Nyheter

Generasjonsskifte på gården

I høytidene, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Ny håndbok for Inn på tunet

En ny håndbok for Inn på tunet-gårder skal styrke dagtilbudet for personer med demens.

Julehilsen fra Lars Petter Bartnes

Å være en del av et fellesskap er viktig. Jeg tror det er spesielt viktig for oss bønder som jobber mye alene å ha gode naboer og kolleger.

Har du innspill til jordbruksforhandlingene?

Studieheftet i forkant av jordbruksforhandling 2017 er sendt ut til lokallagene. Du kan også laste det ned her.

Stor medlemsvekst i Bondelaget

Selv om antall bønder går ned, stiger medlemstallet i Bondelaget. Ikke siden 1997 har det vært flere medlemmer i Norges Bondelag, og nå er det så mange som 63 000 medlemmer.

Fortsatt bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen

Næringskomiteen går inn for fortsatt gruppehold av dyr for pelsdyrprodusenter så fremt de følger nytt dyrevelferdsprogram.

Ulveforliket er verdiløst

Norges Bondelag reagerer med vantro på at Klima- og miljødepartementet stanser rovviltnemdenes vedtak om å lette på ulvetrykket.

Jordbruksmeldinga: Dette er de foreslåtte endringene i markedsordningene

Hver for seg kan forslagene se tilforlatelige ut, men summen av endringene Dale vil gjennomføre vil endre landbruket, mener Bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Naturskadeerstatning

Når elver og vassdrag går over sine bredder og gir oversvømmelser, kan det gi skader på eiendom, jordbruksarealer og avlinger. Da er det viktig at du melder fra raskt.

Jordbruksmeldinga: Angriper landbruket fra alle kanter

- Vi ser et nytt angrep på mangfoldet i norsk landbruk, og det vil måtte svekke vår måte å produsere mat på, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

KrF og Venstre står opp for familielandbruket og unge bønder

Det borgerlige budsjettforliket reverserer forslagene om skatteskjerpelse på investeringstilskudd som ville rammet unge bønder, og forslag i retning av AS-jordbruk.

Større inntektsforskjeller i norsk jordbruk

Ferske tall for 2015 viser en pen inntektsvekst men at inntektsforskjellene mellom mindre og større bruk har økt. – Tallene viser effekten av regjeringas nedprioritering av distriktslandbruket, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Våre samarbeidspartnere