Nyhende frå Vestland Bondelag

Første episode ute

Velkomen til Hjortebrølet. Dette er podkasten for deg som er oppteken av forvaltning av hjort, jakt og foredling. For dei som meiner hjorten er forferdeleg og for dei som meiner hjorten er verdas mest fantastiske vesen.

Kurs i valnemndsarbeid

Velkomen til kurs i valnemndsarbeid på Teams. Heile lokallagsstyret er velkomen til å delta.

Velkomen til Hjortebrølet

Norges Jeger- og Fiskerforbund Sogn og Fjordane, Norsk Hjortesenter og Vestland Bondelag startar podkast, den har fått namnet hjortebrølet.

Lyst til å bli medlem i Bondelaget?

Her finn du informasjon om korleis du kan bli ein del av laget.

Fruktlagera har ei avgjerande rolle

- Utan samarbeidet gjennom fruktlagera våre ville vi stått svakt i møte med marknaden seier leiar i Grøntutvalet i Vestland Kari Sigrun Lysne

Miniseminar om jordskifte

Vi har gleda av å invitere alle medlemmer av Bondelaget til miniseminar fredag 8.oktober klokka 10.00 -11.00.

Krev landbrukspakke i haust

- Det er avgjerande for landbruket at ny regjering kjem med kraftfulle økonomiske grep raskt, slik at vi bidreg til å skape eit framtidshåp for norske bønder seier leiar i Vestland Bondelag, Anders Felde.

Konsumeple og eple i flytande form treng samarbeid

- Utan dyktige epleprodusentar vert det heller ikkje siderproduksjon, la Harald Alvavoll vekt på då medlemer i fylkesstyret vitja Lofthus tidlegare i september saman med 1. vara til styret i Norges Bondelag.

Fagmøte og rådgjeving for saueprodusentar

Gjennom eit heilt år vil NLR Vest arrangere fagmøte og grupperådgjeving med erfaringsutveksling for sauebønder på Vestlandet. Prosjektet er i samarbeid med Vestland Bondelag og NSG.

- Det var ein overraskande god dag på jobben!

Kandal Kjøtt vann prisen for årets lokalmatprodukt på Bergen Matfestival for grillbein av kje.

Jordvernpris til NLR Vest og Alver og Austrheim kommunar

Overskotsmassar frå utbygging kan verte ein verdifull ressurs for landbruket. Prosjektet "Jordmassar frå problem til ressurs" fekk nasjonal jordvernpris for å nytte massar frå udyrka areal til å betre landbruksareal.

Mangesyslar utanfor allfarveg

- Eg trivst med varierte arbeidsoppgåver kvar dag, seier den unge bonden Bjarne Engum som driv gard i Arnafjorden i Vik kommune

- Veldig kjekt

Under Matfestivalen i Bergen fekk Toppe Gartneri den gjeve prisen årets lokalmatprodusent 2021.

Frå brattare enn brattast til nesten flatt

- Da gjer seg ikkje sjølv, det er heilt sikkert seier bonde Jørund Olav Grønsnes i Ullensvang i Hardanger

Samarbeid om ny teknologi

- Ved å samarbeide fleire gardar kan vi ta i bruk ny teknologi og redusere trongen for innleigd arbeidskraft, sa Endre Kleivland då representantar frå fylkeslaget og Norges Bondelag sentralt vitja garden sist veke

Treng regjering med landbruk i ryggrada

- Eg har håp om at matproduksjonen i distrikta og eit samla norsk landbruk skal kome styrka ut av årets Stortingsval seier fylkesleiar Anders Felde i Vestland Bondelag, men då må partia levere både på innhald i regjeringsplattformen og på konkrete tiltak.

Open Gard på Breim

Ta turen på Open Gard laurdag 18.september.

Lærerik tur i Sogn og Hardanger

- Eg set stor pris på å få innbyding til å reise ut og møte medlemer, seier første vara til styret i Norges Bondelag Thorleif Mûller i ein kommentar til at han denne veka fekk møte mange representantar for grøntnæringa på ei rundreise i deler av Vestland.

Jordbruket krev full kompensasjon

Regjeringa har fått kravet fra jordbruket i tilleggsforhandlingane.

Flaskehalsar for transport

Det var godt oppmøte på Voss då Vestland Bondelag inviterte politikarar til møte om flaskehalsar for transport på kommune- og fylkesvegar.

Smartbjøller, grovfôr og eplesaft

Under Bergen Matfestival var det folksomt på standen til Vestland Bondelag, naturbruksskulane og Bybonden. Her fekk byfolket lære litt om landbruk og naturbruksutdanninga i fylket. Det mest populære innslaget var nypressa eplesaft.

Meld frå om avlingssvikt

Det har vore ein sommar og start på hausten utanom normalen med svært lite nedbør i store deler av Vestland. Samstundes opplevde nokon produsentar av frukt og bær mangel på arbeidskraft våren/sommaren 2021.

Bli med på Bergen Matfestival

Fredag 3.september og laurdag 4.september er det norsk mat og lokalmat som står i høgsete i Bergen sentrum.

Møt politikarane der dei er

-Eg vil oppmode mange til å besøke politikarane når dei står på stand, delta i opne møte der vi vert invitert inn og stille spørsmål, seier fylkesleiar Anders Felde.

