Styreleder i Strand Unikorn, Axel Krogvik, styreleder i Felleskjøpet Agri, Anne J. Skuterud og generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Det sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge. Han deltok i dag i et møte med Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Rogaland Agder, Fiskå, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Norgesfôr, Norgesmøllene og Strand Unikorn om markedsordningene på korn. I møtet ble partene enige om viktige spørsmål om markedsordningene for korn, og formulerte sammen noen utfordringer til hvordan ordninga kan bli enda bedre. 

- Det er viktig både at bransjen ser verdien av ordninga og ser hvordan den kan utvikles videre. Markedsordninger på korn er viktig både for husdyrbonden og kornbonden, for den geografiske produksjonsfordelinga og for å nå Stortingets mål om økt norsk matproduksjon, sier Per Skorge.

Følgende avtaletekst ble underskrevet av partene i dag:

Markedsordningene er en av grunnpilarene i norsk landbruk og er en forutsetning for å nå Stortingets mål om økt norsk matproduksjon. For å nå dette målet må vi i framtida produsere mer korn og videreføre den geografiske produksjonsfordelinga (kanaliseringspolitikken). Dette har bidratt til å opprettholde et stort omfang av norsk matproduksjon gjennom et aktivt landbruk i alle deler av landet. Sikkerhet for avsetning av korn i markedet og lønnsomhet for bonden gjennom uttak av målpris avtalt i jordbruksforhandlingene er et premiss for å kunne videreføre denne politikken. Dette har vært hensikten med markedsordningen for korn fra den ble etablert.

Et velfungerende kornmarked er en av forutsetningene for markedsordningen. Aktørene er forutsatt at endringspunktene skissert under ivaretas, enige om at bransjen ønsker en videreføring av dagens ordning med Norske Felleskjøp som markedsregulator. 

Bransjen er enige om at et lavt kostnadsnivå og bred oppslutning i næringen er viktig for å sikre en robust markedsregulering for korn. Etter bransjens oppfatning er markedsbalansering i verdikjeden den mest effektive ordningen for å regulere produksjonen og sikre avsetning for det norske kornet.

Markedsordningen må hele tiden være åpen for endringer og løsninger som landbruket og aktørene er tjent med. Bransjen er derfor enige om at det skal arbeides videre med omforente forbedringspunkter innenfor dagens markedsordning for å sikre bruken av norsk korn. Bransjen er enige om følgende punkter:

  • Å sikre avsetningen av norsk korn
  • Åpenhet rundt prognoser og importkvoter må videreføres i Bransjeforum for markedsregulering. På denne måten får alle aktører tilgang til full informasjon om grunnlaget som de anbefalte importkvotene er basert på.
  • Sikre råvaretilgang i kombinasjon norsk/import ut fra behovet gjennom sesongen.
  • Bruke lagerdata direkte fra aktørene i bransjen før siste prognoseavgivelse for sesongen som vil avklare om bransjen har større lager enn det som trengs fram til ny sesong og ta hensyn til det.

Det er en målsetning at endringene i markedsordningens praktisering skal være ferdig utredet i løpet av våren 2017 og iverksatt fra kornsesongen 2017/18.