Nyhende frå Vestland Bondelag

Inntektsutvalet svarar ikkje på inntektsutfordringane til bonden

Det er avgjerande å finne ein rett måte å rekne ut bonden si inntekt på. Det seier Anders Felde, leiar i Vestland Bondelag.

Bygeitene har halde vegetasjonen nede i sju år

Ikkje langt frå Førde sentrum finn ein to geiter. Dei beitar midt i eit av byens største byggefelt, og har gode dagar i Slåttebakkane.

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Den vanskelege samtalen

- Ver ikkje redd for å spørje naboen om korleis det går når du møter han, sa Oddvar Vignes i kveldswebinaret som Vestland Bondelag tilbydde sine medlemer denne veka.

Besøk frå Malawi

Denne veka har Vestland hatt besøk av Patricia Mkandawire. Ho er bonde i Malawi i Afrika. Eitt av verda sine fattigaste land der utvikling av jordbruket og bruken av matjorda til dyrking av eigen mat er heilt avgjerande.

Søk om midlar frå Bærekraftfondet

For å bidra til eit levedyktig og framtidsretta landbruk, har Norges Bondelag og Gjensidige Forsikring etablert eit berekraftfond. Både enkeltpersonar og lokallag kan søkje om midlar til førebyggjande tiltak.

Invitasjon til klimasamling på Voss

KlimaVest, Voss Herad, Tine, NLR Vest og Vestland Bondelag inviterer til klimasamling på Voss, laurdag 8. oktober.

Fylkeskommunen prioriterer grøntnæringa

- Det er svært gledeleg at fylkeskommunen har sett av søkbare midlar som skal nyttast til føremål som vil auke verdiskapinga i grøntnæringa i Vestland, seier fylkesleiar Anders Felde.

Kjekk dag på Breim

Laurdag 17.september vart det arrangert Open Gard på Breim. Det var ein kjekk dag for både store og små. Sjå glimt frå arrangementet her.

Fylkesstyret samla på Voss

- Det er viktig å kunne samlast til fysisk møte for å drøfte strategiar for fylkeslaget sitt vidare arbeid gjennom hausten og vinteren, seier fylkesleiar Anders Felde i ein kommentar til at fylkesstyret i Vestland Bondelag er samla på Voss denne veka.

Webinar: Korleis ta den vanskelege samtalen?

Vi vil invitere alle medlemer til webinaret «Den vanskelege samtalen». Håpet for hausten er at ingen bonde i Vestland Bondelag skal gå aleine med tunge tankar.

Nye ordningar skal kompensere straumkostnader for næringslivet

- Det er bra at ordninga kjem, og at der er ein opning for produsenteigde pakkeri. Det er likevel viktig at det vert arbeidd vidare med å sjå på løysingar som kan gjere ordninga betre for lager og pakkeri, slik at vi sikrar lagringskapasitet for norske frukt og grønsaker utover hausten og vinteren seier styremedlem Kari Sigrun Lysne.

Nyttig informasjon om valnemndsarbeidet

Nils Magne Gjengedal kom med mykje god informasjon under den digitale samlinga for valnemndene denne veka. Dersom du ikkje hadde høve til å delta, kan du laste ned presentasjonen her.

Matproduksjon er ein viktig del av beredskapen

- Ein spreidd matproduksjon basert på familiejordbruket, med ein tydleg kanaliseringspolitikk, vil kunne sikre ein høgare norsk matproduksjon, og med det styrke matberedskapen vår sa fylkesleiar Anders Felde då han innleia på seminar i regi av LO og NNN i Hordaland sist veke.

Vellukka dag på Osøyro

Open Gard på Osøyro vart ein stor suksess, sjå bilder frå dagen her.

Utfordra på landbruket si eiga nedbygging av matjord

- Ja, det er litt å møte seg sjølv i døra når nybygg på garden vert bygd på matjord, sa styremedlem i Vestland Bondelag Gjertrud Svartveit Osmundsen då ho innleia på Landbrukskonferansen i Førde sist veke.

Tok opp straumstøtte til produsenteigde pakkeri med Ministeren

- Det hastar med å få på plass ei ordning med straumstøtte for dei produsenteigde pakkeria i grøntsektoren, sa fylkesleiar Anders Felde i møte med Landbruks- og Matminister Sandra Borch denne veka.

Stor suksess for frukt og grønt på Matfestivalen

Vestland Bondelag og Bybonden i Bergen hadde felles stand på Ung Matfest under Bergen Matfestival. Smaksprøver av frukt og grønt gjekk ned på høgkant!

Ekstra utbetaling av produksjonstilskot i 2022

Den ekstra utbetalinga som skal kompensere for ekstra kostnader i 2022 vert utbetalt i to omgongar med første utbetaling i dag 6. september.

Ny Bonde-samling i Sogndal

Både unge og nye bønder er velkomne når Vestland Bondelag, TINE, Nortura, Landkreditt Bank, Felleskjøpet Agri og Gartnerhallen inviterer til seminar 18. og 19. november i Sogndal.

Fylkesleiar med i referansegruppe

Anders Felde er oppnemnt av styret i Norges Bondelag til å sitje i ei intern referansegruppe i Norges Bondelag som skal medverke når den partssamansette gruppa som skal gå gjennom kvoteordninga for mjølk tek til på sitt arbeid.

Fylkeskommunen har lagt Temaplan landbruk ut på høyring

Interessert i moglegheitene for å utvikle landbruket i fylket? Då bør du nytte høvet til å lese planen og sende dine innspel, kommentarar og råd om forbetringar. Planne er gjeldande frå 2023-2027 og skal samordne fylkeskommunen sitt arbeid på område landbruk.

Vellukka dag på Eid

26.august hadde 10. klassingane på Eid Ungdomsskule ein kjekk dag saman med Eid Bondelag. På timeplanen sto oppsetting av gjerde, fjøsbesøk,vedakløyving, hesteskokasting, øksekasting og fotballkamp. Sjå glimt frå dagen her.

CWD: Beitebrukarar i Nordfjella og Hardangerviddasona kan søkje om å få dekka ekstrakostnader

- Beitebrukarar som er omfatta av forskrift som skal hindre vidare spreiing av CWD og som har ekstrakostnader knytt til dette kan no søkje om å få dekka dei ekstraordinære kostnadene.

Fellingsprosenten må opp – hjorten må skytast der den er

Skal ein få ein varig reduksjon av hjortebestanden må avskytinga av unge dyr og koller aukast monaleg dei komande 2-3 åra. Kvotefri avskyting av hjortekalv er eitt av mange tiltak som må til. Eitt år med auka avskyting vil ikkje vere tilstrekkeleg. Grunneigarane må også bli flinkare til å samarbeide, slik at hjorten kan bli skoten der hjorten er skriv styremedlem Olav Myhr i eit lesarinnlegg i samband med at hjortejakta tek til i dag.

Digital samling for valnemndene i lokallaga

Måndag 12. september og torsdag 15. september vil Nils Magne Gjengedal frå fylkesstyret ha ei innføring i lokalt valnemndsarbeid for lokallaga. Det er lov for alle i styret å delta.

Kari Sigrun held fram i Grøntutvalet i Norges Bondelag

- Eg er klar for å gjere ein god jobb i 2 nye år i Grøntutvalet i Norges Bondelag, seier styremedlem i Vestland Bondelag Kari Sigrun Lysne

Kjekk dag i Norddalsfjorden

Søndag 28.august vart Open Gard arrangert hjå Andre Nordal og Lone. Folk strøymde til, og let veldig vel over arrangementet. Sjå glimt frå dagen her.

Hotellsamling med økonomi- og klimafokus

KlimaVest med samarbeidspartar inviterer til hotellsamling på Scandic Sunnfjord i Førde 23.-24.

God stemning og kjekke aktivitetar

Eid Bondelag arrangerte Open gard i samarbeid med Eventyrstallen på Stårheim søndag 28. august.

Seminar om naturrestaurering i Sunnfjord

12. - 13. september arrangerer Norske Lakseelver seminar om naturrestaurering i Sunnfjord.

Glimt frå Sanden-Søndag

Søndag 21.august deltok Naustdal Bondelag på Sanden-Søndag. Der sto dei på stand, og prata med folk. Sjå bilder frå dagen her.

Overproduksjon av egg kan øydelegge næringa

- VI forventar at regjeringa, saman med faglaga, løyser to hovudutfordringar for eggnæringa i løpet av kort tid gjennom å innføre etableringshinder/etableringsstopp og utvida verktøykassa for marknadsregulering, slik at dagens produksjon blir redusert, skriv fylkesleiarane Anders Felde i Vestland Bondelag og Konrad Kongshaug i Møre og Romsdal Bondelag i eit lesarinnlegg denne veka.

