Klima og Miljødepartementet har sendt sak  på høyring som vedkjem lengda av lisensfellingsperioden for jerv.  Dei ulike alternativa i høyringsframlegget er følgjande:

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring alternative forslag i tilknytning til lisensfellingsperiodens lengde for jerv, og eventuell endring i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften).

De alternative forslagene er at:

  • 10 femte ledd bokstav b blir værende som i dag, altså lisensfellingsperiode for jerv i perioden fra 10. september til og med 15. februar.
  • 10 femte ledd bokstav b endres slik at lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august - 15. februar i hele landet.
  • 10 femte ledd bokstav b endres slik at lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august - 15. februar i områder der det er åpnet for villreinjakt. Dette for ytterligere samordning av lisensfellingsperioden for jerv med perioden for villreinjakt.
  • 10 femte ledd bokstav b endres for en treårsperiode slik at lisensfellingsperioden for jerv utvides til 20. august - 15. februar i utvalgte områder der det er åpnet for villreinjakt. Dette som en prøveordning for å kunne evaluere effekter av ytterligere samordning av lisensfellingsperioden for jerv med perioden for villreinjakt.

Det tas sikte på en endelig avgjørelse og eventuell ikrafttredelse innen 20. august 2022, slik at eventuelle endringer i lisensfellingsperiodens lengde kan gjøres gjeldende førstkommende lisensfellingsperiode.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor.

Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 21/3721, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no. Fristen for å sende inn innspill er 29. juli 2022.

HEILE SAKA FINN DU HER

Vestland Bondelag ynskjer oppstart 20. august

Vestland Bondelag går i sitt høyringssvar inn for ei utviding av lisensfellingsperioden frå 20. august til 15. februar i heile landet.   Slik vil lisensjakta kunne felle saman med mellom anna villreinjakta, då det ofte vert gjort observasjonar av jerv.   Om resultatet av høyringa vert oppstart av lisensjakta frå 20. august, er det avgjerande at det kjem på plass løyve frå grunneigarar slik at det også er mogleg å kunne jakte jerv i fjellet på deira grunn.  Dette arbeidet bør starte no slik at ein er klar til 20. august.    Det er også avgjerande at alle villreinjegerar registrerar seg som lisensjegarar, seier Gry Ingvild Agjeld.