Saman med Martin Haaskjold Inderhaug, som er fagsjef berekraft i Animalia, hadde ho fått oppdraget med å bygge kunnskap kring det viktige arbeidet med nye nordiske kosthaldsråd (NNR).  På Norges Bondelag sine sider kan du lese eitt av høyringsinnspela som Norges Bondelag har sendt inn i saka.

Hildegunn Gjengedal innleier

Stor gruppe med land som skal tilrå noko felles.  Både nordiske land og baltiske land.  Skulle vere eit fireårig prosjekt frå 2018-2022.  Er utsett då ein ikkje vart ferdig.  Er Nordisk Ministerråd som betalar og har gjeve oppdraget.  

Skal gjer ernæringsråd på enkeltkomponentar og på matgrupper.  I tilleg råd på måltidssamansetning og mat til ulike aldersgrupper.    Det nye i denne runda er at berekraft inn i full breidde.  Det er ikkje berre om kva kosthold som er sundt for kroppen din, men også kva som er viktig for klima og miljø.   Arbeidet er breidda ut når det gjeld berekraft, men ser at arbeidet framleis er prega av klima og miljø.  Norges Bondelag har utfordra arbeidet på det med mattryggleik.  - Skal du snakke om berekraft må du snakke om heile omgrepet meiner bondelaget.  Inkludert matvaretryggleik på verdsbasis.  Bondelaget meiner arbeidet er ubalansert med for sterkt fokus på reduksjon av animalsk produksjon.  Tek ikkje med dei positive sidene ved animalsk produksjon. 

Kan få konsekvensar for norsk landbruk

 • Sjølforsyningsgrad i Norge i dag på ca. 46 % målt i energi og 64 % målt i protein. Av dette, er særleg husdyrprodukta egg, mjølk og kjøt heilt sentrale 
 • Viss ein legg seg på dansk nivå (350 g kjøt/veke – to egg) vil det tilsvare ein reduksjon i norsk sjølvforsyningsgrad til ca. 28 % målt i energi, og ein reduksjon i protein til ca. 38 %. 
 • Dette kan vanskeleg erstattast med vegetabilske produkt dyrka i Noreg, ville dette i praksis bety ein stor auke i import av mat frå utlandet, og med det ein svekka matsikkerheit

Legg grunnlaget for nasjonale råd (og helsepolitikk, avgifter, merking, nøkkelhol, helseprogram) – oppdatert kvart 8-10 år
• Tilrådingar frå helsepersonell
• Helseundervisning
• Offentlege innkjøp
• Matvareindustrien (produktutvikling)
• Forsking
• Rune Blomhoff: «NNR has a major impact on public health» 

Svært viktig å halde trykket oppe

 • Nordiske bønder og samvirke jobba saman med dette i 2 år
 • Debatt under prisutdeling av Embla – juni 22
 • Felles nordisk kommentar til berekraftskapittel
 • Felles bekymringsbrev til Nordisk Ministerråd
 • Felles kronikk 
 • Halde politisk fokus
 • Høyringssvar til berekraftsartiklane
 • Innspelsmøte i Helsedirektoratet
 • Jobbar saman med resten av næringa: NHO mat og drikke, Småbrukarlaget, Animalia, Matprat, KLF osv
 • Halde fokus oppe etter at nordiske råd er lagt fram i juni og norske skal på plass

Bærekraft forpliktar - eit heilskapssyn

 

Innleiinga til Hildegunn og Martin