Retten avsa kjennelse om konkursåpning 22. juni. Opplysningar om dette finn ein i Enhetsregisteret  

Sporinga gjekk ned, men eit anna firma; Telelot, har fått i gang datatrafikken igjen. Det tek litt tid for mange, noko som har med dekningsforhold og innstillingar å gjere. Vi erfarer at stadig flere har sporingen i gang igjen.

Smartbjella-portalen, nettsida/appen som vert brukt, er det konkursboet som eig.  Det bestemmer vidare drift av den, og normalt vil konkursbuet forsøke å selge den til nokon som kan vere interessert i å drive den vidare. 

Konkurs er ein rettsleg prosess.  Kreditorene – dei som har krav mot selskapet – kan melde inn sine krav. Nedenfor føl noko meir konkret informasjon om dei rettslige sidene av dette.

Konkursboet kan bare ta beslag i skyldnerens (det firmaet som har gått konkurs sine) eiendeler. Dette følger av dekningsloven § 2-2. Det innebærer at konkursboet ikke kan ta beslag i bjeller som eies av andre og befinner seg hos skyldneren i forbindelse med f.eks. utbedring av mangler. De som har bjeller eller annet hos skyldneren, kan konktakte bostyrer for å få hentet ut bjellene sine. Fra konkursåpningstidpunktet kan ikke skyldneren (det firmaet som har gått konkurs) råde over det som har vært skyldnerens eiendeler og kontraktsposisjoner. Det er dermed viktig å ikke inngå noen form for avtaler med dem som har gått konkurs, men bare forholde seg til konkursboets bostyrer. 


Konkursboet kan velge å tre inn i de avtalene som er. Man kan henvende seg til bostyrer for å få avklart dette raskt. Konkursboet plikter å svare på dette «uten ugrunnet opphold», jf. dekningsloven § 7-3 første ledd. Dersom noen kjøper opp konkursboet, kan det være at boet av den grunn velger å tre inn i avtalene slik at de blir videreført hos den som kjøper boet. 


Man må melde eventuelle krav mot boet innen fristen for fordringsanmeldelser. Dersom man ikke har fått informasjon om fristen, bør man raskt kontakte bostyrer for å få vite når fristen er. Dersom konkursboet ikke trer inn i avtalen, kan man kreve sitt eventuelle tap som følge av at avtalen ikke blir riktig oppfylt dekket som dividendefordring. Dette følger av dekningsloven §7-8. Fordringer (krav) man kan melde til boet, kan eksempelvis være det tapet man har som følge av at bjellene ikke blir reparert. En dividendefordring innebærer at man, dersom bostyrer er enig i kravet, kan få dekket kravet ditt ut ifra hvor stor forholdsmessig del av boet kravet utgjør. Om man får utbetalt noe, avhenger av midlene i konkursboet og hvilke andre krav som kreves dekket av andre kreditorer. Ofte er det små utbetalinger til dividendekreditorer.


Eventuelle pengeoverføringer som er gjort rett før konkursen, kan dere kreve tilbakebetalt dersom pengene først kom inn på skyldners konto etter konkursåpningstidspunktet. Dette følger av dekningsloven § 7-9 første ledd. Penger som har kommet inn på skyldnerens konto etter konkursåpningstidspunktet (det nøyaktige klokkeslettet), inngår altså ikke i konkursboet og kan kreves tilbakebetalt i sin helhet. Det er viktig å kreve tilbakebetaling raskt, i tilfelle det er lite penger i boet.
 

For beitebrukaren er det å håpe at nokon tek over buet og held fram og utviklar drifta, slik at alle smartbjøllene som er i bruk vil ha sin nytteverdi vidare.  Bruk av ulike former for sporingsteknologi er eit svært viktig verkty når ein har dyr på beite i utmark.