Fylkeskommunen bidreg med tilskudd til drenering av dyrka mark i 2024 etter fylgjande satsar:

• Systematisk grøfting, profilering og omgraving: 2 000 kroner per dekar.
• Anna grøfting: 30 kroner per løpemeter grøft begrensa oppad til 2 000
kroner per dekar.


Tilskuddet er eit supplement og styrking av den statlege ordninga til drenering som i dag blir forvalta av kommunane. Midlane erstatter ikkje dei statlige midla, men skal forsterke desse. Ekstraordinære midlar frå fylkeskommunen forutsetter derfor godkjent statleg dreneringstilskudd frå kommunen og med mål om å bedre jordkvaliteten.

 

Søknad: 

Det er eit mål at ordninga skal vere enkel å søke på. Denne prosessen blir todelt:

• Du søker først om ordinært statleg tilskudd til grøfting/drenering til din
kommune.
• Når kommunen har godkjent søknaden, vart det sendt ein kopi av kommunens
tilsagnsbrev til Agder fylkeskommune, postmottak@agderfk.no, som vurderar
tilsagn om ekstraordinært tilskudd og sender tilsagnsbrev.


• Når arbeidet er gjennomført, sendes kopi av vedtak om utbetaling fra
kommunen, og det blir foretatt utbetaling av ekstratilskuddet fra fylkeskommunen
på bakgrunn av dette.
Tilskuddsordningen gjelder søknader innsendt fra 1.1.2024 og tiltak som ikkje allerede er igangsatt.


Frist for å søke er 1. april 2024, eller så langt midlane rekk.
Tiltaket må vere gjennomført i løpet av 2026.

Landbruksrådgiver i kommunen (som administrerar det ordinære dreneringstilskuddet), ev. Norsk Landbruksrådgivning (NLR – grøfteplaner), eller Agder fylkeskommune (ekstratilskudd) kan svare på spørsmål.

Informasjon om den statlege ordninga:

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord - Lovdata

Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Landbruksdirektoratet