Medlemsmøte om jordbruksforhandlingane

Bondelaga i Bergen og omegn tok initiativ til å invitere Bodhild Fjelltveit og Anders Felde til å snakke om jordbruksforhandlingane og korleis dei går føre seg. Torsdag er det møte på Kokstadflaten.

Ei vandring gjennom fleire 1000-års beitebruk

Kva må til for å oppretthalde og vidareutvikle bruken av utmarksbeite?

Invitasjon til fagdag om vatningsanlegg

Måndag 6.september inviterer Norsk Landbruksrådgiving Vest til fagtur til Lom for å sjå på ulike løysingar og prisklassar på vatningsanlegg.

Bondetinget - Vestland Teater

- Dette må de ikkje gå glipp av, seier fylkesleiar Anders Felde om den nye produksjonen til Vestland Teater.

Felles forventningar for styrka norsk matproduksjon

NHO Mat og Drikke, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Norges Bondelag går saman om fem forventningar for vidare vekst i norsk matproduksjon til ei komande regjering etter valet i haust.

Flaskehalsar gjev meir trafikk og meir utslepp

Vestland Bondelag har invitert politikarar til to møte om flaskehalsar for transport på kommune- og fylkesvegar i Vestland. Den første samlinga var på Byrkjelo.

Korleis styrke småfehaldet og utmarksressursane?

Lars Bø inviterte politikarar til ein lærerik dag på stølen Fyrjo i Vossafjella. Tema var korleis vi kan nytte utmarksressursane i Vestland til å utvikle og styrke verdiskapinga frå småfehaldet.

Hugs skyteprøven før hjortejakta

Har du hugsa å teke skyteprøven før hjortejakta? I år må du gjennomføre siste del av prøven med skyting mot dyrefigur.

Ledig stilling som Klimakoordinator

Klimakoordinatoren skal, med bakgrunn i Landbrukets Klimaplan, koordinere klimaarbeidet i landbruket som rettar seg mot bonden og gardsdrifta i Vestland. Søknadsfristen er 3. september. Du finn kunnskap om stillinga nedanfor.

#vidyrkerlandet - Vossestrand Bondelag

#vidyrkerlandet kampanjen viser igjen i barnehagane i Voss Herad.

Geit i verdsarven

Bonden og beitedyra gjer ein fantastisk jobb for landskapet! Geita er ein stor bidragsytar til å oppretthalde landskapet i verdsarven i Aurland.

- Me treng eit landbruksløft

Eit samla landbruk ber politikarane for komande Stortingsperiode forplikte seg til å løfte framtidsutsiktene til norske matprodusentar.

Korleis vert framtida for mjølkebruk?

Klarar vi å utvikle mange nok mjølkebruk i Vestland i framtida var hovudtemaet i møtet i Omvikdalen denne veka. Politikarane var invitert heim på garden til styremedlem Kjersti Hjelmeland og familien.

Korleis utvikle fruktnæringa i Vestland?

Fylkesstyret i Vestland Bondelag har invitert dei komande stortingsrepresentantane og varaene til møte med ulike tema innan landbruk. I Ulensvang var det fruktdyrking som stod på programmet.

Korleis utvikle og styrke verdiskapinga frå storfehaldet i Vestland?

Det var tema då Vestland Bondelag inviterte til politikardag i Sunnfjord.

Møte om Inn på tunet i Vestland

Vestland Bondelag vil invitere alle Inn på tunet-tilbydarar i fylket til eit digitalt informasjonsmøte 30. august klokka 15.00.

Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Frå spire til glede

Elevane på mellomsteget på Sagatun Skule i Balestrand har fått prøvd seg som grønsaksdyrkarar denne våren.

Nesten som å ha kongen på besøk

Det er nok ikkje ofte eit lite lam vert samanlikna med kongen.

Glade barnehagar på Voss :)

- Det er veldig kjekt når ein får slike tilbakemeldingar, seier leiar i Voss Bondelag, Grethe Monica Haug.

Finansiering av auka kostnader ved beiting i CWD råka område

- Det er no avklart kva regelverk og kor mykje pengar som er sett av til å finansiere beitenæringa sine ekstra kostnader med årsak i restriksjonar knytt til at sjukdommen CWD er påvist i beiteområda i Nordfjella og på Hardangervidda.

Kontoret er sommarstengt

Kontoret vårt er stengt i to veker. Vi er tilbake 2. august. God sommar!

Gry Ingvild Agjeld medlem i produsentråd sau

- Vår oppgåve vert å prøve å finne løysingar for korleis vi kan tilpasse produksjonen best mogleg når marknadsregulator ber om dette seier Agjeld.

Snart klart for biogass

I slutten av juni var arbeidsutvalet i Vestland Bondelag på rundtur i Fitjar, Stord, Fjellbergøy, Omvikdalen og Nernes. på Stord var dei innom Renevo for å sjå på biogassfabrikken som snart er klar til produksjon.

Auka stimulering til slått av bratt areal

Alle føretak som slår bratt areal kan søke om tilskot via regionalt Miljøprogram, seier Statsforvalteren i ei sak på sine nettsider.

Populært med eigendyrka mat

I dag har vi besøkt den nye parsellhagen på Framnes gård i Bergen. Dei 32 parsellane er fulle av kål, bønner, gulerøter og mange andre spiselege vekstar. Kanskje er det fleire bønder som vil prøve seg med parsellhage?

Våre samarbeidspartnere