Nyhende frå Vestland Bondelag

Webinar om solenergi på garden

Vil du finne ut meir om moglegheitene for solcelleanlegg på garden din? Vestland Bondelag, Statsforvaltaren i Vestland, Innovasjon Norge, og Norges Vel inviterer til fagleg påfyll 27. mai klokka 10 -11.30.

Gjekk du glipp av viltwebinara?

No har de høve til å kjøpe tilgang til å sjå opptaka av viltwebinara.

Kvifor har kyra så store auge?

Det kom mange spørsmål frå 3.klasse ved Halsnøy skule då dei vitja garden til nestleiar Marianne Nordhus førre torsdag.

Landbruksinntekta sakkar akterut – det trengst ein reell vekst i lønsemda

- Det er uhaldbart at inntektsveksten til matprodusentane over tid ikkje held tritt med lønsveksten til andre grupper i samfunnet, seier fylkesleiar i Vestland Bondelag Anders Felde

Snø og fulle gjødsellager

Det har vore mykje køyiring for denne vekas lokallagsleiarar, både med flytting av gjødsel, brøyting og transport av materiale. På Sotra er dei snart klare for å få ut kunstgjødsel, og i Byrkjelo har dei 50 cm med snø.

Vi dyrkar (Vest)land(et)!

I dag er startdatoen for lokallagskampanjen "Vi dyrkar landet", og både lokallaga, fylkesstyret og administrasjonen i Vestland Bondelag er klar for å delta.

Lokallagsaktivitet i nye høgder

Høgt hang dei, og blide var dei. :)

Travel tid i sauefjøset

- Jammen er det travelt, men det er no kjekt også seier leiar i Austrheim og Lindås Bondelag, Ove A. Holmås som i dei komande vekene ventar på at fleire hunde lam skal verte fødde.

RMP-tilskot for gjødslingsmetodar 2021

Informasjon om RMP-tilskotsordningane for spreiing av husdyrgjødsel ved nedfelling eller nedlegging, og eventuelt med tilførselsslange/slepeslange for 2021 ligg no på nettsida om Regionalt miljøprogram hjå Statsforvaltaren.

Jervebestanden må reduserast

- Beitenæringa kan ikkje leva med ein bestand på jerv som nærmar seg det doble av kva som er Stortinget sin målsetnad seier styremedlem i Vestland Bondelag Ole Bjarne Hovland

Vipeskjold til hjelp i vårvinna

- Dette er eit enkelt og nyttig hjelpemiddel både for Vipa og for oss bønder i vårvinna, seier leiar i Halsnøy Bondelag Anfinn Toft.

Kurs i klimakalkulator

Det første kurset i klimakalkulator i Vestland vart gjennomført på Voss. Deltakarane var positive til at mange data var samla på ein plass, men syntest kalkulatoren treng litt meir utvikling.

"Bil, biff og borring"

- So ufatteleg kunnskapslaust og provoserande. Folk flest forstår at oljeboring og biff er i to ulike kategoriar i forhold til klimautslepp og berekraft, men dessverre er gode slagord viktigare enn truverd, seier Anders Felde i ein kommentar til MDG sitt slagord før Stortingsvalet

Vil du studere lokal matkultur?

Fagskolen i Hordaland tilbyr fagskuleutdanninga "Lokal matkultur" for dei som ønskjer ei heilskapleg utdanning innan den lokale gastronomien.

Tid for saktemat

Lammelår er for mange ein like viktig del av påska som påskekrim, påskeegg, påskeharen og påskelabyrinten. Her kjem tips til påskeklassikaren, kanskje du skal grave den ned?

Norsk påskegodt

Påske = påskeegg = snop = norsk snop?

Innspel til regional plan for berekraft

Vestland Bondelag har sendt innspel til Fylkeskommunen sin plan for Berekraftig verdiskaping - Regional plan for innovasjon og næringsutvikling i Vestland.

10 000 kroner til bønder i Malawi

Takk til alle som kjøpte lodd på årsmøtet. Pengane går til opplæring av driftige og engasjerte bønder for at dei skal verte betre rusta mot ekstremver og avvlingssvikt.

