Nyhende frå Vestland Bondelag

Viktig å alltid ha med i sekken på tur i utmark

Fleire tusen sauer og lam er no sleppt på utmarksbeite i fylket. Dette skjer i ein situasjon der det er dokumentert mykje jerv både i Indre Sogn og Sør på Hardangervidda. Samstundes registrerer vi at ulv allereie til no i juni har drepe sau så langt vest som i Øystre Slidre. Kvar den streifande ulven tek vegen er uvisst, så det er viktig med merksemd i beiteområda.

Lær deg kuvettreglane

- I sommar skal både folk og fe ut og nyte naturen. For å unngå konfliktar og ulykker er det viktig å tenke gjennom korleis vi som er turgåarar opptrer i møte med storfe.

God sommar

Vestland Bondelag ynskjer alle ein god sommar.

Helikoptersynfaring i veke 26-27

Synfaringa gjeld inspeksjon av høgspentnettet (distribusjon- og regionalnett) i delar av Linja sitt nettområde. Synfaringa er planlagt å starte opp måndag 24. juni.

Vi treng at jordbruksareala i heile landet vert brukt til matproduksjon

Vi er i ein situasjon der vi har fått frislepp i norsk mjølkeproduksjon ut året. Dette er positivt for den einskilde mjølkebonde som kan auke sin produksjon, MEN det er også eit varsko om at økonomien i mjølkeproduksjonen er så svak at for få vel å satse på mjølk, var noko av det Rolf Olav Gjørven sa frå talarstolen i årsmøtet til Norges Bondelag

Ja, til auka førebygging

Fredag la energiminister Terje Aasland og kommunal- og distriktsminister Erling Sande fram ny stortingsmelding om flaum og skred.

Her finner du alt du trenger å vite om årsmøtet 2024

Klikk her for å finne alt om årsmøtet i Norges Bondelag 2024. I år holdes det på Lillehammer 12. og 13. juni.

Ny gjødselbrukforskrift utfordrande for vestlandsbonden

- Denne regelverksendringa er eit døme på at vi har fått ei for sterk sentralisering av norsk matproduksjon både nasjonalt og regionalt, skriv dei to fylkesleiarane Gry Ingvild Agjeld i Vestland og Olav Håkon Ulfsnes i Møre og Romsdal i fylkeslaga sitt felles innspel til Norges Bondelag

Å legge ned VG3 naturbruk ved Førde vgs er ikkje akseptabelt

Søknaden til VG3 på Mo for komande skuleår er høgare enn på lenge, samstundes som søknaden til Vaksenagronomen er langt over tal tilgjengeleg plassar. Mo er også grunnmuren i å tilby kurs og vidareutdanning til bønder i området, slik at yrkesutøvarane kan sikre seg den kompetansen som nye krav og endringar i forskrifter pålegg næringa heiter det i høyringssvaret til Vestland Bondelag i sak som vedkjem framtidig skulestruktur.

9.klasse på gardsbesøk

Sogndal Bondelag slo på stortromma og inviterte 9.klasse frå Kaupanger på gardsbesøk. Det var ein særs kjekk dag, med mykje moro på programmet. Sjå glimt frå dagen her.

Viktig påminning

- Det er etterkvart åt å bli tørt i skogen og i graset mange stader i Vestland. Farevarsel for skogbrann er for tida orange. Difor minner vi om denne plakaten.

Vellukka gardsbesøk i Sogn

Tysdag 21.mai arrangerte Sogndal Bondelag gardsbesøk for 8.klasse på Kaupanger. Sjå glimt frå dagen her.

Innstilling til nytt styre i Norges Bondelag er klar

Valgnemnda innstiller Bjørn Gimming som fortsatt leder av Bondelaget. Bodhild Fjelltveit innstilles som 1. nestleder og Erlend Fiskum som 2. nestleder.

Velkomen til lunsjwebinar - Bonden som energiprodusent

KlimaVest og Vestland bondelag inviterer til nyttig lunsjwebinar onsdag 29.mai kl.11.00-12.30.

Fylkesleiaren om semja i jordbruksoppgjeret

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er einige med staten om jordbruksavtale for 2025. Avtalen er på over 3 milliardar kroner.

Hvordan slår avtalen ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan jordbruksavtalen påvirker økonomien på ditt bruk.

Dette er avtalen – kort fortalt

I dag ble det enighet om en jordbruksavtale for 2024 og 2025 på over 3 milliarder kroner. Her kan du lese hva avtalen innebærer på ulike områder.

Pressekonferanse om jordbruksoppgjøret

Det blir pressekonferanse om avklaringer i forbindelse med årets jordbruksoppgjør. Følg pressekonferansen klokken 11:30 her.

Beredskap er viktig

Tenk om det brenn i driftsbyggningen din. Kva gjer du då? Vestland Bondelag fekk vere med på storskala brannøving i Stryn.

Det trengst meir penger

- No kjenner eg verkeleg på spenninga kring årets oppgjer seier fylkesleiar Gry Ingvild Agjeld. Ho er tydeleg på at det må friske pengar inn i forhandlingane.

Ulike kostnadsberegninger gir store utslag

Staten og jordbruket har ulike beregninger for hvordan kostnadene vil utvikle seg i 2025. Dette gir ulike utslag i jordbruksoppgjøret.

Jordbruket går til forhandlinger

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag meldte i dag staten at vi går til forhandlinger om en jordbruksavtale.

Vellukka plastinnsamling

Oppstryn Bondelag har hatt plastinnsamling. I år fekk dei god hjelp av elevar frå Stryn ungdomsskule.

