Retningslinjer
1. Agder landbruksselskaps ærespris utdeles til personer, familie, firma eller organisasjoner som i særlig grad har bidratt til utvikling av landbruket og bygdenæringene i fylket. Det skal ved vurderingen av aktuelle kandidater legges vekt på nytenking, initiativ, pågangsmot og samarbeid.

2. Prisen deles ut årlig etter årsmøtets vedtak om årets ærespris. Styret velger arena for utdeling av æresprisen.

3. I god tid før utdeling skal styret gjøre kjent at prisen blir utdelt. Medlemmene i Agder landbruksselskap oppfordrer personer, lag og organisasjoner om å fremme begrunna forslag til kandidater.

4. Styret vurderer forslagene til prismottaker, og fatter vedtak om hvem som skal motta prisen.

Landbruksselskapets ærespris har ei lang historie i dei gamle fylka Aust-Agder og Vest-Agder. I dag er dei to landbruksselskapa  slått saman og styret og årsmøte i Agder landbruksselskap  har eit ønske om å take opp desse årvisse tildelingene.  Styret oppfordrar difor personar, lag og organisasjonar om å kome med grunngjeve forslag til kandidatar frå Agder. 

 

Innspel til kandidatar med ei kort grunngjeving/bakgrunn sendast på e-post til

Knut Erik Ulltveit

knuterik@ulltveit.no