Vår-lengt

Om ikkje det allereie er eit ord i ordboka så trur eg denne vekas lokallagsleiarar er einige om at det er det dette det går i for tida. :)

Korleis dokumentere at utanlandsk arbeidskraft er heilt naudsynt for verksemda di

Grensene er tilnærma stengde i desse dagar, men med god dokumentasjon kan det vere mogleg å få inn arbeidskraft som er kritisk for verksemda di.

Søk om midlar gjennom Bærekraftfondet

Norges Bondelag og Gjensidige skal dele ut inntil 10 millionar kroner gjennom Bærekraftfondet. Både enkeltpersonar og lokallag kan søkje om midlar til førebyggjande tiltak.

Dialogmøte mellom arbeidsgjevarar og NAV

- I etterkant av gårsdagen produsentmøte inviterer vi til regionale dialogmøte mellom NAV regionalt og grøntnæringa, seier fylkesleiar Anders Felde

Dokumentasjon av trong er avgjerande

Grøntnæringa i Vestland treng mykje arbeidskraft utover våren, og særleg i den intensive perioden med hausting frå slutten av juni og ut september er trongen stor. - Vi registerer uro mellom medlemene på om det let seg gjere å få tak i den arbeidskrafta som trengst seier leiar i Grøntutvalet i Vestland Bondelag Kari Sigrun Lysne.

Stille før stormen

Det er litt roligare enn vanleg hos bøndene i denne vekas nettsak, men snart brakar det laus med våronn, kalving og lamming.

Kraftige og ulike tiltak må til

- Å halvere hjortebestanden, slik kommunane kring Nordfjella fekk i oppgåve då CWD kom til området, er inga enkel oppgåve sa viltforvaltar i Årdal, Lærdal og Aurland Knut Fredrik Øi i sitt innlegg på gårsdagens viltwebinar.

Gamle gubbar endrar ikkje haldningar

- Haldningar vert lettast endra ved at den yngre garde "dreg ut i verda" og får nye haldningar. Det er ved generasjonsskiftet at den største haldningsendringa skjer, også i viltforvaltninga sa Torstein Storaas med eit stort smil i innleiinga si på viltseminaret tysdag kveld. Haldningane til gamle gubbar som meg sjølv får du ikkje endra.

Flisfyringsannlegg på garden

Vil du finne ut meir om moglegheitene for ved- eller flisfyringsanlegg på garden din? Her kan du sjå ein film om korleis det er løyst på Selheim gard på Voss.

Vi treng meir politikk

- Norsk landbruk er heilt avhengig av politikarar som kjenner bonden og korleis landbrukspolitikken fungerer, sa styremedlem i Vestland Bondelag Ole Bjarne Hovland i helsinga til fylkesårsmøtet i Vestland Arbeiderparti

Årets vervar i Vestland Bondelag

På årsmøte vart det delt ut premie til lokallaga med høgast vekst i medlemstal, og det vart gjort ein vri på årets lokallag premien.

Møte om arbeidskraftsituasjonen i grøntnæringa

Måndag 22. mars inviterer Vestland Bondelag til møte på tema arbeidskraftsituasjonen i grøntnæringa våren og sommaren 2021.

Må snu flyttestraumen

- Frå å ha hatt ein situasjon med fødselsoverskot på bygdene der mange flytta og bygde opp næringslivet i dei større byane har vi etterkvart ein situasjon der distrikta ikkje vil klare å reprodusere seg sjølve. Det er dramatisk sa leiar for Distirktsdemografiutvalet, Victor Norman til eit lydhøyrt årsmøte i Vestland Bondelag

Anders held fram som leiar, Marianne er ny nestleiar

Her kan du lese resultatet av det første valet i Vestland Bondelag.

Inntekt er viktigast

- Sjølvsagt er taket på mjølkekvotane viktig, sjølvsagt er det viktig om det skal vere tak på tilskot eller ikkje. Men viktigast er det likevel at det er inntektsutvikling, uansett om garden er liten eller stor, sa Anders Felde i tala si til årsmøtet i Vestland Bondelag

Ran på høglys dag

- Forslaget til direktoratet vil resultere i at Vestlandsbonden ikkje greier å levere eit unikt fjordlandskap eller eit klimasmart landbruk. Då sviktar vi både dei politiske målsettingane i landbruket og det norske folk, skriv Anders Felde i eit lesarinnlegg der han kommenterer Landbruksdirektoratet sitt framlegg til ny fordelingsnøkkel for RMP midlane.

Anders Felde innstilt som fylkesleiar i Vestland Bondelag

Marianne Nordhus er innstilt som ny nestleiar etter Peder Nernæs. Nernæs hadde meldt frå til valnemnda om at han ikkje stilte seg disponibel for verv i fylkesstyret. Fylkesårsmøtet vert gjennomført digitalt torsdag 11. mars.

Laks, badetemperaturar, saueklipping, kalving og lengt etter å kunne møtast att

Arbeidsoppgåvene og idèane er mangfaldige hos lokallagsleiarane i Naustdal, på Radøy, Fitjar og i Lærdal. Her kan du lese og sjå bilete frå ei ny kvardagsreportasje utarbeidd med god hjelp frå leiarane i dei fire lokallaga.

Nye kursdatoar for arbeidsgjevarkurset i landbruket

Har du endå ikkje teke arbeidsgjevarkurs for landbruket? Då kan du velje mellom to ulike nye datoar i april; 8. og 13. april. Kvart kurs varer fire timar, og du treng kun å delta på eitt kurs..

Rekneskap, fjøsvask, møkakøyring og saueklipping

Denne veka har vi spurt lokallagsleiarane på Austevoll, Bømlo, Eikanger og Gloppen om korleis det står til.

Klart for digitalt fylkesårsmøte

Torsdag 11. mars er det klart for det første årsmøtet i Vestland Bondelag. Grunna koronarestriksjonane vert møtet digitalt.

Studiering i koronatid

Kvart år har lokallaga studiering der dei samlast for å diskutere kva dei meiner fylkeslaget skal prioritere i det årlege innspelet til jordbruksforhandlingane. I år måtte mange lokallag finne ei ny løysing.

Ammetåke, klink is, finn.no og usikre brunstsyklusar

Det er mykje ymse som blir diskutert i denne vekas prat med lokallagsleiarane...

Stopp! Les! Bli med! :)

Marianne Nordhus og Kjersti Hjelmeland frå verveutvalet i Vestland Bondelag kjem med viktig melding til alle innbyggjarar i Vestland!

Lokalt skogsvirke som oppvarmingskjelde på garden

Vil du finne ut meir om moglegheitene for ved- eller flisfyringsanlegg på garden din? Gardsvarmeprosjekt Vestlandet inviterer til fagleg påfyll i eit webinar 15. mars.

Bli med på viltwebinar 16. og 17.mars!

Viltseminaret 2020 vart utsett grunna korona. No blir det lagt opp til digitalt viltseminar så du kan delta frå di eiga stove, bli med her!

Kjekt å møtast

- Vi har stabil kulde, men elles er resten av tilværet ustabilt. Med ein svært oversikteleg møtelyd og romslege lokale fann vi det forsvarleg og gjennomføre siste kurskvelden i ein møteserie på tre, seier leiar i Årdal Bondelag Erik Skogli

Trippel-søndag

På søndag er det fastelavnssøndag, morsdag og valentinsdag...

Vedhogst, sol og avspasering

Vi har tatt ein prat med fire lokallagsleiarar for å høyre korleis det står til hjå dei.

Teljedato eller gjennomsnittstal?

Teljedatoar var eit av tema som lokallaga tok opp på regionmøterunden. Olav Myhr frå fylkesstyret er ein av dei som meiner det er betre å gå over til gjennomsnittstal gjennom året.

To prisar til Vestland i "Det Norske Måltid"

Det Norske Måltid er ei prestisjefylt prisutdeling der dei beste mat- og drikkeprodukta i Noreg konkurrerer i tretten kategoriar. Aga sideri og Ulvik Frukt & Cideri vann kvar sin kategori.

125-årsmarkeringa i Vestland

I helga var det digital markering av 125-årsdagen for stiftinga av Norges Bondelag. Sjå bidraga frå medlemene i Vestland Bondelag her.

Våre samarbeidspartnere