-Regionmøter(4 regioner), 2 ganger i året

-RMP. prioriteringer og justeringer av tilskudd, samt rullering av ordningen som skjer hvert 4. år.

-Speed-dating med fagorganisasjonene før jordbr.forhandlingene

-Utforming av innspill til jordbr.forhandlingene till sentralt, inkl innspill fra lokallaga

-Landbruksråd

-Deltatt på bondekafeer

-Kulturlandskapsgruppe/kulturlandskapsprisen

-Landbruksforum, partssammensatt gruppe x 6 i året

-Partnerskapet x 4 i året

-Mye arbeid lagt ned knyttet til Grytten-rapporten

-Møter med de ulike partiers programkomiteer

-Deltatt på flere gårdsbesøk i forkant av valget for treffe stortingskandidatene.

 

-Mye jobb lagt ned knyttet til valget-21

-Møte med fylkesutvalget

-Deltatt på flere lokallagsårsmøter

-Møter med Mattilsynet

-Møter i beredskapsforum

-Kommunesaling, treffer Statsforvalteren og jord/skogbrukssjefer i Agder-kommunene

- Mange Teams-møter mot sentralleddet og lokallagene knyttet til jordbruksforhandlingene mm.'

-Fylkesleder-samlinger, Representantskap, Ledermøte, Årsmøte m.m

- I tillegg kommer den "daglige drifta", med dialog mot medlemmer, media mm