Nyheter

Gåsewebinar i Agder.

Tirsdag 21. mars arrangerte Agder Bondelag webinar om forvaltning av gås i Agder. Gås, særlig grågås øker kraftig i antall i Agder og  gjør stadig større skade på dyrka mark.

Dette er jordbruksoppgjøret 2023

I over 70 år har det blitt forhandlet mellom stat og landbruk. Vårt mål er som alltid å komme fram til en god avtale for norsk matproduksjon. Les mer om hva jordbruksoppgjøret er og hvordan det gjennomføres her.

Saman skal dei lede eit sterkt og offensivt fylkeslag

Årsmøte 2023 i Agder Bondelag er historie. Ingen utfordra Knut Erik Ulltveit på leiarvervet - og Åge Gyland held fram som nestleiar i fylkesstyret. Her kan du lese Ulltveit sin tale til årsmøtet.

Stiller til gjenvalg – og håper på ny tillit

- Eg har framleis like stor motivasjon for å gjere ein god jobb for agderbonden, seier fylkesleiar i Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit.

Oppfordret til fortsatt satsning på matberedskap

- Å få en inntekt som andre i samfunnet er et viktig mål, men også et viktig virkemiddel for Norges matvareberedskap og bosetting i hele landet.

Mjølka fossar mot kysten - på Agder

Landbruksdirektøren hjå Statsforvaltaren på Agder, Tore Haugum, omtalar Agder som ein underskotsregion når det gjeld matproduksjon. Skal landet dyrka maten som trengs, må også Agder produsera, seier han.

Når vi skal beregne inntektsnivået må det være basert på observerte, reelle tall.

Bønders inntekt skal sammenlignes med lønnsmottakers inntekt. Lønnsmottaker blir kun godtgjort for sin arbeidsinnsats, og trenger ikke å skyte inn egenkapital i arbeidsplassen.

Agder Bondelag - best i heile landet

" En økning på 3,6 % - dette er den største økning i medlemstallet et fylkeslag har hatt siden 2017." Ei triveleg melding nådde Agderkontoret, like før kveldsstellet - tirsdagen den 03. januar.

Odelsjente, anleggsarbeider og nestleiar i Bondelaget

Jenny Moland (19) skulle gjerne sett fleire jamnaldringar dukke opp på medlemsmøte i det lokale Bondelaget. Sjølv er ho nestleiar i Marnardal Bondelag - ein organisasjon ho meiner er svært viktig både sosialt og fagleg. Ikkje minst i små lokalsamfumm.

Aktivt år for fylkesleiaren

Kalenderåret 2022 vart eit aktivt og strevsamt år for fylkesleiraen vår, Knut Erik Ulltveit. Her finn du ein grov oversikt over kva han har vore med på, og kor han har vore, - men det er sjølvsagt uråd å få med heile "livsløpet" - i detalj, i ei slik oppsummering

Ingunn - vår nye sjef

Ingunn Kile (53) er tilsett som ny organisasjonssjef i Agder Bondelag. I dag er ho tilsett som næringskonsulent i Åseral kommune,kor ho m.a. har jobba mykje med landbruksutviklinga i kommunen.

Økte inntekter - økte kostnader

- Jordbruksinntektene økte i 2021, og det er bra. Likevel ligger bondens inntekt langt under lønnsmottaker. Dette understreker behovet for å raskt få på plass en opptrappingsplan for bondens inntekt.

- Vil styrke jordvernet gjennom jordloven

Vi må fortsette jobben med å øke bevisstheten og kompetansen hos bonden, rådgivningsapparatet og ikke minst hos bygg-aktørene i markedet. Vi må få med oss alle som er opptatt av norsk matberedskap på dette

Agder Bondelags høringssvar til NOU 2022:14 - Inntektsmåling i jordbruket (Grytten).

Styret i Agder Bondelag har nå gitt uttale om rapporten fra Grytten-utvalget. Den er sendt til Norges Bondelag som en del av Bondelagets interne høringsprosess. Departementets frist for høringen er 16. januar og styret i Norges Bondelag skal behandle saken i flere styremøter før denne fristen.

Dei vart heidra av sine eigne

Agder Bondelag har skipa til sitt årvisse leiarmøte. På gjestelista fann me mange gilde og høgtståande folk. Me kan m.a. nemne Amund Johnsrud, Bodil Fjelltveit, Statsforvaltaren på Agder og ein umåteleg populær stortingsmann. Dei verkeleg heidersgjestane kom likevel frå Flekkefjord og Sirdal

Ung bonde - ny bonde

Mentorordninga i landbruket inneber at du som er ny bonde gjer ei formell avtale med ein erfaren kollega om å vere diskusjonspartner i drifta gjennom eitt år. Tilbodet omfattar alle produksjonar. Søknadsfrist er 1. desember.

Viktig med god kontakt mellom bank og bonde

– Bankene var tydelige på at den store jobben framover blir å skape investeringer i landbruket. Den bekymringen deler vi i Bondelaget, sammen med behovet for opptrappingsplanen for inntekta, sier Gimming.

Kort fortalt

Inntektsutvalgets rapport har forslag til metoder for å måle bondens inntekt. Rapporten er nå ute på høring i Norges Bondelag, og det er mye å sette seg inn i for den som vil svare.

Det er enkelt å melde seg inn i Bondelaget

– Norges Bondelag jobber bredt for bonden og har blant annet fått gjennomslag for full kostnadskompensasjon og strømstøtte. Utfordringene framover blir heller ikke mindre når en forpliktende opptrappingsplan for jordbruket skal på plass

Atomberedskap - aktuelle tiltak for bonden

Krigen i Ukraina har økt bevisstheten omkring atomberedskap og faren for radioaktivt nedfall over Norge. Dersom det skjer en atomulykke kan det føre til konsekvenser for matproduksjonen. Radioaktiv forurensing kan imidlertid begrenses ved å gjøre riktige og målrettede tiltak.

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Bondens inntekt på 1 – 2 – 3

Totalkalkyle, referansebruk og vederlag. Blir du forvirra? Vi gir deg oversikten over begrepene og hvordan inntektene i jordbruket dannes, og noen av dilemmaene Inntektsutvalget må løse.

Ein ledig stol på Agderkontoret

Årshjulet ruller vidare. Sumarferie, stuttebukser og svalande kveldar framføre gassgrillen er snart historie. På Agderkontoret er me førebudd på store og dramatiske omveltinger. Dagane vert aldri dei same. Ei ny tid er i kominga.

Vi vil heve velferden til alle dyra

Norges Bondelag mener at det er viktig at en dyrevelferdsmelding vektlegger verdien av samspillet mellom dyr og mennesker, og ikke gjør dyrevelferd til et rent teknisk spørsmål om oppstallingsforhold og driftsformer.

Bondelaget jobber bredt for bonden

Selv om bondeinntekt har preget våren mest, og vil fortsette å prege vårt arbeid framover, har Bondelaget absolutt oppnådd resultater på andre felt også.

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

Ikke la sikringsradioen ligge hjemme i skuffen

Gårdsarbeid og matproduksjon tilbyr spennende og varierte, men også tøffe og risikofylte arbeidsoppgaver. Dessverre skjer det mange ulykker i landbruket.

Velkommen til Åpen Gård 2022!

På Åpen Gård er alle velkomne til morsomme og lærerike gårdsopplevelser. Man kan for eksempel hilse på dyrene, hoppe i høyet eller prøvesitte i en stor traktor. Her finner du oversikten over årets arrangementer.

Tips til alle som skal på Norgesferie

Del bilder, oppfordre andre til det samme og hjelp oss i sommer med å vise fram alt det flotte norske bønder bidrar til, og hva man får igjen for å støtte oss i jordbruksoppgjøret.

Rekruttering - kanskje vår viktigaste innsatsfaktor

Meir enn 40 000 bønder, frå Agder til Finnmark, utgjer i dag det store puslespelet som me gjerne kan omtale som norsk landbruk.

Avtale med veieiere om bekjemping av problemugras i veikanter

Statens vegvesen drift sør, Nye Veier AS og Agder Fylkeskommune gir, etter avtale med Agder Bondelag v/Finn Aasheim, bønder tillatelse til å bekjempe og sprøyte for problemugras på vegeierenes grunn.

Opptrappingsplanen skal være klar desember i år

- En av de viktigste sakene vi jobber med, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Jordbruksavtalen vedtatt i Stortinget

Det til tross for at det ikke var flertall for den.

Jordbruksavtalen til behandling i Stortinget

Proposisjonen er nå sendt til Stortinget og behandles i Næringskomitéen før endelig vedtak i Stortinget 15. juni.

Jordbruksavtalen 2022 – kort fortalt

Årets jordbruksavtale omtales som et første viktig steg i en snuoperasjon for landbruket. Dette er hovedtrekkene i avtalen.

Vi må sørge for at de som er i næringen blir med videre, og at unge tør å ta steget inn

– Oppgjøret må bidra til at bondens inntekt faktisk kommer nærmere andre grupper i samfunnet, understreker leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Bøndene krever 11,5 milliarder kroner.

Som en del av utbetalingen foreslår jordbruket en egen ordning for å kompensere for de høye gjødselkostnadene. – Det er helt nødvendig i jobben med å sikre årets matproduksjon, sier Gimming.

Inntektene stuper i jordbruket

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektene faller kraftig i 2022. – Tallene bekrefter den alvorlige økonomiske situasjonen i jordbruket. Det vil prege årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Hva er egentlig et jordbruksoppgjør

I jordbruksforhandlingene dukker det opp mange begreper, ord og uttrykk man kanskje ikke bruker så ofte ellers. Hva er egentlig jordbruksoppgjør, hva gjør budsjettnemnda og hva betyr målpris?

Åpen Gård 2022

Åpen Gård 2022 - påmeldingsfristen er 30.april Vi ser fram til mange flotte arrangement over heile Agder

Landbruksspillet i digital form - nytt og spennende

Landbruksspillet gir en introduksjon til hvordan det er å være gårdbruker i Norge. Landbruksspillet skal gi en virkelighetsnær, om enn forenklet, forståelse av hvordan maten vår produseres.

- Bondelaget gjer ein framifrå jobb

Ståle Haukelid. Namnet er som henta ut or den norske kongerekka - eller kan hende frå Norrøn mytologi. Velklingande, kraftfullt - hogd i stein.

I godlag som alltid, og eigentleg optimist når det gjeld det aller meste

- Det blei i grunnen ikkje så ille, seier Marianne og tenkjer på den siste strøymrekninga som no ligg til forfall i nettbanken.

- Dette er godt nytt, og helt nødvendig for landbruket

SV og regjeringen er nå enige om strømstøtte til landbruket. 500 millioner kroner ekstra blir bevilget. Så vidt Norges Bondelag forstår er det også enighet om viktige føringer om inntektsløft og selvforsyning til årets jordbruksoppgjør.

Godt nøgd med innspelet frå Agder fylkeskommune

Det er veldig positivt at fylkeskommunen, eit fleirtal i hovudutvalet for næring, klima og miljø, uttaler seg så klart og tydeleg om svært aktuelle - og heilt avgjerande saker for Agderlandbruket.

Bondelaget er utålmodige på bondens vegne,og rask utbetaling er viktig.

Alle kostnader stiger, men prisene på gjødsel har steget så mye at det kan sette omfanget av matproduksjon i fare.Vi står overfor våronna med ekstraordinær høy pris på gjødsel.

Initiativ for gjødselkompensasjon

Tilgang på gjødsel er det mest kritiske før våronna. Nå ber Bondelaget om samarbeid for å gi bonden sikkerhet, og for å unngå lavere matproduksjon.

Økonomien er utfordrande - vurderer nedtrapping, seier bondelagsleiaren

Jobben som fengselsbetjent, og jobben som brannkonstabel, er med på berge privatøkonomien og samstundes oppretthalde eit godt tilhøve til den lokale banksjefen. Nytt fjos og høg gjeld gjer at eg er bondefanga. På fleire måtar.

Flisfyringa held varme i drivhusa

Dei er litt på etterskot, Frode og Katrine, på Hesnes Gartneri i Grimstad. - Strøymprisen har sjølvsagt vore med på å styre mykje av arbeidsdagen her, men no er me i full gang med "våronna", seier Katrine Hesnes Jarnes .

Hvordan vi som bønder behandler dyra, og hvordan vi produserer maten, er ikke en privatsak.

Fra 1. januar i år starter dyrevelferdsprogram for storfe opp. Det er en bransjeretningslinje, en felles standard for arbeid med dyrevelferd, og det er ett felles program for alle som driver med mjølkeproduksjon, ammekuproduksjon og oppfôringsbesetninger.

Våre samarbeidspartnere