Nyhende frå Vestland Bondelag

Frå spire til glede

Elevane på mellomsteget på Sagatun Skule i Balestrand har fått prøvd seg som grønsaksdyrkarar denne våren.

Nesten som å ha kongen på besøk

Det er nok ikkje ofte eit lite lam vert samanlikna med kongen.

Glade barnehagar på Voss :)

- Det er veldig kjekt når ein får slike tilbakemeldingar, seier leiar i Voss Bondelag, Grethe Monica Haug.

Finansiering av auka kostnader ved beiting i CWD råka område

Sau på beite

- Det er no avklart kva regelverk og kor mykje pengar som er sett av til å finansiere beitenæringa sine ekstra kostnader med årsak i restriksjonar knytt til at sjukdommen CWD er påvist i beiteområda i Nordfjella og på Hardangervidda.

Kontoret er sommarstengt

Kontoret vårt er stengt i to veker. Vi er tilbake 2. august. God sommar!

Gry Ingvild Agjeld medlem i produsentråd sau

Gry Ingvild Agjeld

- Vår oppgåve vert å prøve å finne løysingar for korleis vi kan tilpasse produksjonen best mogleg når marknadsregulator ber om dette seier Agjeld.

Snart klart for biogass

Liv Eskeland, Anders Felde og Jan Kåre Pedersen frå Renevo

I slutten av juni var arbeidsutvalet i Vestland Bondelag på rundtur i Fitjar, Stord, Fjellbergøy, Omvikdalen og Nernes. på Stord var dei innom Renevo for å sjå på biogassfabrikken som snart er klar til produksjon.

Auka stimulering til slått av bratt areal

I Breim er det mange som har litt bratt og litt flatt

Alle føretak som slår bratt areal kan søke om tilskot via regionalt Miljøprogram, seier Statsforvalteren i ei sak på sine nettsider.

Populært med eigendyrka mat

I dag har vi besøkt den nye parsellhagen på Framnes gård i Bergen. Dei 32 parsellane er fulle av kål, bønner, gulerøter og mange andre spiselege vekstar. Kanskje er det fleire bønder som vil prøve seg med parsellhage?

Det spirar og gror i Hyllestad

I forbinding med #Vidyrkarlandet kampanjen har Fjaler og Hyllestad Bondelag vitja barnehagen og barneskulen i Hyllestad.

Merkedag i Sogn

Håbakken - merkedag for Sogn Frukt og grønt

- Dette er ein god dag for grøntnæringa i Sogn seier fylkesleiar Anders Felde i Vestland Bondelag.

Vi rammar inn landskapet

I årets sommarkampanje skal vi setje søkelys på resultatet av bonden sitt arbeid. Målet er å vise folk at det dei ser gjennom rammene ikkje kjem av seg sjølv.

Investeringsverkemidlane for 2021 er brukt opp

Kufjøs

- At det er tomt for investeringsverkemidlar til landbruket før juni månad er over syner for alvor kor viktig det er å få auka løyvingane og samstundes betra finansieringsgrunnlag i kvart prosjekt, seier fylkesleiar Anders Felde

Fire barnehagar i Os fekk dyrke eigen mat

Vi dyrker landet er en del av jubileumsfeiringa til bondelaget, og Os Bondelag er eitt av lokallaga som har gjort det mogeleg for barnehagar å dyrke eigen mat i pallekarm.

Møte om Inn på tunet i Vestland

Vestland Bondelag vil invitere alle Inn på tunet-tilbydarar i fylket til eit digitalt informasjonsmøte 30. august klokka 15.00.

Stortingsrepresentant på gardsbesøk

Svineprodusent Sverre Sæterbø og Stortingsrepresentant Liv kari Eskeland

- Det er viktig for oss å syne fram norsk svineproduksjon, seier Anders Felde i ein kommentar til at han i lag med mellom andre Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland frå Høgre vitja svineprodusent Sverre Sæterbø på Fitjar.

Høyring av planprogram for klima

Vestland Bondelag har sendt innspel til fylkeskommunen om "plan for klimaplanen". Vi har bedt om å få vere med i det vidare arbeidet med ny regional plan for klima 2023–2035.

Lettelsar i innreisereglar

Plommer

- Det er positivt at det kan bli enklare å få innreiseløyve for naudsynt arbeidskraft i landbruket, seier Kari Sigrun Lysne som er leiar i grøntutvalet i Vestland Bondelag.

Kjekt politikarbesøk på Stend

I går besøkte Marte Mjøs Persen frå Arbeiderpartiet fjøset på Stend vgs for å lære meir om mjølkeproduksjonen i Vestland.

Pant Boksen

- Kast ikkje boksar og søppel i naturen, seier fylkesleiar Anders Felde i Vestland Bondelag

Plast plast plast

Selje og Stadlandet Bondelag har gjennomført plastryddeaksjon i sitt nærområde.

Tid for bandtvang

No er det generell bandtvang i landet, held du hunden din i band?

Har du ein kandidat til årets BU-pris?

Kvart år deler Innovasjon Norge ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket. Er du eller veit du om ein kandidat til prisen?

Bodhild Fjelltveit attvald som 2. nestleiar i Norges Bondelag

På årsmøtet i Norges Bondelag vart Bodhild Fjelltveit frå Bergen attvald som 2. nestleiar i Norges Bondelag. Peder Nernæs frå Kvam kommune vart vald som 2. vara til styret.

Grønt, velferd for folk og fe og tydeleg leiing sett på agendaen gjennom replikkar

I digitale møte er tidsvindauget mindre for replikkar, men nokon replikkar frå utsendingar frå Vestland vart det tid til i dagens møte

Landbruks- og matministeren kom på besøk til årsmøtet

Tillit, rolleforståing og gjensidig respekt er avgjerande for den gode dialogen sa Statsråd Olaug Bollestad i møte med Norges Bondelag sitt årsmøte.

Jervebestanden må ned på bestandsmålet

Ole Bjarne Hovland

- I beiteprioritert område skal beitedyra ha prioritet, men for bøndene som driv med beitedyr er belastninga etter fleire år med tap til rovdyr no so stor at fleire ynskjer å leggja ned drifta også i dei beiteprioriterte områda. Slik skal de ikkje vere, sa ein tydeleg Ole Bjarne Hovland til årsmøtet i Norges Bondelag.

Ein god landbrukspolitikk er god distriktspolitikk i praksis

- Me meiner det er langt meir verdfullt for Norge med 5 gardsbruk og bønder i ei bygd, enn ein svært stor gard. Å vere fleire gjev tryggleik i kvardagen. Det gjev lys i husa og det gjev yrkesbrør å snakke med, sa nestleiar i Vestland Bondelag Marianne Nordhus til årsmøtet i Norges Bondelag.

Årsmøtet i Norges Bondelag har teke til

Utsendingane frå Vestland Bondelag er samla på Voss for å delta på Norges Bondelag sitt digitale årsmøte.

Traktorprøven på rett spor att

- Det er gledeleg at Statens Vegvesen no har eit mål om å ta unna køa for oppkøyring til førarkort for traktor før sommaren, seier seniorrådgjevar i Vestland Bondelag Merete Støfring

Plastryddedag på Sørbøvågen

Fjaler og Hyllestad Bondelag arrangerte ryddeaksjon på Sørbøvågen i slutten av mai.

Tenk deg om to gonger!

No brakar det laust med førsteslått rundt omkring i fylket, og då er det viktig å hugse på HMS.

Ikkje eitt kilo å miste

- Nok ein gong forhandlar ei norsk regjering vekk marknadsmoglegheiter for norske bønder, seier fylkesleiar i Vestland Bondelag Anders Felde

- Ringe du midt i slåtten?

Det er juni, det er varmt, det går i gras, vatning og slått i vekas lokallagsprat.

Tut for norsk mat!

Frå Kjøldalen til Oslo med viktig bodskap.

Ei vossakasse med plast!

Ei Vossakasse kan brukast til so mangt - i Kjølsdalen Bondelag var den nyttig reiskap i plast-ryddeaksjonen deira.

Plastrydding i Uskedalen Bondelag

Uskedalen Bondelag plukka både plast over og under vassflata i årets plast-ryddeaksjon.

Vårrydding i bygda under breen

Plastrydding Veitastrond

Veitastrond Bondelag inviterte små og store i bygda til ryddedugnad, og oppslutnaden var god seier leiar Jimmy Hilleren

Alt er i rute

Denne gongen har vi snakka med lokallagsleiarane i Omvikdalen Bondelag, Fjærland Bondelag og Gulen og Masfjorden Bondelag.

Signerte avtale om biogjødsel

Den 25. mai underteikna Renevo AS og bøndene i området avtalar om levering av husdyrgjødsel til biogassproduksjon og mottak biorest/biogjødsel frå biogassanlegget til bøndene.

Miniseminar med advokatfirmaet Harris

I dag har advokatfirmaet Harris hatt eit miniseminar der grunneigarar får tips om kva dei kan gjere når eigedomen vert regulert til offentlege utbyggingsføremål. Her kan du sjå opptak av seminaret.

Plastrydding i Breim Bondelag

Breim Bondelag og bygdekvinnelaget i Breim har vore på plast-tokt i kommunen.

Kommunale vegar er ein stor flaskehals

Kipping av tømmer

- Utstrakt bruk av "kipping" der tømmer må på og av bilen fleire gonger gjev redusert lønsemd i vestlandsskogbruket, seier fylkesleiar Anders Felde

Plastrydding i Omvikdalen

Godt over tjue bønder og grunneigarar i Omvikdalen deltok i ryddeaksjonen. Talet på fulle bos-sekkar etter dugnaden viste at dette var ein fornuftig bruk av føremiddagen.

Plastrydding i Lærdal

Midt i planlegging av aksjonar knytt til brot i jordbruksoppgjeret, fann Lærdølene tid til å rydde plast.

Våren i rute på Høyanger Sørside

- Alltid kjekt når våren kjem, seier Yngve Fardal som er leiar i Høyanger Bondelag. Langs Sognefjorden kjem våren normalt tidleg.

To kunnskapsretta seminar torsdag 27. mai

Advokatfirmaet Harris har eit miniseminar for medlemer i Vestland Bondelag der temaet er regulering av privat eigedom til offentlege utbyggingsføremål. Det andre seminaret er om solcelleanlegg på garden, og er ope for alle.

Hingsteutstilling i koronatid

26 Birkelid Owen Foto Ingvild Rydfjord Hansen Norsk Fjordhestlag

Etter å ha måtte avlyste hingsteutstillinga på Nordfjordeid i 2020 er Norges Fjordhestlag svært glade for at dei kunne gjennomføre utstillinga i 2021. Pandemien sette grenser, men utstillinga vart gjennomført på ein god måte.

Me treng dei små bruka òg!

På veg mot Oslo stoppa traktoren på cruiseskipkaia i Flåm for ein prat med dei lokale bøndene om landbruket i Aurland kommune.

Aldri opplevd makan

Fylkesleiar Anders Felde

- Når vi ser det engasjementet som har vore i Vestland dei siste dagane, er det ikkje tvil om at mykje står på spel for ein framtidig norsk matproduksjon, seier ein audmjuk fylkesleiar Anders Felde

Våre samarbeidspartnere