Nyheter

Ny rådgiver til Agder Bondelag

Vi er veldig glade for å annonsere at Silje Lunden Gotehus starter som rådgiver hos oss 1.september

Viktig inntektsløft for bonden

Men jobben med å løfte bondens inntekt er langt fra over. Dette sier fylkesleder Kirsten Helen Myren i en kommentar om årets jordbruksavtale

Åpen gård

Stormøte med mattilsynet Evje 12 mars

Ekstra tilskudd til grøfting i Agder

Fylkestinget i Agder vedtok i desember 2024 å bevilge 1 millioner kroner til landbruket for å auke dreneringsaktiviteten i fylket.

Digitale tilsyn på småfe og storfe

Mattilsynet er no i gong med digitale tilsyn på småfe og storfe i Agder.

Nyttig med mentor!

Ragnhild Nomeland har hatt Egil Åmlid som mentor i 2022. Det har vore nyttig!

Jordbruket er viktig for landets beredskap

Det mener Totalberedskapskommisjonen. I sitt høringssvar støtter Bondelaget deres vurdering, og er glad for en samlet gjennomgang av landets beredskapsevne.

Ikke tilstrekkelig grep for importvernet

I sitt forslag til statsbudsjett for 2024, vil ikke regjeringen gjøre endringer i importvernet som virkelig monner.

Ønsker innspel på kandidatar

Knut Erik Ulltveit er styreleiar i Agder Landbruksselskap. Nå ønsker han , og resten av styret, innspel på kandidater for Agder landbruksselskaps Ærespris 2024. Frist for innspel er satt til 20, oktober

Etterspurte nettkurs

Mange har etterspurt kurs som retter seg spesifikt mot de som jobber med landbruksregnskap. Nå tilbyr Regnskap og juridisk service (RJS) en egen plattform for slike kurs.

Slik vil vi utvikle dyrevelferden

Det er tydelige forslag for hvordan vi kan lykkes med ytterligere bedring av dyrevelferden i det tredje innspillet til stortingsmelding om dyrevelferd.

Med håp om at jordvern står i fokus,samtidig som vi må vise respekt for bondens arbeid med jorda - gjennom generasjoner

Andreas Lilleholt, lokallagsleiar i Holt og Vegårshei Bondelag, hadde nyleg eit innlegg i Tvedestrandsposten. Utviding av E18 gjennom fylket legg stort press på viktige jordbruksareal..Bondelaget følger med, og Andreas set ord på ei særs viktig problemstilling - eller utfordring om du vil.

Dette er produksjonsregulering

Produksjonsregulering er en regulering av produksjonen, altså at man tilpasser hvor mye som blir produsert av en vare. Og hvor mye som blir produsert av en vare er veldig viktig for et marked i balanse.

Dette har vi oppnådd så langt i år

I overgangen til høsten er det på sin plass med et tilbakeblikk på hva Bondelaget har fått til så langt i år.

– Et viktig beredskapstiltak for forbrukerne

Beredskapslagring av korn er en god start, hovedsakelig for forbrukerne, og vi forutsetter at målet er å bygge opp med norsk korn, sier 1. nestleder i Norges Bondelag, Egil Christopher Hoen.

- Ikkje komplisert, men du må gjere det rette kvar einaste dag

Birte Usland og ektemannen Oddgeir Steinberg driv mjølkebruk på Høye - i det som tidlegare heitte Marnardal kommune. Som einaste produsent på Agder, i innevarande periode, vert dei no tildelt heidersteiknet "Mjølkespannet" frå Tine

Takk for ein triveleg kveld

Norges Bondelag hadde vald sine utsendinger frå aller øvste hylle. Generalsekretær Sigrid Hjørnegård og styreleiar Bjørn Gimming var hjarteleg tilstades i Dalen Misjonshus i Arendal, ein regntung måndagskveld i august

Me har satsa, me har bygd nytt, me har bygd miljøvenleg - no vil me ha betalt

Bladfyken frå Agder Bondelag er beden på gjestebod i hop med trivelege og humørfylte sauebønder på Helle i Setesdal. Regnveret siste døgeret gjer at stemninga kring langbordet er særs god denne dagen.

Velkommen til Åpen Gård 2023!

På Åpen Gård er alle velkomne til morsomme og lærerike gårdsopplevelser. Man kan for eksempel hilse på dyrene, hoppe i høyet eller prøvesitte i en stor traktor. Her finner du oversikten over årets arrangementer.

En garanti for nasjonal beredskap

Beredskapen må styrkes. Det arbeidet starter med matproduksjon, det arbeidet starter i jorda. Nå er det alvor.

Viktig melding - tilskudd ved produksjonssvikt

Det begynner å bli tørt i Agder nå. Meld inn eventuell avlingsskade og før beite- og fôringslogg! Du kan nå melde mulig avlingsskade til kommunen via Altinn.

Kari er på sporet

- Det er her me er avhengig av kvar einskild bonde. Me er avhengig av kvar einskild lokale matprodusent for nettopp å få eit stabilt og godt forsyningsledd .

Viktig inntektsvekst for bonden

Norges Bondelag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2024. – Bonden trenger inntektsvekst, og denne avtalen bidrar til det, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Sterk oppfordring fra ordførere på Agder

Vi oppmoder regjeringen om å strekke seg langt for å komme jordbrukets økonomiske krav i møte. Vi forventer videre at regjeringen kommer med en tidfesta opptrappingsplan for jordbruket så snart som mulig, slik det er lovd i Hurdalsplattforma.

Bondelaget går i forhandlinger

Nå vil vi møte staten, og de må vise betydelig forhandlingsvilje, for det er mye som står på spill i årets oppgjør, slår Gimming fast.

Stor avstand i tetting av inntektsgap

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret har en langt lavere inntektsvekst enn jordbrukets krav. – Skal vi fjerne tvilen i landbruket slik at bonden fortsetter som matprodusent, trenger vi et kraftigere inntektsløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Dystre tall fra Landbruksbarometeret

Tallene fra Landbruksbarometeret 2023 er klare. 38 prosent av de spurte vil ikke anbefale unge å bli bonde - og 64 prosent av bøndene her i landet oppgir at lønnsomheten på gården er veldig eller ganske dårlig

Hvordan slår kravet ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan kravet i jordbruksforhandlingene påvirker økonomien på ditt bruk.

- Dei viktigaste jordbruksforhandlingene på lang tid

Leiar av Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit, kommenterer det rykande ferske kravet slik, få minutt etter kunngjeringa no i føremiddag.

Bondelaget tar ansvar

Det en sterk kraft i kravet når vi bønder står samla. Det har vært Bondelagets utgangspunkt og det vi har jobbet for å få til.

Inntekt er det viktigste

Det som medlemmene mener er det viktigste Bondelaget skal jobbe med er økte inntekter. 71 prosent av de som har svart på medlemsundersøkelsen mener dette er den viktigste jobben

Inntektene må løftes kraftig for å snu den negative utviklingen

Samlet inntekstvekst for jordbruket i 2023 er lavere enn forventet, og gir ingen realinntektsvekst. – Tallene bekrefter en svært tøff økonomisk situasjon for melkebonden, og hele næringa trenger et kraftig inntektsløft, sier bondelagsleder Gimming.

Oppskrift på økt norsk selvforsyning

Norges Bondelag lanserer nå sin plan for hvordan Norge kan nå målet om 50 prosent selvforsyning på norske ressurser.

Fjern tvilen og gi landbruket framtidstro - inntektsløft nå!

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt følgende resolusjon som en marsjordre før jordbruksoppgjøret.

Gåsewebinar i Agder.

Tirsdag 21. mars arrangerte Agder Bondelag webinar om forvaltning av gås i Agder. Gås, særlig grågås øker kraftig i antall i Agder og  gjør stadig større skade på dyrka mark.

Dette er jordbruksoppgjøret 2023

I over 70 år har det blitt forhandlet mellom stat og landbruk. Vårt mål er som alltid å komme fram til en god avtale for norsk matproduksjon. Les mer om hva jordbruksoppgjøret er og hvordan det gjennomføres her.

Saman skal dei lede eit sterkt og offensivt fylkeslag

Årsmøte 2023 i Agder Bondelag er historie. Ingen utfordra Knut Erik Ulltveit på leiarvervet - og Åge Gyland held fram som nestleiar i fylkesstyret. Her kan du lese Ulltveit sin tale til årsmøtet.

Stiller til gjenvalg – og håper på ny tillit

- Eg har framleis like stor motivasjon for å gjere ein god jobb for agderbonden, seier fylkesleiar i Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit.

Oppfordret til fortsatt satsning på matberedskap

- Å få en inntekt som andre i samfunnet er et viktig mål, men også et viktig virkemiddel for Norges matvareberedskap og bosetting i hele landet.

Mjølka fossar mot kysten - på Agder

Landbruksdirektøren hjå Statsforvaltaren på Agder, Tore Haugum, omtalar Agder som ein underskotsregion når det gjeld matproduksjon. Skal landet dyrka maten som trengs, må også Agder produsera, seier han.

Når vi skal beregne inntektsnivået må det være basert på observerte, reelle tall.

Bønders inntekt skal sammenlignes med lønnsmottakers inntekt. Lønnsmottaker blir kun godtgjort for sin arbeidsinnsats, og trenger ikke å skyte inn egenkapital i arbeidsplassen.

Agder Bondelag - best i heile landet

" En økning på 3,6 % - dette er den største økning i medlemstallet et fylkeslag har hatt siden 2017." Ei triveleg melding nådde Agderkontoret, like før kveldsstellet - tirsdagen den 03. januar.

Odelsjente, anleggsarbeider og nestleiar i Bondelaget

Jenny Moland (19) skulle gjerne sett fleire jamnaldringar dukke opp på medlemsmøte i det lokale Bondelaget. Sjølv er ho nestleiar i Marnardal Bondelag - ein organisasjon ho meiner er svært viktig både sosialt og fagleg. Ikkje minst i små lokalsamfumm.

Aktivt år for fylkesleiaren

Kalenderåret 2022 vart eit aktivt og strevsamt år for fylkesleiraen vår, Knut Erik Ulltveit. Her finn du ein grov oversikt over kva han har vore med på, og kor han har vore, - men det er sjølvsagt uråd å få med heile "livsløpet" - i detalj, i ei slik oppsummering

Ingunn - vår nye sjef

Ingunn Kile (53) er tilsett som ny organisasjonssjef i Agder Bondelag. I dag er ho tilsett som næringskonsulent i Åseral kommune,kor ho m.a. har jobba mykje med landbruksutviklinga i kommunen.

Økte inntekter - økte kostnader

- Jordbruksinntektene økte i 2021, og det er bra. Likevel ligger bondens inntekt langt under lønnsmottaker. Dette understreker behovet for å raskt få på plass en opptrappingsplan for bondens inntekt.

- Vil styrke jordvernet gjennom jordloven

Vi må fortsette jobben med å øke bevisstheten og kompetansen hos bonden, rådgivningsapparatet og ikke minst hos bygg-aktørene i markedet. Vi må få med oss alle som er opptatt av norsk matberedskap på dette

Agder Bondelags høringssvar til NOU 2022:14 - Inntektsmåling i jordbruket (Grytten).

Styret i Agder Bondelag har nå gitt uttale om rapporten fra Grytten-utvalget. Den er sendt til Norges Bondelag som en del av Bondelagets interne høringsprosess. Departementets frist for høringen er 16. januar og styret i Norges Bondelag skal behandle saken i flere styremøter før denne fristen.

Dei vart heidra av sine eigne

Agder Bondelag har skipa til sitt årvisse leiarmøte. På gjestelista fann me mange gilde og høgtståande folk. Me kan m.a. nemne Amund Johnsrud, Bodil Fjelltveit, Statsforvaltaren på Agder og ein umåteleg populær stortingsmann. Dei verkeleg heidersgjestane kom likevel frå Flekkefjord og Sirdal

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere