Det trengst ein utvida verktøykasse for å dempe konflikt mellom landbruksnæringa og hjorten.  Det beste verkemiddelet er å redusere bestanden.  Fellingstala i Hjorteviltregisteret syner ny fellingsrekord for Vestland i 2023.   I overkant av 25.000 hjort er felt i Vestland og totalt i landet er fellingstalet godt over 50.000 individ.

Prosjekt på gang i nokon utvalde hjortekommunar

Tidlegare undersøkingar har demonstrert at beitebur plassert i eng, eller taksering med enkel metodikk gjev god informasjon om avlingstap forårsaka av hjort (Thorvaldsen og Rivedal, 2014). Til no har derimot ikkje desse verktøya blitt innarbeidd i hjorteforvaltninga. Norsk Hjortesenter ynskjer i samarbeid med store hjortekommunar i Vestland å kome eit steg vidare for å implementere denne metodikken i forvaltninga av hjorten. Dette vil krevje godt samarbeid mellom grunneigarar og andre ressurspersonar i den lokale hjorteforvaltninga.

Gjennom dette prosjektet ønskjer vi å etablere enkel metodikk for bruk av beitebur til å kartlegge omfang og fordeling av beiteskadar i kommunane. Dersom ein får oversikt over kor dei største beiteskadane skjer, kan denne kunnskapen nyttast av forvaltninga til å prioritere auka uttak her, og/eller prioritere førebyggande tiltak som gjerding i områda med størst problem med beiteskade. Dette vil såleis kunne trygge grovfôrproduksjonen i utsette områder og samstundes redusere kostnadane for aktive bønder der beiteskadane er størst. Slik kunnskap kan difor også bidra til å redusere konfliktnivået i forvaltninga av hjorten.

I desse dagar går det ut innbyding til grunneigarar i dei utvalde kommunane om å delta i prosjektet samt delta på informasjonsmøte.  Møta vert gjennomført på desse stadane:

  • Måndag 4. mars   kl 20:00 – 21:00:   Stårheim, Grendahuset Fram
  • Måndag 11. mars kl 20:00-  22:00:    Byrkjelo, Breidarheim
  • Onsdag 13. mars  kl 20:00 – 22:00:   Naustdal kyrkjelydshus
  • Torsdag 14. mars  kl 20:00 – 21:00:   Dale, i kommunestyresalen på Rådhuset

Møta er i regi av kommunane.  Dei er opne så det er ikkje trong for påmelding.  Vi vil oppmode bondelaga lokalt om å delta i møta.

Prosjektet vil vere leia av Stiftinga Norsk Hjortesenter (SNH) og vere eit samarbeid mellom følgande kommunar: Bremanger, Gloppen, Stad, Sunnfjord, Askvoll, Fjaler og Hyllestad. NIBIO Fureneste kjem med faglege råd og vi i Vestland Bondelag er med på dialogen i prosjektet.