Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre (høyre) og generalsekretær i Bondelag Per Skorge.  Arkivbilde.

I dag la Arbeiderpartiet fram sitt alternative statsbudsjett for 2017. Budsjettet inneholder flere elementer som har betydning for landbruket. I likhet med både Venstre og KrF avviser Ap forslaget i regjeringas budsjett om å skattlegge investeringsmidler til unge bønder i Distrikts-Norge: 

"Arbeiderpartiet ser det som uheldig at regjeringen, til tross for lovnader før valget, kommer med stadige skatteskjerpelser for landbruket. Vi støtter ikke forslaget om å skattlegge investeringsmidler til landbruket over BU-ordningen, da det vil svekke lønnsomheten spesielt i distriktslandbruket. Dette er ikke forenlig med målsettingen om å øke norsk matproduksjon og sikre rekruttering i landbruket."

Ap gjør også som KrF og går mot forslaget om å gi jordbruksfradrag til aksjeselskap. 

"Vi ser det også som uheldig at det legges opp til at aksjeselskap skal kunne benytte seg av jordbruksfradraget, da det på sikt vil kunne føre til store endringer i eierstrukturen i norsk landbruk."

-  Det er bra at landets største parti støtter familielandbruket som en hjørnestein i norsk matproduksjon, og ikke er med på regjeringas forsøk på å styrke kapitalsterke selskapers langsiktige tilgang til jorda og matproduksjonen vår, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge. 

- At Arbeiderpartiet også avviser forslaget om å skattlegge investeringsmidler til unge bønder i distriktene understreker at dette neppe har flertall i Stortinget, sier Skorge. 

Norsk biodrivstoff

Også Arbeiderpartiets budsjett har fokus på klima, jobben med å kutte CO2-utslipp og grønn omstilling i norsk økonomi. Partiet setter blant annet mål om å øke innblandingen av biodrivstoff i fossilt drivstoff fra dagens drøye fem prosent til 10 prosent i 2020 og 40 prosent i 2040. Ap beskriver også en ambisjon om å bygge opp norsk industri med utgangspunkt i produksjon av biodrivstoff basert på norsk skog. 

- Dette er en spennende konkretisering av norsk bioøkonomi. En egen biodrivstoff-industri vil legge til rette for flere grønne arbeidsplasser basert på en stor norsk ressurs. Alternativet ville vært å øke importen av biodrivstoff. Det er også bra at Arbeiderpartiet tydelig definerer jordbruket som en del av bioøkonomien, og at de sier de aktivt vil støtte forskning og innovasjon basert på bioråstoff fra også vår næring, sier Skorge. 

Øker drivstoffavgiftene

Samtidig som at Arbeiderpartiet vil satse på biodrivstoff øker de avgiftene på mineralolje med 30 øre per liter. For landbruket vil det medføre 44 millioner kroner i økte dieselkostnader. 

- Vi forutsetter at dette vil tilbakeføres næringa som støtte til klimavennlige løsninger og valg på norske gårder. Det er nemlig slik at økt kostnadsnivå for den norske bonden ikke vil gjøre matproduksjonen vår mer klimasmart. 

Styrker Mattilsynet og kutter pels

I tillegg styrker Arbeiderpartiet Mattilsynet med 10 millioner kroner og øker overføringene til frivillige organisasjoner i landbruket med 6 millioner kroner sammenlignet regjeringas budsjett. På den negative siden har partiet vedtatt styrt avvikling av pelsdyrnæringen og i budsjett foreslår de å ikke gi jordbruksfradrag for inntekter fra pelsdyrhold.