Nyheter

Stopper fellingstillatelse: - Helt nødvendig å regulere ulvebestanden

-For å redusere belastningene for de som bor i ulvesonen og gjøre det mulig å ha beitedyr i disse områdene i fremtiden, er det helt nødvendig å regulere bestanden av ulv, sier Erling Aas-Eng, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag.

Med ønsker om en god jul!

Les Bondelagslederens tilbakeblikk på 2022 - et år vi vil huske for krig, matberedskap og inntektskamp.

En styrking av familielandbruket

LMD vil flytte myndighet for å gi konsesjon til AS fra kommune til statsforvalter. Bra, mener Bondelaget.

Prøv vår quiz!

Test venner og bekjente i jula for å se hvor mye de kan om norsk landbruk.

Oppfordrer hele organisasjonen til å gi innspill

Alt er klart for å starte 2023 med det viktigste arbeidet vi gjør gjennom året: lokallaga inviteres til å gi sine prioriteringer før jordbruksoppgjøret.

Forventer uttak også av Mangenflokken

I dag ble det klart at regjeringa vil ta ut tre grenseflokker med ulv, og at det ikke åpnes for ordinær lisensfelling av ulvene i Mangenreviret.

Ikke grunnlag for å endre jaktstart på grågjess

Vingefjær på grågjess er avgjørende for flygeevnen deres og jaktstarten reguleres ut fra tilveksten. Et forskningsprosjekt fra Vesterålen viser stor variasjon på fjærutviklingen. Det er dermed ikke forsvarlig å endre jaktstarten.

Strømstøttetaket videreføres likevel

Landbruket får strømstøtte opp til 60 000 kWt per måned også neste halvår – Bra og helt nødvendig i en svært krevende tid, kommenterer Bjørn Gimming.

Distribusjonstilskudd på overtid

Landbruksdirektoratet har utredet de konkurransepolitiske tiltakene i PU-ordningen og kommet med sine anbefalinger. – Vårt mål er å sikre bonden en større andel av verdiskapinga og ta vare på melkeproduksjonen over hele landet, sier Bjørn Gimming.

– Legg forslaget om forbud i en skuff!

Norges Bondelag ønsker velkommen tiltak for å bedre forholdene i verdikjeden for mat, men mener et forbud mot usaklige forskjeller i innkjøpspriser er en avsporing og kan føre til mer bruk av EMV.

Tjener mindre enn lønnsmottaker tross økning i inntekta

Stor økning i jordbruksinntekta, i hovedsak på grunn av stengte grenser og økt salg. Til tross for økningen er inntektsnivået til bonden langt under lønnsmottaker.

Valgnemnda ønsker innspill

Valgnemnda er i gang med arbeidet og ønsker innspill til styrekandidater i Norges Bondelag.

Et samlet landbruk: – Opptrapping må på plass nå!

En klar og tydelig opptrappingsplan for matproduksjon må til for at bonde og forbruker skal få tillit til at regjeringen tar matsikkerhet og verdiskapning på alvor inn i framtida.

Landbruksrådgivning i utvikling

NLR finnes over hele landet, og skal nå bli én enhet. – Dette er viktig for å gi alle bønder like god rådgivning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Utsetter enkelt grep for norsk matproduksjon og bedring av bondens økonomi

– Det er bra at næringskomiteens flertall vil innføre prosenttoll, men vi er skuffet over at de vil utsette det til neste statsbudsjett. Behovet er stort nå, sier Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag.

Norges Bondelag og LO møttes om viktige fellessaker

Beredskap, konkurransen i dagligvaremarkedet og verdien av trepartssamarbeidet i næringslivet og jordbrukets forhandlingsinstitutt, var noe av det som ble diskutert da Norges Bondelag og LO møttes onsdag.

Må redusere nedbyggingen av matjord, både i og utenfor landbruket

– Vi trenger alle i dette arbeidet og flere enn næringa må banen, sa Bjørn Gimming, som også varslet at Bondelaget vil styrke jordvernet i landbruket gjennom en endring i jordloven.

Mange nye Bondelagsmedlemmer

Vervemåneden november er over og Bondelaget fikk solide 618 nye medlemmer!

Mange nyttige innspill om Grytten-rapporten

Tirsdag inviterte Bondelaget samarbeidende organisasjoner og interessenter til innspillsmøter om rapporten fra Inntektsutvalget. – Svært nyttig og konstruktivt, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, etter at 11 møter ble avholdt.

Jordvernkonferanse 5. desember: Hvordan redusere nedbygging av matjord på gården?

Økt behov for matsikkerhet er en viktig utfordring vi står overfor framover. Ettersom Norge har svært lite matjord må vernet av matjorda forsterkes. Mandag 5. desember, på verdens jorddag, inviteres du til seminar om temaet.

Nedjusterer tak på strømstøtte til landbruket

– Det er skuffende at Stortinget ikke fant rom til å videreføre strømordningen med et tak på 60 000 kWt i statsbudsjettet.

Melkekvotene for 2023 fastsatt

I 2023 får melkebøndene levere 95 prosent av disponibel kumelkkvote. Det er i tråd med markedsregulator Tine sine anbefalinger.

Høyres budsjettforslag ville svekket bondens økonomi ytterligere

– Dette er ikke et budsjett for et framtidsretta landbruk som sikrer norsk matberedskap, sier Bjørn Gimming. Lederen i Norges Bondelag reagerer sterkt på at Høyre foreslår å kutte 78,5 millioner i budsjettmidler rettet mot jordbruket.

Fem gode grunner til å være medlem i Norges Bondelag

Det er vervemåned, og her gir vi deg fem gode grunner til å være medlem i Norges Bondelag.

Næringsministeren ønsker mer kunnskap og lover handling

Vi venter utålmodig på at Stortingets tiltak for åpenhet og mer konkurranse i dagligvaresektoren skal settes ut i livet, sa Bjørn Gimming under dagens frokostseminar. Statsråden ba om litt mer tålmodighet.

Jordbruksoppgjøret har dempet veksten på matprisene

Matprisene i butikk hadde økt enda mer, hadde det ikke vært for den norske jordbruksmodellen og jordbruksoppgjøret 2022. Det kom fram under dagens frokostseminar om matpriser og kjedemakt, hvor også næringsministeren benyttet anledningen til å hylle norske bønder.

Støtte til grønn omstilling vil gi bedre luftkvalitet i fjørfehus

– Dersom forslagene fra Mattilsynet om krav til luftkvalitet skal gjelde alle produsenter trenger vi mer støtte til grønn omstilling, og vi trenger overgangstid som gjør omlegging mulig.

Frokostseminar 17. november: Hvem tjener på rekordhøye matpriser?

Økte matpriser i butikken er høyt på agendaen. Jordbruksoppgjøret og landbrukspolitikken er ikke uvanlig å høre som forklaring. Torsdag 17. november arrangerer Bondelaget frokostseminar om temaet.

Bankene mener likviditetssituasjonen er håndterbar

På tross av den pågående kostnadstsunamien vurderte ikke bankene at bøndenes likviditetssituasjon generelt var alarmerende. På dagens dialogmøte var de derimot bekymret for økte forskjeller og investeringstørke.

Status for den økonomiske situasjonen i landbruket

Bondelaget gjør løpende utregninger og vurderinger av kostnads- og inntektsutviklingen, og her er våre beste anslag per i dag.

Nordiske bønder og bygdefolk bekymra for nye kosthaldsråd

Nordiske bonde- og bygdeorganisasjonar er uroa over prosessen rundt utforminga av nye nordiske kosthaldsråd. Dei sende denne veka eit bekymringsbrev til oppdragsgjevar Nordisk Ministerråd.

Les alt om Inntektsutvalget

Her har vi samlet saker om Inntektsutvalgets rapport, enten du trenger en kjapp oversikt, eller vil gå langt ned i Grytten-grøten.

Inviterer til innspillsmøter om Grytten-rapporten

Norges Bondelag ønsker innspill om rapporten fra Inntektsutvalget og inviterer samarbeidende organisasjoner og interessenter til digitale innspillsmøter tirsdag 29. november. Bjørn Gimming håper på høy deltagelse.

Bondelaget inviterer banker til møte om likviditetsutfordringene

– Vi er nødt til å gjøre noe med likviditetsutfordringene i næringa, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, som nå inviterer norske banker til dialogmøte fredag 11. november.

SV vil ha avgift på kunstgjødsel

I dag la SV fram sitt alternative forslag til statsbudsjett. Lederen i Norges Bondelag reagerer på forslaget om å innføre avgift på nitrogen i mineralgjødsel.

Vil du bli med Bondelaget til Malawi?

Vi inviterer en av våre medlemmer til å bli med på tur for å besøke kollegaer og lære mer om landbruk. Har du lyst?

Skal gjøre noe med melkekvoteordningen

Bondelaget er i full gang med arbeidet med å vurdere hva man kan gjøre med problematikken knyttet til kvoteordningen for melk. Både i en partssammensatt arbeidsgruppe og i en intern referansegruppe.

Bondelaget er i gang med årets skattekurs

Avdeling for regnskap og juridisk service er i gang med de årlige skattekursene for samarbeidende regnskapskontor. Med ny regjering er det ventet vesentlige endringer som vil tas opp.

Nå er det vervemåned

November betyr vervemåned i Norges Bondelag, og for nye medlemmer er det gratis medlemskap ut året. Nå er det viktig å tørre å spørre!

Hevingen av strømstøttetaket vedtatt. Fortsatt uavklart etter nyttår.

Norges Bondelag er fornøyd med at hevingen av taket for strømstøtte nå er vedtatt i Stortinget. Hva som skjer etter nyttår er imidlertid fortsatt uavklart.

Trenger tiltak for åpenhet og økt konkurranse

Gode initiativ, men for lite til å få dagligvaremarkedet på rett kjøl, mener Bondelaget om Vestres forslag.

Utdanningsgrep for ei grønnere framtid

Norges Bondelag møtte i dag til høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité. Rådgiver Marte Gustad Iversen tok til orde for ei satsing på grønne utdanninger, både innholdsmessig og økonomisk.

Atomberedskap i landbruket

Krigen i Ukraina har økt bevisstheten omkring atomberedskap og faren for radioaktivt nedfall over Norge. Dersom det skjer en atomulykke kan det føre til konsekvenser for matproduksjonen. Radioaktiv forurensing kan imidlertid begrenses ved å gjøre riktige og målrettede tiltak.

Avgjørende med grønn omstilling uten å redusere matproduksjonen

Enova og rovvilttiltak var hovedtemaet i dagens høring i Stortingets energi- og miljøkomité. – Dagens situasjon understreker spesielt viktigheten av å utnytte energiressursene våre bedre og å produsere mer fornybar energi, sa Egil Christopher Hoen.

Kravde handlingsrom i WTO for nasjonal matproduksjon

- WTO må gi handlingsrom nok til at alle land kan produsere mat for eige folk. Det sa 1.nestleiar Egil Chr Hoen i Norges Bondelag då han heldt innlegg på WTOs offentlege forum i Geneve.

Gir bonden bedre vilkår, men importvern-grep mangler

Matberedskap ble hovedtemaet da Norges Bondelag i dag møtte Stortingets finanskomité med innspill til statsbudsjettet 2023. Bjørn Gimming mener Stortinget må be regjeringa om å styrke importvernet og videreføre strømstøtten.

Prioriterer matproduksjon, men det haster med flere budsjettgrep

– Det er bra regjeringa prioriterer matproduksjon. Samtidig etterlyser vi tydeligere grep knyttet til opptrappingsplanen, importvernet og investeringsmidler, sier Bjørn Gimming etter mandagens høring for næringskomiteen om statsbudsjettforslaget.

-Jeg er imponert over det jeg ser

Det sa landbruks- og matminister Sandra Borch etter besøket på den første gården i Norge som gir kyrne blant annet alger i fôret for å begrense metanutslippene.

Strømstøtteordningen må videreføres

Norges Bondelag er fornøyd med forbedringene av strømstøtteordningen for jordbruk og veksthus. – Nå blir det viktig at ordningen med endringer blir videreført også i 2023, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Fakta om husdyrbranner i landbruket

Bondelaget og landbruket har tatt grep for å forebygge brannulykker og tap av husdyrliv. Det har resultert i markant færre branner. Her er litt fakta om utviklingen og grepene som er gjort.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere