Nyheter

Innspel til opptrappingsplan

Rogaland Bondelag har sendt sine innspel til opptrappingsplanen - korleis inntekta til bønder kan løftast til same nivå om lønsmottakarar. Saka vart handsama i første styremøte med det nye styret på onsdag denne veka.

Rogaland Bondelags innspill til jordbruksforhandlingene

Tetting av inntektsgap er årets viktigste prioritering. Det må løftes i bunn, og dermed må melkeproduksjon, ammeku og saueproduksjon prioriteres høyest i år.

Årsmøte-resolusjonane 2023

Årsmøte i Rogaland Bondelag tok opp mange tema - inntekt, utdanning, klima og meir. Det vart bakt inn i årets resolusjon.

Ny leiar i Rogaland Bondelag

Ståle Hustoft frå Tysvær vart vald av Rogaland Bondelags årsmøte 2023 for å representere Rogalands-bøndene.

Leiars tale

-Korleis skape best mogleg handlingsrom for Rogalandsbonden også framover? Resultata frå undersøkinga om framtidas landbruk viser at også i Rogaland er det mange som spår nedlegging på sin gard dei neste 15 åra.

Ber årsmøte støtte grunneigaranes kamp mot Bane NOR

Grunneigarlaget Jernbanenaboane lands Sørlandsbanen har søkt om støtte til deira kamp. Styret i Rogaland Bondelag ber årsmøte om godkjenning til å støtte saka med 200.000 kroner.

Presentasjon av styrekandidatane 2023

Bli litt betre kjend med dei innstilte til fylkesstyret!

Invitasjon til veiledningsmøte for bruk av plantevernmidler på arealer nær vann

I 2023 vil Mattilsynets tilsyn på plantevernmiddelområdet konsentrere seg spesielt om bruk av plantevernmidler på gårder nær overflatevann og langs elver og bekker som renner ut i disse. Veiledningsmøte vil gå gjennom kravene i plantevernmiddelforskriften som gjelder primærprodusenter av vegetabilier i nærheten av vann.

Marits siste møte

Innspel til jordbruksforhandlingane, den siste finpussen til årsmøte-programmet og den endelege vurderinga av kva lag er årets lokallag. Det prega leiarens siste styremøte.

Årsmøtesakene 2023

Sakene til årsmøte i Rogaland Bondelag er no publisert og tilgjengelege. Dei finn du her!

Valnemndas innstilling er klar

Sjå valnemndas innstilling til nytt styre for Rogaland Bondelag for 2023-24.

Hvorfor velge norsk mat?

Kreative ungdommer fra Lye Ungdomsskule er på saken. Mandag og tirsdag, 23 og 24 januar, var Rogaland Bondelag sammen med Ungt Entreprenørskap, representert av Kristina Thomsen, invitert til Lye Ungdomskule i Time kommune.

Det er for dårlege kommunevegar!

Nesten ingen kommunevegar i Rogaland toler fulle vogntog – halvparen klarar knappt 6 tonn last. Me støtter Skognæringa Kysts innspel.

Presentasjon av Mattilsynets nasjonale tilsynskampanje om velferd for svin

Mattilsynet presenterte i dag resultatene fra den nasjonale tilsynskampanjen på svin som ble gjennomført i 2021-2022.

Vårens vakraste eventyr er i emning – men kva skal prioriterast i årets forhandlingar?

Inntektsvekst er alltid den høgaste prioriteten i jordbruksforhandlingane. Men me kan ikkje tene pengar når marknaden er i ulage. Å skape stabile marknadar for landbruksprodukt er det beste grepet for å styre jordbruksinntekta. Det var heile to samla distriktsmøte på Øksnavad og på Nesheimtunet samde om.

Samvirkekonferansen 2023

Landbruksråd Rogaland arrangerer Samvirkekonferanse på Scandic Forus 6.-7. Februar 2023. Program og påmeldingslink er klart.

Valgnemnda i Rogaland Bondelag er i gang med sitt arbeid

Valgnemnda i Rogaland Bondelag har en stor jobb forran seg og ønsker innspill til gode kandidater. Oversikt over hvem som er på valg og medlemmene i valgnemnda finner du i denne saken.

Inntektsvekst men framleis langt å gå

Driftsgranskingane for 2021 er klare og viser at inntektene har auka i jordbruket. For jærbøndene er snittinntekta no 474.000,- per årsverk, og resten av Rogaland 380.500,-.

Rogaland Bondelags høringssvar til Gryttenutvalget

Høringssvaret til Rogaland Bondelag finner du her.

God gang i organisasjonskurs

Om lag 80 lokallagstillitsvalte fekk organisasjonskursing i nord- og sørfylket.

Landbrukets heiderspris 2022

Rogaland landbruksselskap deler årleg ut ein heiderspris. Denne skal gå til ein eller fleire med yrket sitt i landbruket. Fortrinnsvis aktive bønder som siste år, eller i ein periode har gjort ein positiv innsats ut over det ein normalt kan forvente.

Siste reviderte tiltak ifm Ringorm i Rogaland, pr. januar 2023

Ringorm hos storfe, forårsaket av Trichophyton verrucosum, har vært påvist flere steder i Sør-Rogaland siden 2017. Flest tilfeller ble påvist i 2019 og 2020 med henholdsvis 15 og 16 nye positive besetninger, og i 2021 ble det påvist i syv besetninger. Så langt i 2022 er det påvist i to besetninger, en i Hå og en i Gjesdal.

Rogaland Bondelag har stand på Agrovisjon 4.-6. November

Besøk oss på stand C3210 i hall C. Vi har kjekke aktiviteter og tid til en god drøs. På fredag ettermiddag treffer du leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming og på lørdag står styremedlem i Norges Bondelag, Arthur Salte på standen.

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Er bøndene for optimistiske og investerar politisk korrekt?

Det undrast Martin Svebestad, leiar i Jæren Rekneskapslag, seg over når han diskuterte jordbruksøkonomi på Jorddøgn onsdag kveld.

Det er påvist Newcastlesyke i et fjørfehold i Rogaland

Det er obligatorisk å registrere dyreholdet ditt hos Mattilsynet dersom du har fugl. Det er viktig for den generelle sykdomsberedskapen. Dersom det er fugl i dyreholdet der det skal transporteres andre dyrearter eller melk fra, følger det en rekke restriksjoner.

-Trevirkets tid i landbruket er no, seier Olaf Gjedrem, leiar i Kystskogbruket Rogaland

I tidlegare tider har det vore naturleg å byggje landbruksbygg i tre, men i moderne tid har andre materiale vore føretrekke. No er situasjonen i ferd med å snu, der bygg i tre er meir aktuelt enn nokon gong.

Ny bonde-samling på Agrovisjon 4.-5. November

Det planlegges ny bonde- kurs i forbindelse med Agrovisjon 2022 den 4.-5. november i Stavanger Forum. Også i år vil dette være et Samarbeide mellom Rogaland Bondelag, Nortura, Tine, Felleskjøpet RA og Landkreditt. Et tilsvarende kurs ble arrangert i forbindelse med Agrovisjon 2019. Kurset hadde 130 påmeldte og var en kjempesuksess!

Open Gard i sommarens siste sol

Me er komen til sommarens slutt, og det veit me når open gard vert arrangert i heile fylket.

Bonde, bygg i tre!

Rogaland skognæringsforum i samarbeid med Rogaland Bondelag, Statsforvaltaren og Rogaland Fylkeskommune inviterar til fagdag om landbruksbygg i tre. Torsdag 15.9. 2022, Bryne Kro & Hotell.

Berekraft gjer nye moglegheiter for veksthusnæringa

Veksthusnæringa står midt i ein spanande teknologiutvikling, samstundes som næringa kjenner energikrisa på kroppen. Berekraft som konkurransefortrinn er tema for årets Tomatkonferanse på Finnøy.

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

Bondetingsinnlegg - Tarald Magne Oma

Lurar du på kva utsendingane frå Rogaland seier på årsmøtet? Her kan du lese det Tarald Magne Oma, leiar i Time Bondelag sa.

Årets supervervar, strandbuen Reinert Idsø!

-Arbeidet med å få Strand kommune ut av sone 3 er ein motivasjon til å verve medlemmar, seier Reinert Idsø.

Rogalandsbenken på plass til Bondetinget 2022

Endeleg er det bondeting, for første gang sidan 2019 kan årsmøtet samlast fysisk og ikkje digitalt. Bondetinget er bondelagets viktigaste forsamling og Rogaland Bondelag er godt representert med tolv delegatar.

Fagdagar med tema intensiv og berekraftig grovfôrproduksjon

Rogaland Landbrukspark inviterer til fagdagar med tema intensiv og berekraftig grovfôrproduksjon 24.- 25. august på Hotell Jæren

Godt på veg, men innfrir ikkje på inntektsløft

-Tilbodet ser ut til vere eitt utgangspunkt for forhandlingar mellom jordbruket og staten. Beløpet kan sjå høgt ut, men det er behov for kvar krone – og meir til – for å klare å halde liv i jordbruket.

Åpent stormøte Framtidas dyrehold

Satsingen Arbeid for god dyrehelse og dyrevelferd i Rogaland arrangerer åpent stormøte «Framtidas dyrehold». Det blir to innholdsrike kvelder med faglig påfyll og noe å spise. Undheim samfunnshus tirsdag 10. mai Tysværtunet storsal onsdag 11. mai Kl. 19.00 - 22.00

-Eitt riktig krav for ein snuoperasjon.

Det er skjebnetid for jordbruket, og no må politikarane få oss ut av vanføre, det seier Marit Epletveit, leiar i Rogaland Bondelag.

Inntektene stuper i jordbruket

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektene faller kraftig i 2022. – Tallene bekrefter den alvorlige økonomiske situasjonen i jordbruket. Det vil prege årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Resolusjon frå årsmøte i Rogaland Bondelag 2022

Leiars tale ved årsmøte 2022 av fylkesleiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit

Årsmøte i Rogaland Bondelag 2022

Årets lokallag 2021 blei Sandnes bondelag. Laget har hatt god aktivitet og godt politisk engasjement. Årets verver blei Reinert Idsø frå Strand Bondelag. Strand Bondelag blei årets vervelag for 2021!

God gass i årsmøtet

Etter Bjørn Gimmings innlegg var det så mange spørsmål at leiaren ikkje nådde å svare før lunsj.

Informasjonsmøte om dyrevelferdsprogram for storfe

Mandag 28. februar ble det avholdt informasjonsmøte om dyrevelferdsprogram på storfe på Undheim samfunnshus

Årsmøtesakane 2022

Årsmøte vert arrangert i Haugesund 11.-12. mars, og sakane finn de her:

Valgnemnda i Rogaland Bondelag si innstilling til valg for 2022 er nå klar

Valgnemnda i Rogaland Bondelag har hatt 6 møter. Alle møter har vært digitale, også intervjurunden foregikk digitalt.

Landbrukskonferansen 2022

Landbrukskonferansen blir avholdt som eit digitalt treffpukt den 21. mars kl. 10:00 til 12:00. Hovudtema for programmet er: Landbruket i dag; korleis blir det økonomisk og sosialt berekraftig?

Rogaland Bondelag medlem av Rogaland Landbrukspark

1. januar ble Rogaland Bondelag medlem av Rogaland Landbrukspark.

Krig og uår

- Når krisa rår er det ikkje bonden som svelter først. Å sikre mat til befolkninga er ein av statens viktigaste oppgåver, og no må det kraftig politikk til for å sikre sjølvforsyninga.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere