- Vi deler statsrådens ønske om mer grønn verdiskaping gjennom økt avvirkning og bruk av norsk skog, men det er besynderlig at statsråden ikke benytter anledningen til å fremme noen tiltak for at dette skal bli en realitet, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelaget.

Dale uttalte på dagens framlegging av han ønsker en sterkere treforedlingsindustri som en viktig del av det grønne skiftet. I dagens melding var det imidlertid ingen ytterligere tiltak for å styrke treforedlingsindustrien.

- Vi hadde håpet dette i større grad skulle være en industrimelding med verktøy for å skape flere grønne arbeidsplasser basert på norske bioressurser, sier Skorge.

Les Meld. St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst - Konkurransedyktig skog- og trenæring.

Statsråden viste til flere tidligere grep som regjeringen har gjennomført eller foreslått. I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet kom nyheten om at regjeringen vil øke innblandingskravet for biodrivstoff fra 5,5 til 7 prosent, og videre opp mot 8,5 prosent mot 2020.

- Økt satsing på infrastruktur i skogbruket er viktig. Når det gjelder innblandingskravet, så er det bra, men det hjelper lite ikke norsk skogindustri utvikles til å forsyne markedet med biodrivstoff, sier Skorge.

Feil om eiendomsstruktur og avvirkning

Dale pekte under pressekonferansen på den pågående prosessen for endring av konsesjonsloven. Statsråden håpte det endelige resultatet ville være et regelverk som i større grad tilrettela for flere større skogeiendommer fordi avvirkningen går opp på større eiendommer. En undersøkelse utført av Glommen Skog viser imidlertid at denne påstanden er feil.

- Her feilinformerer Dale. Dersom man ser på hele Norge, er det ikke signifikant forskjell på avvirkning pr dekar mellom små og store eiendommer. I flere fylker som Hedmark og Østfold er faktisk avvirkningen på de små eiendommene høyere enn på de store, sier Skorge.

Skorge mener undersøkelsen fra Glommen Skog viser nok en gang at man ikke trenger å endre eiendomslovgivingen for å øke avvirkningen i norsk skog.

- Dette er kun et vikarierende argument for de som ønsker å ensrette norsk landbruk mot mer stordrift. Å tilrettelegge for oppdeling av jord- og skogeiendommer, vil resultere i at verdier føres ut av bygda i stedet for å bidra til lokal og regional virksomhet, sier Skorge. 

Han satser på at Stortinget slår ring om mangfoldet i norsk landbruk og lokalt eierskap, når endringsforslagene til konsesjonsloven skal behandles.