I Vestland er det gode føresetnadar for å produsere gras som fôr til drøvtyggarane. Binding av CO2 i graset og utslepp av metan frå kyr og sau er ein del av det naturlege karbonkretslaupet. Men det er mogleg å redusere klimagassutsleppa frå jordbruket i Vestland utan å redusere matproduksjonen.

NIBIO har peika på konkrete tiltak som kan gjennomførast. Les meir på nettsida til Statsforvaltaren i Vestland.

Les rapporten her: Klimagassutslepp frå jordbruket i Vestland.

Les meir om klimaarbeidet i Vestlandsjordbruket på nettsida til prosjektet Klima Vest.