UTVALGETS 10 ANBEFALINGER

- En motstandsdyktig og utholdende befolkning
- Styrke lokalt og regionalt nivå i beredskapen
- Styrke tverrsektorielt samarbeid
- Integrere næringslivet i beredskapsstrukturen
- Utvikle nasjonal situasjonsforståelse
- Utvikle nordisk samarbeid
- Videreutvikle grunnberedskapen
- Styrke beredskapsrollen til frivillige organisasjoner
- Forsterke arbeidet med infrastruktur og digital sikkerhet
- Styrke forsyningssikkerheten

Mandag 16. oktober leverte Norges Bondelags sitt høringssvar til regjeringens høring på Totalberedskapskommisjonens rapport. Denne kommisjonen har sett på de samlede beredskapsressursene, og hvordan de kan benyttes på best mulig måte. Tidligere forsvarssjef Harald Sunde har ledet utvalget.

En slik gjennomgang av landets beredskapsevne er viktig. Vi må som nasjon forberede oss på en mer urolig framtid i årene som kommer, og her spiller landbruket en viktig rolle. 

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag støtter alle de 10 hovedanbefalingene som utvalget kommer med. 

– Det å få en slik gjennomgang av vår totalberedskap, og hvordan vi skal bruke den er viktig for oss alle. Utvalget har gjort en grundig jobb. Og det kommer tydelig fram i rapporten at landbruket er viktig, og avgjørende for nasjonens beredskapsarbeid, sier Gimming. 

Matforsyning

Det å ha tilgang til nok, trygg mat og næringsrik mat er avgjørende for at vi alle skal kunne leve et aktivt og sunt liv. Bondelaget mener at de viktigste forutsetningene for norsk matsikkerhet er kontinuerlig produksjon av mat innenlands. 

– Landbrukets jobb er å sikre mat til egen befolkning, gjennom å utnytte de naturgitte ressursene på best mulig vis, sier Gimming. 

Videre skriver rapporten "Matproduksjon basert på hjemlige ressurser representerer i tillegg en beredskap gjennom at det bor folk i hele landet. Det vises til kapittel 9 og spesielt betydningen av at det bor folk i nordområdene våre."

– Det er ingen tvil. Landbruket har en svært viktig rolle i å sikre at det bor folk i hele Norge. Vi er på vegne av landbruket og staten svært bekymret. Det er mange gårdsbruk som legges ned, og det vil kunne påvirke hvor folk i landet bor. 

Mål om økt selvforsyning

NOUen forseslår å øke produksjonen av mat på norske ressurser. 

– Vi er glade for at utvalget trekker fram viktigheten av å øke vår egen selvforsyning. Bondelaget har utredet hvordan vi kan nå det felles målet om en selvforsyningsgrad på 50% innen 2030. Det vil kreve handling fra Regjeringen, påpeker Gimming. 

– Vi hadde klare forventinger om at Regjeringen leverte en slik plan i forbindelse med statsbudsjettet for 2024. Vi har videre dialog med statsråd Geir Pollestad om hvordan en slik plan for å øke selvforsyningen kan se ut. 

Vil ha tettere integrering av næringslivet

Utvalget oppfordrer til å bruke næringslivet mer aktivt i beredskapsarbeidet. Bondelaget har tidligere spilt inn at landbruket må få plass i fylkesberedskapsrådet og i andre kommunale relevante beredskapsråd. 

– Bonden er kjent for å stille opp i krevende situasjoner. Vi har mange eksempler på at landbruket har spilt en viktig rolle, for eksempel i branner, der bønder stiller med gjødselvogner og bistår i slukningsarbeidet, sier Gimming og det er bra at rapporten understreker at næringslivet blant annet må inn i beredskapsarbeidet. Dette har vi i Bondelaget også tidligere spillt inn til utvalget. 

Vil du lese innspillet til Norges Bondelag, finner du det her: 

Høring NOU 2023:17 Nå er det alvår - totalberedskapskommisjonen. Høringssvar fra Norges Bondelag