Nyheter

Ønsker styrket satsing på matkvalitet

Skal vi ha et levende landbruk i fremtiden må næringen fortsette satsingen på særnorsk matkvalitet og dyrevelferd, mener Knut Arild Hareide, leder i Kristelig folkeparti. Den 26. januar er han en av hovedinnlederne på Kornkonferansen 2016.

Hør Handelskampanjens podcast-serie

Hvordan påvirker internasjonal handel egentlig deg?

Godt nyttår

- Vi skal fortsette arbeidet med å vise at landbruket og norske bønder er en viktig samfunnsaktør og verdiskaper, skriver Lars Petter Bartnes i sin hilsen til medlemmene.

Norges Bondelag vokser

Landets største fagorganisasjon for bønder og andre som støtter landbruket, er i vekst. – At vi går inn i jula med flere medlemmer enn i fjor, gjør meg glad, og sikker på at vi gjør en viktig jobb, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Ny lov vil gi svakere jordvern

Regjeringens forslag til ny plan- og bygningslov vil svekke vernet av matjord

WTO-avtale om fjerning av eksportstøtte innan 2020

WTO vart laurdag ettermiddag samde om ei avtale som inneber ei utfasing av norsk eksportstøtte innan 2020.

Å elske en bonde er å elske en gård

Det å dele livet sammen på en gård, har noen flere momenter ved seg enn et vanlig samliv. Flere forhold rundt bondefamilien ble grundig belyst på konferansen ”Å elske en bonde”.

WTO-forslag på landbruk

I dag tidleg vart det lagt fram eit forslag til WTO-avtale på landbruk. I forslaget ligg nedtrapping av eksportstøtte innan 2020. Teksten blir diskutert vidare i dag

- Lytt til hele næringa

Jon Georg Dale (FrP) ble i dag utnevnt til ny landbruks- og matminister. Norges Bondelag gratulerer Dale med den viktige jobben som statsråd med ansvar norsk matproduksjon.

Alt ope når WTO startar ministermøtet

Alt låg framleis ope på bordet då den kenyanske presidenten i går opna WTOs ministermøte i Nairobi. Fjerning av eksportstøtte er ei av sakene som blir diskutert. Nestleiar Kristin Ianssen i Norges Bondelag sit i den norske delegasjonen.

Svekker bondens investeringsevne

- Flere av forslagene i regjeringas foreslåtte skattereform vil svekke norske bønders investeringsevne, mener generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Lav sannsynlighet for antibiotikasresistente bakterier

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har vurdert sannsynligheten for at mennesker blir smitta av antibiotikaresistente bakterier fra norskprodusert mat.

Fransk statsminister står saman med bøndene

- Landbruket er viktig i kampen for eit betre klima. Bøndene har løysinga, seier han.

Sveitsar nytt europeisk styremedlem i WFO

Sveitsiske Fritz Glauser er vald til nytt styremedlem i World Farmers`Organisation.

Mageplask om lov om god handelsskikk

I dag debatterer Stortinget innstillingen fra næringskomiteen om budsjett 2016 for Landbruksdepartementet. Næringskomiteen gir flere skuffende avklaringer; ingen lov om god handelsskikk, og ingen spesifisering av økt dekning av produksjonstap etter MRSA-sanering.

Bondelaget krever at Stortinget tar løsdriftsansvar

Investeringstakten i nye fjøs må fordobles fram mot 2024 for å nå Stortingets mål. Den jobben klarer ikke bonden alene.

- Total skivebom fra avgiftsutvalg

- Forslaget fra grønn skattekommisjon vil bidra til mindre norsk matproduksjon og økte klimagassutslipp, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Hvordan påvirker internasjonal handel egentlig oss?

Følg Handelskampanjens advent-podcast

Hedret for nullvisjon

Ski kommune fikk jordvernpris.

Tallfeil om eksportstøtte

Eksportstøtten utgjør 25 øre per liter drikkemelk.

Regjeringspartiene fjerner 8 prosent av norsk melkeproduksjon

Regjeringspartiene og Venstre fjerner eksportstøtten for Jarlsbergosten. Dermed blir 8 prosent av norsk melkeproduksjon overflødig.

Populær Bondelags-stand på Agroteknikk

Mange brukte helga til å melde seg inn i Norges Bondelag.

Bli kjent med norske bønder

Her kan du lese om alle de 24 bøndene vi presenterte i advent.

Markerer jordas dag

Bondelaget er blant arrangørene når den internasjonale jorddagen skal markeres i Oslo 4. desember.

Gi innspill til valgnemnda allerede nå

Valgnemnda i Norges Bondelag har startet arbeidet sitt og ønsker innspill fra alle medlemmer.

Ber om klimamøte med Erna

Statsministeren mener norske kyr promper for mye. Bondelagslederen ønsker å møtes for å diskutere tiltak.

Besøk oss på Agroteknikk

Bondelaget er selvsagt på plass på den store landbruksmessa Agroteknikk på Lillestrøm i helga.

- Må forbedre dagens løsninger

Regjeringen holdt innspillsmøte til arbeidet med ny jordbruksmelding.

Statsbudsjettet: Sannsynlig med økt MRSA-erstatning

Budsjettforliket åpner for at svinebønder kan få dekket mer av produksjonstapet etter å ha blitt rammet av MRSA.

Statsbudsjettet: KrF og Venstre stanser skatteskjerpelse for unge bønder

Det borgerlige budsjettforliket reverserer regjeringas skatteforslag som ville gjort det dyrere å selge gårdsbruk innad i familien.

Takket politikerne med kake

Bondelaget tok med kake til Næringskomiteen som takk for ambisiøst mål om styrka vern av matjorda i innstillingen til ny jordvernstrategi.

Næringskomitéen styrker jordvernet

En samlet komité strammer inn omdisponeringen av matjord.

Kvotene for kumelk reduseres

Kvotene for kumelk reduseres med tre prosentpoeng i 2016

Leverte tusenvis av krav om bedre jordvern

Næringskomiteen på Stortinget fikk overlevert to opprop for sterke vern av norsk matjord.

Mat er mer enn kalorier

Mat er kultur, identitet og næring – det er Røros et godt eksempel på, sa Birte Usland på konferansen Økologi 3.0.

Kunstnarar med plog og harv

Bønder på Fosen har utvida bruksområda til jorda og maskinparken det siste året. Det har det blitt kunst av.

Store rovdyrtap tross nedgang

Gledelig nedgang i antall sau drept av rovdyr under årets beitesesong. Men tapene kan reduseres ytterligere.

Gården som ressurs

Det som er bra for det tradisjonelle landbruket, er også bra for gründerbonden, påpekte Arild Bustnes under høring av gründermeldinga i næringskomiteen.

- Vil gå utover dyrenes velferd og helse

Budskapet til stortingspolitikerne er tydelig. Obduksjonstjenesten ved Veterinærinstituttet i Tromsø må beholdes.

Ny politisk behandling av priskontrollen

Høyring i Stortinget i dag.

- De regionale styrene må bestå

Bondelaget er kritisk til regjeringas forslag om å kutte ut regionale styrer i Innovasjon Norge.

Kom med krav til ulvemeldinga

Norges Bondelag i møte med Klima- og Miljødepartementet om den kommende ulvemeldinga.

Venstre la fram budsjettforslag

Vil behalde skattefritak ved sal av gardsbruk innafor familien.

Bondesjefer for en dag

Torsdag hadde Bondelaget fire ungdommer som sjefer.

Budsjett-ros til KrF

Fjerner skatteforslag og gir mer til MRSA-erstatning.

Uroa over effekt av TTIP på landbruk og forbrukar

Landbruksindustrien, bøndene og forbrukarane er alle uroa over effektane av TTIP. Det kom fram under Nei til EUs konferanse om effektane av TTIP og EØS på landbruk og mat. Ein ny rapport frå AgriAnalyse stadfestar inntrykket.

Vil ha nordisk antibiotikapraksis i hele EU

Bønder i Norden ber sine ministre om å stå på for at EU forbyr forebyggende antibiotikabehandling til husdyr.

Skatteskjerping rammer unge bønder

Skatteendringene som er foreslått i statsbudsjettet svekker investeringsevne og lønnsomhet for unge bønder, fortalte Per Skorge under høring i Næringskomiteen.

Ønsker større klimafokus i statsbudsjettet

Bondelaget med klima- og rovdyrinnspill til statsbudsjettet i høring i Stortinget torsdag.

Hva vil skje med markedsordningene?

Norges Bondelag går inn for ordninger som bidrar til å sikre marked og stabile priser for bonden, i høringsuttalelse om markedsordninger.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere