Nyheter

Til Malawi for å hjelpe andre bønder

Bondelagslederen i Rissa, Petter Harald Kimo, har blitt valgt ut til en delegasjon som på nyåret reiser til Malawi for å følge utviklingen i Bondelagets bistandsarbeid.

Kom med innspel til jordbruksforhandlingane

Studieheftet for jordbruksforhandlingane er no på veg ut til lokallaga.

Erstatningsoppgjør for tap til rovdyr

Årets oppgjør for tap av husdyr til rovdyr er 31.desember. Har du fått avslag på søknad om erstatning har du en klagefrist på tre uker.

Takk for innsatsen!

I 2017 har jeg som leder i Bondelaget virkelig fått sett hva som bor i denne organisasjonen, skriver Lars Petter Bartnes i sin julehilsen til medlemmer og tillitsvalgte i Norges Bondelag.

Flere vil være medlem i Bondelaget

Selv om antall bønder går ned, stiger medlemstallet i Bondelaget. På tampen av året teller vi 63 500 medlemmer, og det er tjue år siden medlemstallet var like høyt.

Rekordmange ulveflokker i Norge

-  Aldri tidligere har det blitt registeret så mange ulver og ynglinger i Norge, og aldri har det vært viktigere å sette i gang jakta, mener Norges Bondelag.

Enighet i EU om klimaregler for skog- og arealbruk

Forhandlingen i EU om regnereglene for opptak og utslipp av klimagasser fra arealbruk og skog (LULUCF) er sluttført. Bondelaget mener utfallet er bedre enn forventet, men at den norske regjeringen må forberede seg på tøffe klimaforhandlinger med EU.

Årets adventskalender

Norges Bondelag har 515 lokallag som gjør en viktig innsats gjennom hele året for å fronte norsk landbruk. I årets adventskalender presenterer vi et lokallag hver dag.

To av fem norske gårdsbruk nedlagt

Siden 1999 har to av fem gårdsbruk blitt lagt ned og 5 prosent av matjorda vår gått ut av drift. Dette viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Avslutter WTO-møte uten resultater

Etter 3 dagers ministermøte måtte WTO gi opp å komme fram til resultater. – Det er klart at det ble ingen resultater på landbruk, konkluderte generaldirektør Roberto Azevedo. En slutterklæring på landbruk ble gitt opp. Alt som gjenstår er en uttalelse fra forhandlingsleder at medlemmene vil forhandle videre etter ministermøtet.

Diskuterer vegen etter ministermøtet i WTO

Det ser ikkje ut til å bli semje om kutt i handelsforstyrrande støtte denne veka. I staden diskuterer no medlemslanda eventuelle tekstar om forhandlingsløpet om internstøtte etter ministermøtet.

Stortinget vedtok fortsatt drift av opplysningskontorene

Fortsatt drift av opplysningskontorene, 75 millioner til omstillingsmidler og reversering av kuttet til frivillige organisasjoner var blant sakene som ble endelig vedtatt av Stortinget i går i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018.

Bondelaget på plass i Buenos Aires

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag, er nå på plass i Buenos Aires for å følge ministermøte i Verdens handelsorganisasjon (WTO) som arrangeres fra 10. – 13. desember. På forhandlingsbordet ligger flere forslag som kan få store konsekvenser for norsk landbruk.

Advarer mot flytting av landbruksmakt

Flere fylkeskommuner ønsker at de kommende regionale myndighetene overtar landbruksmakt fra fylkesmannen. Bondelaget advarer mot forslaget. - Økt landbruksmakt til regionale myndigheter kan svekke landbruket i distriktene.

Norsk Kylling AS vil bygge på matjord

I dag ble det klart at Norsk Kylling AS velger å plassere sitt nye slakteri i Orkdal, og vil dermed legge over 100 dekar matjord under asfalt og betong. – Norsk Kylling AS tar ikke norsk matproduksjon på alvor, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Verving gir resultater

Bondelaget fikk nesten 600 flere medlemmer i november. Vinnerne av Bondelagets vervekonkurranse er Vefsn Bondelag og Aust-Agder Bondelag.

Hva skjer i årets WTO-forhandlinger?

Norges Bondelag er tilstede når Verdens Handelsorganisasjon (WTO) møtes til ministermøte i Buenos Aires, 10.- 13. desember 2017. Flere forslag som er lagt fram i forkant av møtet kan få dramatiske følger for norsk landbruk, og kreve omfattende reformer av norsk landbrukspolitikk.

Svak inntektsvekst for jordbruket i 2016

Veksten i jordbruksinntektene bremser kraftig opp og økte kun med 2800 kr per årsverk fra 2015 til 2016. Dette viser ferske tall fra NIBIO.

Opplysningskontorene får fortsette

På Stortinget er det nå enighet om at opplysningskontorene for kjøtt, egg, melk og korn får fortsette sin virksomhet inntil videre. – Dette er gode nyheter. Opplysningskontorene er den eneste direkte kanalen mellom bonde og forbrukerne, og de et viktig verktøy for å sikre bedre balanse i markedet, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Ønsker årlig befaring med veterinær

- Krav om årlig veterinærbefaring hos grisbønder vil gi bedre mulighet til å fange opp besetninger hvor dyrevelferden ikke er godt nok ivaretatt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

En viktig debatt

-Det er viktig med debatt om genteknologi og framtidas matproduksjon, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Uholdbare forhold for slaktegris

Mattilsynet har avdekket svært dårlig dyrevelferd hos enkelte gårder med slaktegris i Rogaland. - Slik skal vi ikke ha det, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

En flokk for lite

I dag kom beskjeden om at to ulveflokker delvis innenfor ulvesonen kan tas ut. – Det er viktig med et vedtak om at jakta utenfor ulvesonen skal tas opp igjen. Samtidig mener vi at Slettåsflokken også burde tas ut innenfor sona, slik rovviltnemdene anbefalte.

Gir og tar i alternativt budsjett

Miljøpartiet De Grønne la denne veka fram sitt alternative statsbudsjett. Partiet gjer mange gode prioriteringar for landbruket, men auka moms på kjøtt er eit svært dårleg forslag som vil auke grensehandelen.

Gulvprodusent ansvarlig for kollaps

Reime Agri er dømt for grov uaktsomhet for å ha solgt et sauegulv som er feilkonstruert og ikke tåler belastningen det er ment å tåle.

Glyfosat godkjent i fem nye år

Denne uken godkjente EUs medlemsland fortsatt bruk av ugressmiddelet glyfosat i fem år.

Fersk leiar med sterk historie

Guro vart overvelda då ho som 18-åring kom inn i landbruket. Sju år seinare er ho nyvald leiar i Lund Bondelag.

- Vi ringer alle bønder som ikke medlem

Knut Erik Ulltveit og verveutvalget i Aust-Agder Bondelag har gått systematisk til verks og vervet 28 nye bondelagsmedlemmer.

Satsing på landbruk i SPs alternative budsjett

Senterpartiet la i går fram sitt alternative statsbudsjett, der distriktene er høyt prioritert med store summer.

Krever sterkere vern av matjorda

Til sammen 19 organisasjoner og lokale jordvernaksjoner overleverte i dag et felles krav om sterkere vern av matjorda utenfor Stortinget.

Økt investeringsstøtte til landbruket i statsbudsjettet

 - Jeg er glad for at KrF har stått på for å gi kompensasjon til melkebønder, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Retten mener forvaltningsfeil står i veien for ulvejakt

I dag kom dommen fra Oslo tingrett som stanser ulvejakta midlertidig. WWF har saksøkt staten og krever ny norsk ulveforvaltning.

Rovdyrpolitikken gir ekstreme utslag

​Antall påviste rovviltskader på sau øker. Mens noen områder går fri for rovdyra, opplever bønder enkelte steder at hver fjerde sau ble tatt av rovdyr i sommer.

Må ta hensyn til målet om økt norsk matproduksjon

Det er viktig å finne løsninger som er endra bedre for klima og miljø, og som samtidig opprettholder norsk matproduksjon, dersom regelverket for organisk gjødsel skal endres.

Ikke avgjort om Ap vil gi kompensasjon

I sitt alternative statsbudsjett går Arbeiderpartiet inn for å øke støtten til frivillige organisasjoner, men de har ennå ikke avgjort om de vil gå inn for kompensasjon for redusert melkemarked.

SV sier ja til kompensasjon

SV la i går frem sitt alternative budsjett for 2018. Partiet satser på kompensasjon til melkebønder, mer til flomsikring og fortsatt støtte til frivillige organisasjoner.

Klimaenighet om treårig arbeidsplan for jordbruk

Verdens matproduksjon rammes allerede av klimaendringene, likevel er jordbruk et relativt nytt tema i de internasjonale klimaforhandlingene. Nå er klimaforhandlerne enige om en plan for hvordan klimaarbeidet i jordbrukssektoren skal skje.

Nytt klimautvalg skal gi bedre faggrunnlag

Et nytt offentlig oppnevnt klimautvalg skal se på mulige forbedringer i jordbrukets klimaregnskap. – Nødvendig for å sikre et faglig fundament for videre klimaarbeid i jordbruket, mener Bjørn Gimming, 1. nestleder i Bondelaget.

Heidi Bjerkan vant Matprisen 2017

Kokk, restauranteier og matentusiast Heidi Bjerkan fikk Matprisen 2017 for sitt arbeid med bærekraftig og økologisk mat.

Bondelaget følger klimaforhandlingene

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Bondelaget, er tilstede under FNs årlige klimaforhandlinger. Årets forhandlinger finner sted i Bonn fra 6. til 17. november.

-Svært viktig rettssak

Norges Bondelag og fire andre organisasjoner har gått sammen og erklært partshjelp med staten i forbindelse med WWFs søksmål om ny ulveforvaltning og øyeblikkelig stopp av ulvejakten i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark.

Ingen endringer i kvotetallet

Kvotetallet for melk blir videreført på samme nivå som i fjor.

Mære stakk av med klimaseieren

I høst har naturbruksskoler over hele landet konkurrert om å finne den beste klimaløsningen for landbruket. Elever fra Mære Landbruksskole trakk til slutt det lengste strået og stakk av med seieren i jakten på den beste klimaløsningen for landbruket.

Vil du bli med oss til Malawi?

Nå har du mulighet til å besøke kollegaer og lære mer om landbruk i Malawi. Les mer om hvordan du kan bli med på turen.

Ingen beslutning om glyfosat

Det er fortsatt uklart om ugressmiddelet glyfosat får fornyet godkjenning etter ny avstemming i EU. Nå må saken trolig enda en runde i EU-systemet.

-Vil ha dramatiske konsekvenser

- Dette er svært alvorlig. En stans i den pågående jakta utenfor ulvesonene vil ha dramatiske konsekvenser for beitenæringa og de som lever med ulven tett innpå seg. Slik kommenterer Einar Frogner, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag, WWF Verdens naturfond sitt søksmål av staten og umiddelbar stans av ulvejakten.

Venstre vil ikke gi melkekompensasjon

Venstre la i dag fram sitt alternative statsbudsjett. Partiet ikke går inn for å kompensere norske bønder for bortfall av markedsmuligheter for melk fra 2018. De krever også 20 millioner til klimasmart næringsutvikling i landbruket.

KrF vil kompensere melkebønder

KrF la i går fram sitt alternative statsbudsjett for 2018. Partiet har satt av penger for å gi kompensasjon til melkebønder, men satser heller ikke i år på et klimafond.

Opprop for jordvernhandling

Ni organisasjoner overleverte i dag et opprop til fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim, hvor de krever at han griper inn og stanser den planlagte raseringen av 1000 dekar matjord utenfor Bergen.

Et skritt i riktig retning

-Dette er et skritt i riktig retning for at de som mister næringsgrunnlag på grunn av rovdyr skal få full erstatning for både tap av dyr og merarbeid, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere