Nyhende frå Vestland Bondelag

Spanande dagar i sauefjøsa

- Ultralyd, som syner kor mange foster den einskilde sauen ber på, er verkeleg til god hjelp for oss sauebønder når vi skal planlegge fòrrasjonen til kvar einskild sau fram mot lamminga i april, seier sauebonde og styremedlem i Vestland Bondelag Ole Bjarne Hovland.

I morgon er det 125 år sidan skipingsdagen til Norges Bondelag

Trua på at løysingane på mange utfordringar låg i samarbeid og felles innsats var avgjerande for mange av pionerane som stifta organisasjonane mot slutten av 1800- og starten på 1900-talet.

Norges Bondelag 125 år!

Norges Bondelag vert 125 år på laurdag, bli med på markeringa du òg!

Nytt klimaprosjekt i Vestland

Frøydis Haugen er nytilsett leiar i eit prosjekt som skal hjelpe bøndene i Vestland med å redusere klimaavtrykket utan at det går ut over produksjonen.

Sats grønt - vel ei utdanning innan Naturbruk

- Å studere naturbruk opnar mange utdanningsvegar også etter vidaregåande skule om du ynskjer å ta høgare utdanning, seier fylkesleiar i Vestland Bondelag Anders Felde

- Kjekt å gå på tvers av regionane no når me kan!

Regionmøte-runden held fram i Vestland Bondelag, og torsdagskveld var det eit nytt møte med deltakarar frå ulike kantar i fylket.

Tilsynskampanje i norsk svinehald

Mattilsynet gjennomfører i 2021 og 2022 ei landsdekkande tilsynskampanje som skal kartlegge korleis grisene i Norge har det.

Engasjerte tillitsvalde på digitalt møte

Regionmøte på Zoom er ikkje det same som å møtast fysisk, men både dei tillitsvalde i fylkesstyret og lokallaga tok utfordringa på strak arm.

Oversikt over regionmøta

Her kan du sjå ein oversikt over regionmøta denne veka og neste. Dei første møta er i morgon.

Kurs i klimakalkulator

Mjølkebønder i Voss og omland inviterast til det første kurset i klimakalkulator i Vestland. Det vil verte kurs andre stader i fylket etter kvart.

Ta rovviltnemndene sine innspel på alvor!

– Vi ynskjer å markere støtte til rovviltnemndene og deira vedtak om lisensjakt på ulv i ulvesona, seier fylkesleiar i Vestland Bondelag, Anders Felde. 

Framleis ikkje meldt deg på arbeidsgjevarkurset?

Alle som har arbeidsgjevaransvar i bær- og grøntnæringa skal gjennomføre kurset før 2021-sesongen startar. Det vert gjennomført nye kurs no i slutten av januar og starten av februar så det er berre å melde seg på, seier leiar i Grøntutvalet i Vestland Kari Sigrun Lysne.

Ein god dag for beitenæringa

- Det er først og fremst godt for beitebrukaren i Ytre Sogn, at ulven som har hatt tilhald i området, vart felt i går, seier Ole Bjarne Hovland, som er rovviltansvarleg i fylkesstyret i Vestland Bondelag

Invitasjon til regionmøte

Regionmøta er ein viktig arena der lokallaga og fylkesstyret kan informere kvarandre. I år vert møta digitale med ein geografisk blanding av lokallag.

Hektisk start på det nye året

- Eg skulle gjerne ynskt at vi hadde fått til fleire fysiske møtepunkt, men når det ikkje er mogleg så vert vi betre og betre på digitale plattformar seier fylkesleiar Anders Felde. Fylkesstyret hadde møte sist onsdag kveld og skal ha nytt møte på måndag.

Puslete frå regjeringa

- Etter å ha lese regjeringa sin klimaplan grundig sit eg att med mange spørsmål og ei kjensle av at dette ikkje er eintydig bra for framtidig matproduksjon i Vestland, seier fylkesleiar Anders Felde.

Sveio Bondelag er gode på Open Gard

I presentasjonsrunden av lokallaga er turen komen til Sveio Bondelag sør i fylket.

Kviler stort alvor over klimameldinga

- Denne meldinga krev at vi i landbruksnæringa produserer med eit lågare klimaavtrykk, seier fylkesleiar Anders Felde. Det kviler eit stort alvor over denne meldinga, og eg er skuffa over at det ikkje vert presentert større vilje til å satse på landbruket som løysinga i arbeidet med klimaomstilling.

Melding til Stortinget med klimaplan for 2021-2030 lagt fram i dag

I dag la regjeringa fram Klimaplan for 2021-2030 med mange konkrete tiltak for korleis Noreg skal kutte i klimautslepp. Du kan lese klimaplanen her.

Grøntutvalet i Vestland har hatt sitt første møte

- Eg er glad for at vi har fått på plass eit eige fagutval på grønt med dyktige medlemer med ulike produksjonar og stor kunnskap, sa fylkesleiar Anders Felde i si innleiing, då Grøntutvalet i Vestland Bondelag var samla for første gong torsdag kveld.

Studiearbeid føre jordbruksforhandlingane

Det er tid for det årlege studiearbeidet. På nettsida kan du sjå videoar som forklarar viktige tema i jordbruksforhandlingane.

Uskedalen Bondelag står på for medlemene og bygda

Uskedalen Bondelag er gode på sosiale aktiviteter for medlemer og står på for viktige saker i bygda.

- Bøndene og landbruket er på hugget!

Anders Felde heldt innlegg om berekraftig matproduksjon med lågare miljøavtrykk på nyttårsmøte til Vestland Fylkeskommune.

Me skal støtte vestlandsbonden

Vestland Bondelag skal lytte til og hjelpe vestlandsbonden, seier styremedlem Ole Bjarne Hovland. Det er også viktig å skape gode møteplassar.

Julehelsing frå nestleiaren

Endeleg er jula her, og eit år heilt utanom det vanlege går mot slutten.

Årets julehefte finn du på nett

Like sikkert som jula nærmar seg, Like sikkert dukkar studieheftet framfor det komande jordbruksoppgjeret opp.

Innovative Vestlandsbønder driv «verdas vakraste matproduksjon»

- Dei som tenkjer på bonden som treig, lite omstillingsdyktig og redd for ny teknologi kan ikkje ta meir feil, skriv fylkesleiar i Vestland Bondelag Anders Felde i eit lesarinnlegg no like oppunder jul

Allsidig kvinne representerer Bygdekvinnelaget i Vestland Bondelag sitt styre

- Alder er ingen hindring, så etter at eg vart pensjonist har eg kjøpt meg nye ski, koffert og familiekajakk. - Eg likar aktivitet og variasjon i kvardagen seier Hordaland Bygdekvinnelag sin representant i styret i Vestland Bondelag Siv Helle Prestegard.

Bondelaget skal vere eit faglag for alle bønder

Kari Sigrun Lysne er styremedlem i Vestland Bondelag. Ho har lang fartstid som tillitsvald, og driv ein frukt- og bærgard på Ljøne i Lærdal.

Fugleinfluensa i Noreg

Dei siste vekene er det oppdaga fleire fuglar med smittsam fugleinfluensa. Området med portforbod for fjørfe vert ytterlegare utvida, og gjeld no for heile Sør-Noreg. Alle hobbyhøns må registrerast hos Mattilsynet.

Vil setje vestlandsbonden høgst på agendaen

Lokallaga må få eigarskap til det nye fylkeslaget, seier Nils Magne Gjengedal i fylkesstyret. Vi skal byggje laget saman!

Fjærland Bondelag sette fokus på landbruksmaskiner i trafikken

- Like før koronaen slo til gjennomførte Fjærland Bondelag medlemsmøte på tema landbruksmaskiner i trafikken og me fekk gode tilbakemeldingar på aktiviteten seier leiar i Fjærland Bondelag Anders K. Mundal (t.h.)

Alle er like mykje verdt!

Å jobbe for å auke sjølvforsyninga og få med både små og store gardsdrifter inn i framtida, er av dei viktigaste kampsakene til tredjevara i styret, Kjersti Hjelmeland.

God aktivitet i Vik Bondelag

- Det er viktig for oss som bondelag å ha ein god dialog med kommunen, seier leiar i Vik Bondelag Turid Haga Vange

Motorsagkurs både i Gaular og Norddalsfjorden

- Sjølv om det var eit ufyseleg vær siste timen på dag 2, fekk vi mykje skryt for gjennomføringa og opplegget, og kursdeltakarane hadde stor utbytte av å ta kurset. Dette var også ein smittevernsmessig god måte å få ha aktivitet på, seier leiar i Gaular Bondelag Margun Myrmel Øren

God aktivitet i Radøy Bondelag

I tida framover vil vi presentere nokre av dei 80 lokallaga i Vestland. Først ut er Radøy Bondelag i Alver kommune.

Eid Bondelag er kjende for å tenkje nytt

- Mange faste aktivitetar vart avlyste i 2020, men eg er jammen glad for at vi fekk til eit sosialt treff på Tore-garden i november, seier lokallagsleiar Knut Tore Nes Hjelle

Uhaldbar inntektsnedgang over tid

Driftsgranskingane syner at jordbruksinntekta til Vestlandsbonden er gradvis svekka sidan 2015, og 2019 gav ikkje noko betring. - Slik kan det ikkje halde fram, seier ein tydeleg fylkesleiar i Vestland Bondelag Anders Felde.

- Me klorar oss fast i bratta

Styremedlem Knut Byrkjenes Hauso gjer bratt om til flat-bratt langs fjorden i Ullensvang kommune.

Digitale møte med lokallagsleiarane - siste sjanse i kveld

- Det er viktig for oss i arbeidsutvalet å møte leiarane i lokallaga og starte jobben med å bygge Vestland Bondelag, seier fylkesleiar Anders Felde

Blide karar i Lærdal

- Vi har fått 6 nye medlemer i 2020, og er godt nøgde med det seier leiar i Lærdal Bondelag Njål Kaardal Golf

Bekjemping av smågnagarar

Norsk Landbruksrådgjeving tilbyr nettbaserte kurs på Teams som du treng om du skal få autorisasjon til kjøp og bruk av gnagarmiddel på garden din.

Bonde mellom fjord og fjell

- Me har eit fantastisk flott landskap å drive i som bonde i Vestland, men det har jo sine utfordringar, seier styremedlem Olav Myhr.

Godt oppmøte på årsmøtet i Hyen Bondelag

- Styret i Hyen bondelag har hatt god aktivitet i år og, og er flinke til å ta tak i viktige og aktuelle saker som klimarbeid i kommunen og veterinærtilskot, seier fylkeslaget sin representant Gry Invild Agjeld

Vi skal løfte fram alle

Ei viktig arbeidsoppgåve for Vestland Bondelag blir å gjere vestlandbonden synleg, både suksesshistorier og utfordringar. Målet er å bli eit sterkt lag som gjer ein forskjell, seier styremedlem Gry Ingvild Agjeld.

Arbeidsutvalet i Vestland samla for første gong

- Det er viktig å kome raskt i gong med arbeidet, seier fylkesleiar Anders Felde. Det er mange viktige aktuelle saker i spel, der utfallet er viktig for vestlandsbonden. Samstundes skal vi bygge ein ny organisasjon i Vestland Bondelag.

Viktig avgjerd av Landbruks- og Matministeren

- Ein siger for distriktsjordbruket og avgjerande for eit landbruk over heile landet i framtida, seier fylkesleiar i Vestland Bondelag Anders Felde

Årdal Bondelag med flott tilbod til unge bønder

- I vårt vesle lokallag er det stort når det vert gjennomført generasjonsskifte på fleire av bruka i kommunen omtrent samstundes seier leiar i Årdal Bondelag Erik Skogli

Tilsette skal også bygge laget

Etter at dei tillitsvalde i fylkesstyret har gjennomført to digitale styremøte, var det på tide å få samla alle tilsette til ei samling, noko som ikkje er sjølvsagt i desse koronatider

Både folk og fe trivst til fjells

- Eg brenn mest for er att me skal kunna utvikla gardane og gjere dei driveverdige med arealgrunnlag og kvoter som er naturleg for bruket, seier nyvald styremedlem i Vestland Bondelag Lars Bø

Våre samarbeidspartnere