Nyheter

Generasjonsskifte på gården

I høytidene, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Ny håndbok for Inn på tunet

En ny håndbok for Inn på tunet-gårder skal styrke dagtilbudet for personer med demens.

Julehilsen fra Lars Petter Bartnes

Å være en del av et fellesskap er viktig. Jeg tror det er spesielt viktig for oss bønder som jobber mye alene å ha gode naboer og kolleger.

Har du innspill til jordbruksforhandlingene?

Studieheftet i forkant av jordbruksforhandling 2017 er sendt ut til lokallagene. Du kan også laste det ned her.

Stor medlemsvekst i Bondelaget

Selv om antall bønder går ned, stiger medlemstallet i Bondelaget. Ikke siden 1997 har det vært flere medlemmer i Norges Bondelag, og nå er det så mange som 63 000 medlemmer.

Fortsatt bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen

Næringskomiteen går inn for fortsatt gruppehold av dyr for pelsdyrprodusenter så fremt de følger nytt dyrevelferdsprogram.

Ulveforliket er verdiløst

Norges Bondelag reagerer med vantro på at Klima- og miljødepartementet stanser rovviltnemdenes vedtak om å lette på ulvetrykket.

Jordbruksmeldinga: Dette er de foreslåtte endringene i markedsordningene

Hver for seg kan forslagene se tilforlatelige ut, men summen av endringene Dale vil gjennomføre vil endre landbruket, mener Bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Naturskadeerstatning

Når elver og vassdrag går over sine bredder og gir oversvømmelser, kan det gi skader på eiendom, jordbruksarealer og avlinger. Da er det viktig at du melder fra raskt.

Jordbruksmeldinga: Angriper landbruket fra alle kanter

- Vi ser et nytt angrep på mangfoldet i norsk landbruk, og det vil måtte svekke vår måte å produsere mat på, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

KrF og Venstre står opp for familielandbruket og unge bønder

Det borgerlige budsjettforliket reverserer forslagene om skatteskjerpelse på investeringstilskudd som ville rammet unge bønder, og forslag i retning av AS-jordbruk.

Større inntektsforskjeller i norsk jordbruk

Ferske tall for 2015 viser en pen inntektsvekst men at inntektsforskjellene mellom mindre og større bruk har økt. – Tallene viser effekten av regjeringas nedprioritering av distriktslandbruket, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Kom med innspill til Aksjonsutvalget

Planleggingen av en aksjonsberedskap rundt jordbruksoppgjøret i valgåret 2017 er i gang. Fristen for innspill er 13. januar 2017.

Ny bioøkonomistrategi fra regjeringen

Regjeringen la i dag fram sin bioøkonomistrategi. – Strategien har flere positive enkeltelementer og bygger opp under en langsiktig satsing på bionæringene i Norge, men den burde også vektlagt eierskapet til bioressursene, mener Norges Bondelag.

Er du den nye Bondelagskokken?

Har du en forkjærlighet for norske råvarer og mattradisjoner, kan du være den nye Bondelagskokken som Norges Bondelag er på jakt etter. Vinneren får et kokkestipend på 100.000 kroner. Søknadsfrist 5. desember!

Valgnemnda ønsker innspill

Arbeidet med å finne kandidater til styreverv i Norges Bondelag har begynt, og valgnemnda har hatt sin første samling.

Vedtatt lisensjakt truer ikke ulvebestanden

Uttaket av ulv som rovviltnemdene har vedtatt er i tråd med Stortingets mål for ulvebestanden i Norge. Det er Miljødirektoratets konklusjon da de nylig sendte over sin faglige vurdering til Klima- og miljøverndepartementet i ankesaken om felling av ulv til vinteren.

Bondelaget gratulerte med verdens beste ost

- Dere har skapt et osteeventyr som «raserer» hele Europas tanker og oppfatninger om hvor verdens beste ost skal komme fra. For den kommer nemlig fra Torjulvågen, sa leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, da fylkeslaget troppet opp hos Tingvollost fredag for å hedre verdensmesteren.

Foreslår nytt dyrevelferdsprogram for pelsdyrnæringen

Norges Bondelag går inn for fortsatt gruppehold av dyr, men forslår et nytt program for oppfølging og kontroll for pelsdyrprodusenter som skal sikre god dyrevelferd.

Næringa og staten enige om å balansere melkemarkedet

Store ostelagre og forventninger om overskudd gjør at melkekvotene reduseres med to prosent i 2017.

Oslo bybondelag er stiftet

Et nytt lokallag favner det store engasjementet for urbant landbruk i hovedstaden.

Landbrukets klimaprosjekt omorganiseres

TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri trer inn sammen med Norsk Landbruksrådgiving og Norges Bondelag i styringsgruppen til prosjektet «Klimasmart landbruk» når det nå opprettes som et selvstendig selskap.

Senterpartiet med tydelig satsing på norsk matproduksjon

Sp la fram sitt alternative statsbudsjett.

SV-nei til skattesmell for jordbruket

I sitt alternative statsbudsjett går SV imot forslaget til regjeringen om å fjerne skattefritaket for investeringstilskudd i landbruket. – Viser bred støtte til distriktslandbruket, mener Bondelaget.

Mindre sau på rovdyrutsatte beiter gir mindre tap

-Det er gledelig at tapstallene for landet som helhet reduseres, men bak disse tallene ligger det en utvikling som gir grunn til bekymring.

Ingve Berntsen er Årets Unge Bonde

Den nyslåtte Årets unge bonde, Ingve Berntsen har et stort engasjement. – Endringene i konsesjonsloven er direkte kontraproduktivt for å få flere inn i næringa.

Mer matkultur midt i Oslo

Landbruket vil i fremtiden sette sitt preg på bydelen Grønland.

Ap mot skatt på investeringer og AS-fradrag

Arbeiderpartiet la fram sitt alternative statsbudsjett.

Lokallag feiret 150 år!

Det er tydelig at en del landboforeninger ble stiftet rundt 1865. Torsdag var det Stokke Bondelags tur til å feire 150 år! Etter de tradisjonelle årsmøtesakene fikk årsmøtet både historiske tilbakeblikk og info om aktuelle saker, samt masse god mat og kaker på Gjennestad.

Støtter bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa

Pelsdyrmeldinga som ble lagt fram i dag, anbefaler en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa i Norge. Det blir skjerpa krav til næringa for dyrevelferd og avl. ​

TTIP truer norsk matproduksjon

Matproduksjonen i Norge kan bli redusert med om lag en tredjedel ved en TTIP-avtale. For å opprettholde matproduksjonen må budsjettstøtten økes dramatisk. Det viser en rapport NIBIO/NUPI presenterte i går.

Samarbeidspartiene avviser skatteskjerping for unge bønder

Venstre slår ring om investeringsmidler til unge bønder i distriktene. I tillegg kompenserer partiet for økte drivstoffavgifter til landbruket.

Kurs for å finne gode tillitvalgte

I går var representanter fra valgkomiteene i fylkeslagene samlet i Landbrukets Hus i Oslo.

- Viktig støtte til familielandbruket

Regjeringas angrep på familielandbruket blir stoppa av KrF i deres alternative statsbudsjett som ble lagt fram i dag.

Dette er nye Landbrukets hus

Norges Bondelag har fått nytt hovedkvarter. Huset skal være et utstillingsvindu for næringa.

24 WTO-ministrar møtes i Oslo

Denne helga møtes 24 av WTOs medlemsland til mini-ministermøte i Oslo. Der diskuterer dei vegen vidare for WTO. Før konferansen åtvara generaldirektøren mot handelskritikken, men innrømma at handelen også har negative effektar for enkelte grupper.

Brei enighet om markedsordninger for korn

- Det er veldig bra at hele næringa slutter opp om markedsordningene for korn og Norske Felleskjøp som markedsregulator.

Opptrapping av straumstreik

EL & IT Forbundet tok ut alle medlemmane sine i streik frå måndag. Bønder med husdyrhald vil få dispensasjon ved straumbrot.

- Bønder må involverast i matsikkerheitsarbeidet

- Bøndene må involverast på alle nivå i gjennomføring av verdsmåla for mattryggleik. Det sa nestleiar Bjørn Gimming då han talte på vegne av verdas bønder i FNs matsikkerheitskomite.

Lite sprut i regjeringens skogmelding

Det ble ikke lagt fram noen nye tiltak for å styrke skognæringens muligheter for grønn verdiskaping da landbruksministeren i dag la fram stortingsmeldingen om norsk skog- og trenæring.

Åtvara mot AS-landbruk

Leiaren i Norges Bondelag møtte finanskomiteen på Stortinget i dag.

Undersøkelse om Reime -golv

Norges Bondelag ber saue- og geitebønder svare på spørreundersøkelse om erfaring med disse golvene.

Manglar verktøy for å regulere marknaden

- Vi har utilstrekkeleg med verktøy for å takle urolege marknader, seier landbrukskommissæren i EU. Han har brukt 1,5 mrd euro på krisetiltak dei to siste åra.

Statsbudsjettet: Inga satsing på MRSA-tiltak

Løyvingane står ikkje i stil til dei uttalte ambisjonane, meiner Norges Bondelag.

Statsbudsjettet: Regjeringas skattebløff

Regjeringen lovet landbruket målrettede skattelettelser. Det skjedde ikke.

Statsbudsjettet: Fra familielandbruk til AS-jordbruk

I forslaget til statsbudsjett løftes aksjeselskapene, mens unge bønders investeringsmuligheter svekkes. - Regjeringa benytter nok en gang anledninga til å angripe familielandbruket, sier lederen i Norges Bondelag.

Statsbudsjettet: Håper på klimahjelp fra Stortinget

På tross av tidligere lovnader la ikke regjeringen fram forslag om investeringsfond for landbruket i statsbudsjettet for 2017. Bondelaget mener investeringsfondet kunne vært et viktig insentiv for klimaløft på norske gårdsbruk og håper nå på drahjelp fra Stortinget.

Bønder tapar ved frihandel

- Frihandel gir ikkje frie bønder, men frigjer i staden eit land frå bøndene sine.

- Viktige utredninger for matjorda

I to nye utredninger om jordvernproblematikk foreslår Landbruksdirektoratet å styrke jordvernet gjennom endringer i jordloven. – Viktige utredninger som må tas på alvor, sier Norges Bondelag.

Anbefaler kurset "Tryggere sammen"

Svenn Ove Fosseng anbefaler alle lokallag å ta kurset "Tryggere sammen". Det handler om å redusere risikoen for brann og ulykker, og hvordan du som bonde kan møte alle typer krisesituasjoner.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere