginale områder for jordbruk der arealgrunnlaget rundt gården begrenser hvor stor gårdene kan være. Fisket foregår ofte inne i fjordene.

 

Tidligere var fisket i fjordene basert på lokale torskestammer som holdt til i den enkelte fjorden. I nyere tid har mange av fiskerbøndene opplevd reduserte torskebestander i fjorden, samt at kongekrabba sitt inntog har begrenset mulighetene for torskefiske. Dermed har mange gått over til å fange kongekrabbe.

 

Overgang fra fiske til krabbefangst har skjedd på grunn av god pris på krabba og store mengder krabbe rett utenfor stuedøra. Tid er en begrensning for fiskerbonden og har krevd prioriteringer. Ved at man opplevde og fortsatt opplever dårlig fiske på fjordene så har overgangen til å fange kongekrabbe vært naturlig. Krabbefangst er en god kombinasjonsnæring, spesielt i kombinasjon med sauehold, da fangst av krabbe kan tilpasses de rolige periodene på gården. Dermed oppnår man ikke bare en bedre utnytting av arbeidskapasiteten på gården, men man fisker krabba på den tiden av året da kvaliteten er på det beste.

 

Da kongekrabba invaderte fjordene i Øst-Finnmark ble det umulig å fiske med enkelte fiskeredskaper. I tillegg forsvant mye av fisken fra fjordene. Krabbekvote ble da gitt som en kompensasjon for dette. Ved overgang til krabbefiske har mange fiskerbønder brukt mye penger på investeringer i båt, fiskeredskaper med mer.  Så ble aktivitetskravet og begrensninger på båtstørrelse innført. Dette medførte at fiskerbonden måtte investere i større båt og mer utstyr.

 

Finnmark Bondelag frykter at forslaget om å heve aktivitetskravet på annet fiske fra 100 000 kr til 500 000 kr for å få maks kvote på krabbe vil utrydde fiskerbonden. Arbeidsbelastningen vil bli så stor at man vil ikke kunne være innen begge næringene samtidig.

 

Resultatet av økt aktivitetskrav er vi redd for blir mange nedlagte gårdsbruk i fylket da "fiskerbonden" har investert betydelig innenfor fiske de senere år og blir således tvunget til å bli der. Disse brukene representer i hovedsak de mer marginale landbruksområdene i vårt fylke, og resultatet vil bli brakklegging av jord og gjengroing av beiteareal.

 

Og sist, men ikke minst vil det utrydde en flere tusen år gammel kombinasjonsnæring i vårt fylke, nemlig "fiskerbonden".

 

Finnmark Bondelag ber derfor om at

  • Aktivitetskravet for å få krabbekvote i henhold til kvotestige holdes uforandret.

  • Inntekt fra annen primærnæring slik som reindrift og landbruk gjelder som aktivitetskrav for å få krabbekvote

 

Grete Liv Olaussen
Fylkesleder
Finnmark Bondelag