Nyhende frå Vestland Bondelag

Svin og fjørfe har ein plass i Vestland

Gris

Engasjementet var stort på gårsdagens temamøte der det vart sett fokus på situasjonen for svineproduksjonen og fjørfeproduksjonen i førekant av jordbruksforhandlingane 2022. Nedanfor finn du lenkje til plansjane frå møtet.

Fekk du ikkje med deg temamøtet om mjølkeproduksjon og storfekjøtproduksjon i går?

Olav og kona har holdt på med vedhogst og rydding av beite. Foto Siv-Merethe Myhr

- Då er ikkje alt håp ute seier styremedlem Olav Myhr (biletet), som var møteleiar for gårsdagens temamøte. Nedanfor finn du lenkje til innleiingane i møtet.

Innspelsrunde på småfe og sau

Måndag var det Teams-møte med tema småfe og sau. Møtet var det andre i rekka der styret i Vestland Bondelag inviterer medlemene til å kome med innspel føre jordbruksforhandlingane.

Ber om hastemøter om kostnadsøkningene

Bondelaget og Småbrukarlaget ber om hastemøter med ansvarlige departementer så raskt som mulig. Bakgrunnen er de ekstraordinære kostnadsøkningene som matprodusenter opplever for tiden.

Krev lågare straumrekning

Krev lågare straumrekning

- Straumordning for landbruket må på plass no, seier Anders Felde.

Innspelsrunde til jordbruksoppgjeret er starta

- Det vart ein god start på innspelsrunda til jordbruksoppgjeret 2022, seier styremedlem Kari Sigrun Lysne, som var møteleiar i det første av 4 webinar som Vestland Bondelag arrangerer som ein oppstart av innspelsrunda til jordbruksoppgjeret 2022.

Korleis få klimarådgjeving på garden?

Gode klimatiltak bidreg også til betre produksjon og lønsemd. Det er bra for drifta og bra for miljøet. Både NLR og Tine har godkjende klimarådgjevarar, og du kan få tilskot til rådgjeving frå RMP-midlane.

Krever strakstiltak for bonden

Bjørn Gimming. Foto: Erik Thallaug.

Situasjonen for bonden er akutt, og det trengs tiltak for å sikre matproduksjonen nå. Bruk løsningene som gir best uttelling for bonden, krever Bondelaget.

Vurderer samanslåing med Jølster Bondelag

Styremedlemene Oddvin Øygard, Nils Kjøsnes og Jon Helge Sandal har fått i oppdrag å utgreie samanslåing med Jølster Bondelag

- Vi vert færre aktive bønder som skal ta ansvar for mange verv, seier leiar i Stardalen Bondelag Nils Kjøsnes. Dette har utløyst ein diskusjon om samanslåing med Jølster Bondelag held han fram.

Jordbruksoppgjeret 2022 i startgropa

Jordbruksforhandlingane 2022

Like før jul vart studiemateriellet som skal nyttast i innspelsrunda før årets jordbruksoppgjer sendt ut til mellom andre tillitsvalde i lokallaga.

Kristian Aardal ny leiar i Kjølsdalen Bondelag

Kjølsdalen Bondelag

- Kjekt når yngre krefter tek på seg vervet som lokallagsleiar seier avtroppande leiar i Kjølsdalen Bondelag Bjørn Aardal

Pangstart - temaseminar føre jordbruksforhandlingane

Geiter på beite

Vestland Bondelag inviterer til digitale møte for medlemmene på viktige tema før jordbruksoppgjeret 2022.

Luke 24

Luke 24

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i dag får me eit fint gjennsyn med Øystein Støfring og Johanne Støfring. Saman spelte dei jula inn i Stavang kyrkje i 2016, snurr film.

Luke 23

Luke 23

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i dag får me eit kjekt gjennsyn med Atle Kringlen frå 2017.

Luke 22

Luke 22

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i dag får me eit gjennsyn frå 2019. Dagens luke er dedikert til klassikaren til julefrukosten, lammerull.

Luke 21

Luke 21

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit koseleg gjennsyn med Knut Byrkjenes Hauso frå 2018. Han er fruktbonde i Hardanger, og styremedlem i Vestland Bondelag.

Luke 20

Luke 20

Bak luke 20 får de møte Marianne Nordhus. Ho er bonde i Kvinnherad kommune, og nestleiar i Vestland Bondelag.

Luke 19

Luke 19

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit artig gjennsyn med Marianne Kvalvik Kvamme, og då ho pynta gamlestova på garden til jul.

Luke 18

Luke 18

No kan du sjå kva som gøymer seg bak luke 18 i julekalenderen vår.

Luke 17

Luke 17

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i dag får me eit kjekt gjennsyn med Rolf Olav Gjørven frå 2019.

Luke 16

Luke 16

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag deler med ei luke frå 2019, og der finn du mange gode julegåvetips.

Luke 15

Luke 15

Bak luke 15 får de møte Kjersti Hjelmeland. Ho er bonde i Kvinnherad kommune, og styremedlem i Vestland Bondelag.

Kritisk kostnadsvekst for landbruket

Kritisk kostnadsvekst for landbruket

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har sendt brev til Landbruks- og Matdepartementet med krav om ei ordning som tek ned dei ekstraordinære straumkostnadane for veksthusnæringa.

Takka av etter 30 år i lokallagsstyret

Leiar Jimmy Hilleren takkar Anne Kari H. Nes

- Ein av kvardagsbondelaget sine heltar vart takka av på årsmøtet i Veitastrond Bondelag sist veke, seier leiar i Veitastrond Bondelag Jimmy Hilleren

Luke 14

Luke 14

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit kjekt gjennsyn med Nils Magne Gjengedal. Julegåvetipset han kom med i 2019 står seg godt. Snurr film.

Luke 13

Luke 13

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i kveld for me eit artig gjennsyn med det legendariske luciatoget frå 2016.

Luke 12

Luke 12

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i kveld for me eit kjekt gjennsyn med Marie Nicolaisen frå 2019. Ho jobbar på Sunnfjord Museum, og i luka får du kunnskap om gamal folketru natt til 13.desember.

Luke 11

Luke 11

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i dag får me eit kjekt gjennsyn med Jan Arve Midtbø frå 2018. Han er stolt bonde, og i kalenderluka fortel han om både gardsdrifta og juletradisjonar.

Luke 10

Luke 10

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit kjekt gjennsyn med Sigrun og Helga i Nøring. Nøring er ei lita bedrift i Hardanger, og dei produserer tradisjonell Hardangerbakst og godbitar frå naturen sitt spisskammer.

Glutenfrie lussekattar

I kalenderluka 13. desember finn du oppskrift på lussekattar. Det er ein del som av ulike årsaker ikkje kan ete gluten, så her får de ei glutenfri oppskrift til helga

Beitebruk og jerv går ikkje saman

Årsmøtelyden i Jostedalen

- Småfenæringa i Jostedalen har lidd store tap til jerv sommaren 2021. Slik kan det ikkje halde fram var den tydelege meldinga frå årsmøtet i Jostedal Bondelag

Luke 9

Luke 9

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit koseleg gjennsyn med Ole Bjarne Hovland. Han er styremedlem i Vestland Bondelag, og me unner oss eit tilbakeblikk frå 2016 då me besøkte han på garden heime i Sogn.

Luke 8

Luke 8

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i kveld for me eit artig gjennsyn med sjølvaste julenissen.

Luke 7

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i dag unner me oss eit kjekt gjennsyn med Renate Rendedal frå 2018.

Luke 6

Luke 6

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit koseleg gjennsyn med Lars Bø frå 2018. Han er bonde på Voss, og styremedlem i Vestland Bondelag.

Vestlandsbonden held fram med å sakke akterut

Inntekta i sauenæringa heng etter

I sum vart det ein liten auke i inntekta til Vestlandsbonden frå 2019 til 2020, men auken er vesentleg mindre enn landsgjennomsnittet.

Luke 5

Luke 5

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit artig gjennsyn med Marianne Kvalvik Kvamme, og då ho tok julevasken i 2016.

Luke 4

Luke 4

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit koseleg gjennsyn med Gry Ingvild Agjeld. Ho er stolt sauebonde, og styremedlem i Vestland Bondelag.

Luke 3

Luke 3

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar, og i dag unner me oss eit kjekt gjennsyn med Kjartan Åsnes frå 2017.

Betre Investeringsverkemiddel må på plass no !

Anders Felde - fylkesleiar Vestland Bondelag

- Vi kan ikkje forstå at landbruks og matminister Sandra Borch ikkje bidreg til å løyse ei av dei største utfordringane vi har i bærebjelken i norsk landbruk.  Å utsette forbetra investeringsverkemiddel enno eit år, vil vere eit svik mot framtidsbonden, skriv fylkesleiar Anders Felde i eit ope lesarinnlegg

Luke 2

Luke 2

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit koseleg gjennsyn frå då Bondelaget var med Per Hilleren å lage spekepølser.

Luke 1

Luke 1

I år deler me gode minner frå tidlegare julekalenderar. I dag får me eit kjekt gjennsyn med Marit Flatjord. Me fekk vere med Flatjord å bake lefser i 2016, snurr film.

Kommunane treng kompetanse på landbruk

Produksjon av mat med utgangspunkt i kommunen sitt areal er ei framtidsnæring. Ei næring der menneske og teknologi i samspel med arealgrunnlag, offentleg lovverk og eit klima i endring skapar økonomiske verdiar i dykkar kommune, slik startar brevet som Vestland Bondelag har sendt til kommunane i fylket. Brevet er signert av fylkesleiar Anders Felde (biletet)

Valnemnda har starta arbeidet sitt

Samson Hamre

- Det er eit stort ansvar og eit viktig arbeid vi har framfor oss seier leiar i valnemnda i Vestland Bondelag Samson Hamre.

Årsmøte i Fjaler og Hyllestad Bondelag

Camilla Avedal Ulvik vart attvald som leiar i Fjaler og Hyllestad Bondelag.

Kveldssamling med kaffi og klimaprat

Vestland Bondelag vil i samarbeid med Alver kommune invitere til kveldssamling med tema klimatilpassing og klimakalkulator. Samlinga passar best for mjølkebønder, men er ope for andre produksjonar.

Tal jerv må reduserast kraftig

Gry Ingvild Agjeld

- På vegne av beitebrukarane i Indre Sogn er det svært skuffande at Statens Naturoppsyn (SNO)  ikkje har fått i oppdrag å felle jerv i Vestland og i Breheimen, skriv styremedlem og rovviltpolitisk talsperson i Vestland Bondelag Gry Ingvild Agjeld i eit lesarinnlegg.  

Kurs i fornybar energi for gardbrukarar i Vestland

Vurderer du å investere i eit anlegg for fornybar energi på garden din? Norges Vel inviterer til digitalt kurs om fornybar energi i landbruket. Kurset går over to kveldar.

Felles årsmøte for Gulen og Masfjorden

Nordre Gulen Bondelag og Gulen og Masfjorden Bondelag har slått seg saman.

Har du hugsa å melde deg på arbeidsgjevarkurs?

Kari Sigrun Lysne

- Eg vil oppmode alle som nyttar innleigd arbeidskraft til å setje av tid til å delta på eitt, eller aller helst delta på alle arbeidsgjevarkursa som vert tilbydd som webinar i januar/februar 2022, seier leiar i Grøntutvalet i Vestland Kari Sigrun Lysne.

Våre samarbeidspartnere