Vellukka dag i Omvikdalen

Laurdag 20.august arrangerte Omvikdalen Bondelag Open Gard hjå Revuro Samdrift DA. Sjå glimt frå arrangementet her.

Forventar at kommunane fylgjer opp

- Eg forventar at alle kommunar som no har fått løyve til kvotefri jakt på hjortekalv, gjer denne jakta tilgjengeleg for alle jaktrettshavarane i kommunen, seier fylkesleiar Anders Felde.

Framskunda start lisensjakta på jerv

- Det er svært gledeleg at starten for lisensjakta på jerv er framskunda frå 10. september til 20. august, seier medlem i fylkesstyret i Vestland Bondelag Gry Ingvild Agjeld

Tilskot ved produksjonssvikt i grovfôravling

Gardsbruk med store avlingstap grunna klima kan søkje om tilskot ved produksjonssvikt. Søknadsfristen er 31. oktober. Les meir på nettsida til Statsforvaltaren.

Økologiske inspirasjonsbønder i Vestland

Landbrukets Økoløft skal inspirere bønder til å produsere økologisk mat og jobbe for at det vert større utval og forbruk av norske økologiske varer i butikkane. I Vestland har vi tre inspirasjonbønder knytt til prosjektet.

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

Utsett frist for spreiing av husdyrgjødsel til 25. august

Svært mykje regn i sommar gjer at fristen for spreiing av husdyrgjødsel for tilskot gjennom regionalt miljøprogram (RMP) vert utsett til 25. august.

Morellfestival og gardsbesøk i Hardanger

Egil Chr Hoen, første nestleiar i Norges Bondelag, besøkte nyleg Hardanger og Morellfestivalen. Fylkeslaget og lokallaget hadde laga eit tett program med mange gardsbesøk.

Ledig stilling som klimakoordinator i Vestland

Vestland Landbruksselskap søkjer etter klimakoordinator i 80-100 % stilling. Koordinatoren skal leie Klima Vest-prosjektet og får kontorstad hos Vestland Bondelag i Førde eller i Bergen.

Tid for bandtvang

No er det generell bandtvang i landet, held du hunden din i band?

Viktig å alltid ha med i sekken på tur i utmark

Fleire tusen sauer og lam er no sleppt på utmarksbeite i fylket. Dette skjer i ein situasjon der vi kjenner til at det er store rovvilt som ulv og jerv i fylket. Vi håpar på at rovviltet ikkje vil drepe sau og lam, men vi må ha beredskap for at det kan skje. Difor kjem vi her med råd på kva alle som går på tur i utmarka i fylket bør ha i sekken.

Håpar fleire søker midlar til bygging av lausdriftsfjøs

Lausdriftskravet trer i kraft i 2034, no håpar fylkesleiar Anders Felde fleire søker midlar til bygging av lausdriftsfjøs.

Ferietid ved Bondelagskontoret

I Inneverande veke 27 frå torsdag 7. juli og veke 29 og 30 har alle tilsette sommarferie.  Elles vil det vere tilsette på jobb i sommar.   Om det oppstår noko akutt i desse to vekene kan de kontakte organisasjonssjef Lars Peter Taule på tlf 90858555, eller de kan ringe medlemssenteret 22 05 45 02.

Velkommen til Åpen Gård 2022!

På Åpen Gård er alle velkomne til morsomme og lærerike gårdsopplevelser. Man kan for eksempel hilse på dyrene, hoppe i høyet eller prøvesitte i en stor traktor. Her finner du oversikten over årets arrangementer.

Vellukka kveld i Karnilstunet

Fredag 8.juli arrangerte Gloppen Bondelag medlemsfest i Karnilstunet. Der sto både grillmat, og dans på programmet.

Pant Boksen

- Kast ikkje boksar og søppel i naturen, seier fylkesleiar Anders Felde i Vestland Bondelag

#spisnorsk #norgetrengerbonden

Norges Bondelag oppmodar alle om å dele bilete av norsk mat og det den norske bonden produserer i sommar. Bruk #spisnorsk og #norgetrengerbonden i sosiale media

Våre samarbeidspartnere