Kjekk dag i Øystese

I helga stilte bondelaga i Kvam herad opp på Bondens marked i Øystese. Sjå glimt frå den vellukka dagen her.

Våraksjon i Jølster

Under nyopninga av Spar på Jølstraholmen, laga Jølster Bondelag til ei utstilling med både reiskap og maskiner. Dei grilla, fekk prata med mange folk og hadde ei kjekk sosial stund. Sjå glimt frå dagen her.

Statens tilbud vs jordbrukets krav

Staten la i dag fram sitt tilbud til jordbruket. Her kan du se hva de tilbyr, og hva jordbruket krever.

-Ikkje nok til å snu utviklinga

I dag kom Staten sitt tilbod i jordbruksforhandlingane. Det var på 2,620 mrd. kroner.

Glimt frå Bonde-TV

I dag har bønder frå heile Noreg delt bilete og filmar frå gardane sine. Sjå glimt frå landbruket i Vestland her.

-Eit nødvendig krav

I dag leverte eit samla jordbruk sitt krav til staten i jordbruksoppgjeret. Kravet er på 3,9 mrd. kroner.

Vårens vakraste eventyr

Vestland Bondelag har besøkt Knut Tore Nes Hjelle. I nesten 24 timar dokumenterte me korleis det var å vere sauebonde under lamminga. Det var travelt, for jammen kom det mange flotte lam til verda.

Har du nok spredeareal ?

Ny gjødselbruksforskrift er ute på høyring, og mange bønder lurer på korleis dei nye grensene for fosformengde per dekar vil slå ut. Ein ny kalkulator kan rekne ut mengde fosfor ut frå kor mange dyr du har – sjekk om du har nok spreieareal.

Video frå webinar om dronar i landbruket

Her kan du sjå opptak frå webinaret om om dronar i landbruket. Det tar for seg mogelegheiter i frukt- og grovfôrproduksjon og droneprosjektet til NLR.

Stortingsmelding vedtatt - hva nå?

I går ble stortingsmeldingen om økt selvforsyning og plan for opptrapping av inntektsmulighetene vedtatt i Stortinget. Hvordan blir veien videre nå?

Vi hadde ikkje reist for å sove godt

Styremedlem i Vestland Bondelag og leiar i Oppstryn Bondelag, Rolf Olav Gjørven reiste saman med representantar frå ulike lokallag i Nordfjord til Oslo for å delta i demonstrasjonane i samband med Stortinget si handsaming av Stortingsmeldinga og auka sjølvforsyning og talgrunnlag.

-Kva no?

I dag stemte Stortinget over inntektsgrunnlaget til bøndene.

Demonstrasjon utanfor Stad kommunehus

Det skjer mykje for tida, og i dag var det demonstrasjon utanfor Stad kommunehus. Bønder, traktorar og plakatar var godt synlege.

Mange smil under vårkampanjen i Naustdal

Naustdal Bondelag har besøkt to matbutikkar. Der prata dei med kundane. Målet var å løfte fram viktigheita av landbruk og verdiskapinga som bønder bidrar med. Kjøper du norsk mat, støttar du bøndene og matberedskapen.

Stor variasjon i bøndenes inntekter

Budsjettnemndas tall for 2023 viser et fall i inntektene. - Bonden trenger kraftig inntektsvekst, og opptrappingsplanen må vedtas nå, sier Gimming.

Vellukka gardsbesøk i Naustdal

Naustdal Bondelag arrangerte gardsbesøk for 8.klasse sist veke. Sjå glimt frå den vellukka dagen her

Stordemonstrasjon for maten vår

Bli med bøndene og vis at du støtter norsk matproduksjon! På Eidsvoll plass foran Stortinget 18. april kl 9-11.

-For svakt

Næringskomiteen si innstilling til korleis norsk sjølvforsyning og bonden si inntekt kan aukast, er på ingen måte det tydelege signalet som bøndene treng.

Konsekvensar av gjødselbruksforskrift kan bli utfordrande

Vestland Bondelag ynskjer innspel frå lokallaga og medlemer på korleis framlegget til ny forskrift om lagring og bruk av gjødsel kan påverke deg som bonde i din praktike kvardag

Eigarskiftedag i Vestland 7. mai

Vestland Bondelag arrangerer kurs for dykk som er på veg inn i næringa og på tur ut av næringa eller på anna måte er involvert i ei gardsoverdraging. Kurset vert i Bergen.

Nydelege bilder

Her kan du sjå glimt av kje som kosar seg ute i vårsola.

Påskehelsing frå leiaren

Fylkesleiar Gry Ingvild har laga ei flott påskehelsing, sjå den her.

Representantskapet mener: Norsk mat er den beste beredskapen

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt følgende resolusjon som en marsjordre før jordbruksoppgjøret.

Bønder støttar bønder

Vestland Bondelag samla inn pengar til Malawiprosjektet under fylkesårsmøtet i Bergen. Det vart 32 050 kroner.

Forhandlingsinstituttet den viktige reiskapen

- Politiske resultat vert skapt i skjæringspunktet mellom, gjensidig tillit, respekt, kunnskap, dialog og repetisjon, seir fylkesleiar Gry Ingvild Agjeld

Jervebestanden er for høg

- Ein nasjonal bestand av jerv som ligg langt over bestandsmålet trugar beiteprioriteten i Vestland, seier fylkesleiar Gry Ingvild Agjeld

Resultatet er det viktigaste

- Det handlar om å prioritere på ein slik måte at jordbruksareal i heile Norge vert brukt til produksjon av mat, seier fylkesleiar Gry Ingvild Agjeld i ein kommentar til at fylkeslaget denne veka har sendt sitt innspel til Norges Bondelag i førekant av jordbruksforhandlingane

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere