Nyheter

Temamøte rovdyr og rovviltavvisende gjerder

Med støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Viken arrangerte Østfold Bondelag onsdag temamøte om rovdyr og rovviltavvisende gjerder. Rundt 30 interesserte bønder møtte opp blant annet for en befaring av en type rovviltavvisende gjerde som er satt opp for storfe av Geir Gjønnes på Geiteberg Kulturbruk i Tomter.

- Dyr skal behandles godt

I kveld viser NRK Brennpunkt en film om svineprodusenter, som viser grov vold og dårlig behandling av dyr. - Dette er uakseptabelt, sier Bartnes.

Riksrevisjonen påpeker mangler i regjeringas oppfølging av rovdyrpolitikken

Riksrevisjonen er kritiske til flere sider av rovdyrforvaltningen i Norge. Det gjelder blant annet soneforvaltningen, bruken av skadefelling og uenigheten mellom departementet og nemndene om sentrale deler av rovdyrpolitikken og regelverket.

NRK-film viser dyrevelferdsbrudd

Førstkommende onsdag ligger en film om svineprodusenter på sendeplanen til NRK Brennpunkt.

Vellykket studietur til Inn på tunet-gårder i Østfold

Lørdag 15. juni stod Inn på tunet på agendaen i Østfold Bondelag, og over 30 personer var med på studietur til Bredeg gård i Trøgstad og Kastet gård Aktivitetssenter i Hobøl.

Overrakte politikerne klimasmarte utfordringer

Nærmer 100 personer var samlet da Klimasmart landbruk Østfold avholdt sin avslutningskonferanse på Borregaard hovedgård den 13. juni. Etter en politisk duell overrakte fylkesleder Svend Arild Uvaag to utfordringer til stortingsrepresentantene Tage Pettersen (H) og Ole André Myhrvold (Sp).

Når rovvilt tar beitedyr

Å oppleve at rovvilt tar husdyr på beite er både vondt, og svært krevende. Da er det viktig at vi bønder opplever å få bistand og hjelp til å begrense tap. I denne saken kan du lese om hvilken hjelp du får, og hvem som tar ansvar for hva etter et slikt angrep. I tillegg er det laget en fersk brosjyre vi anbefaler å lese.

Østfoldbøndene Gimming og Mjølnerød gjenvalgt

Årsmøtet i Norges Bondelag har gjenvalgt Bjørn Gimming fra Idd i Halden som 1. nestleder, og Martha Mjølnerød fra Spydeberg som varaordfører i Bondelaget.

Østfoldinger på Bondetinget

Østfold deltar med ti delegater på Norges Bondelags årsmøte, som avholdes på Lillehammer 5.-6. juni. Av saker delegatene skal ta stilling til er organisasjonsprosess, resolusjoner, melkekvoter og ikke minst valg av tillitsvalgte det kommende året. Gå inn i saken, og finn ut hvordan sakene har blitt behandla på årsmøtet.

Krever klimasvar fra regjeringa

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever en rekke klimasvar før de kan gå videre i forhandlingene om en klimaavtale med regjeringa. – Tvingende nødvendig for å få framgang, mener bondeorganisasjonene.

Sammenslåing av fylkeslag fra 2022

Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok i dag at dagens fylkeslag skal tilpasse seg den nye fylkesstrukturen, seinest innen 2022. For Østfold Bondelag sin del betyr det at vi blir en del av Viken Bondelag. Representantskapets sammensetting var også mye diskutert. Årsmøtets flertall støttet styrets innstilling om å ta dette opp til ny vurdering innen årsmøtet 2022.

Stor bredde i østfoldingenes innlegg på Bondetinget

Jordvern, melkekvoteordninga, kommunikasjon og økt satsing på grønt var temaene østfolddelegatene brakte til torgs under generaldebatten på årsmøtet i Norges Bondelag.

Årsmøte Norges Bondelag

Årsmøtet i Norges Bondelag, det 123 i rekken avholdes på Lillehammer 5. og 6. juni. Det hele innledes med representantskap som starter alt i morgen tirsdag 4. juni.

Konferanse 13. juni - Et klimasmart Østfoldlandbruk mot 2030

Klimasmart landbruk Østfold prosjektet ønsker sammen med sine partnere velkommen til konferansen Et klimasmart Østfoldlandbruk mot 2030 13.juni på Borregaard Hovedgård! Programmet for dagen er nå klart! Prosjektet Klimasmart landbruk Østfold samler trådene fra prosjektets aktiviteter og retter blikket fremover rundt temaet klima og landbruk.

Studietur til Inn på tunet-gårder i Østfold

Er du Inn på tunet-tilbyder i Østfold/Akershus, eller interessert i eller vurderer å starte opp med Inn på tunet? Sett av lørdag 15. juni til foredrag og gårdsbesøk. Vi skal bli kjent med hva slags muligheter Inn på tunet gir, ulike tilbydere og deres tjenester.

Tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) - veileder klar

Det er enighet om nytt Regionalt miljøprogram for årene 2019 - 2022. For å oppnå resultater bevilges regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) som kan stimulere bøndene til å gjøre tiltak for å begrense forurensning og fremme kulturlandskapsverdier. Alt om det nye programmet, veileder for tilskuddene, kontaktpersoner osv er nå klart.

Velkommen til temamøte om rovdyr og rovviltavvisende gjerder

Østfold Bondelag ønsker alle, og beitebrukere spesielt, velkommen til temamøte om rovdyr og rovviltavvisende gjerder. Møtet finner sted på Geiteberg kulturbruk i Tomter, onsdag 19. juni, hvor vi også skal ha en liten befaring av det rovviltavisende gjerdet som er satt opp der.

Hvordan slår avtalen inn på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan jordbruksavtalen innvirker på økonomien på ditt bruk.

Jordbruket inngår avtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2020. - Vi har forhandla fram bedre muligheter til å bruke jorda over hele landet. Skal vi få folk til å satse på landbruk er det prinsipielt viktig at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper reduseres. For første gang siden oppgjøret med de rødgrønne i 2013, har vi lyktes med det, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Jordbruket går i forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla torsdag ettermiddag at vi går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2019.

Inviterer til Norges største Åpen Gård

Den 13. mai arrangerer Bondelaget Norges største Åpen Gård - på Facebook. Bønder over hele landet vil være med å vise fram hverdagen i gårdsdrifta, og i Østfold åpnes dagen fra fjøset hos bondelagsleder Svend Arild Uvaag.

Skuffet over ambisjonene

Staten la i formiddag fram tilbudet i jordbruksoppgjøret 2019. - Vårt krav om en kraftig styrking av kornøkonomien er ikke fulgt opp i tilbudet, sier fylkesleder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag.

Jordbrukets krav 2019 - kort fortalt

Her finner du en oppsummering av hovedpunktene i jordbrukets krav

Et krav som styrker Østfoldlandbruket

Jordbrukets krav styrker muligheten for en framtidsretta og bærekraftig matproduksjon, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Landbrukspodden: Varmer opp til jordbruksoppgjør

Mandag legges kravet i årets jordbruksoppgjør fram, og naturlig nok er dette tema for ukas landbrukspodd. Tema er: Hva venter oss i år? I tillegg skal vi snakke om den såkalte terrorbalansen i norsk jordbruk når seniorrådgiver i Bondelaget, Anders Huus, er gjest i ukas pod.

Hjelp både insekter og miljøet

Vannområdene i Hurdalsvassdraget/Vorma, Øyeren og Leira – Nitelva har laget et praktisk faktaark som gir gode råd om hvordan bønder med enkle grep kan hjelpe både insekter og miljøet.

Fylkesnytt fra Oslo og Viken

Fylkesmannen i Oslo og Viken er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om den nye landbruksavdelingen i Oslo og Viken.

Hvordan unngå Afrikansk svinepest

Den svært alvorlige sykdommen afrikansk svinepest sprer seg blant svin i Europa. Vi har alle et ansvar for å redusere risikoen for å få smitten inn i Norge. OIE, den internasjonale organisasjonen for dyrehelse har utviklet informasjonsplakater for besøkende turister, jegere og bønder osv til fri bruk og distribusjon. Videre er det laget egne plakater med smittevernråd fra norske fagmyndigheter og organisasjoner.

Stor inntektsnedgang for kornbonden

Ferske tall lagt fram i forkant av jordbruksoppgjøret viser at bønder som driver med korn kan forvente stor inntektsnedgang i 2019. – Bedre kornøkonomi må gis høy prioritet i årets jordbruksoppgjør, sier Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Påskeferie på kontoret

Fra og med mandag 15. april og fram til tirsdag 23. april er kontoret til Østfold Bondelag stengt. Vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle en God Påske. Oppstår det saker av akutt art kan leder Svend Arild Uvaag nås på telefon 91871699, og organisasjonssjef Mina Mjærum Johansen på telefon 917 75 831.

Frokost med Østfoldpolitikere

Torsdag morgen kl. 09.00 møter Østfold Bondelag våre Stortingspolitikerne til frokost på Eidsvolls plass. Matboksene og budskapet er klappet og klart, og vi ser fram til en prat om betydningen av landbruk og matproduksjon.

Meld deg på nasjonal gåsekonferanse

Flere av Europas gåsearter er i vekst noe som fører til økte beiteskader i landbruket og utfordringer for bynære friluftsområder. Fagkompetansen samles til to-dagers konferanse i Skogn 14. og 15.mai.

Bondelaget har laget veiledere for syke- og foreldrepenger

- Mange synes det er vanskelig å få oversikt over egne rettigheter ved sykdom, svangerskap og fødsel. Norges Bondelag har utarbeidet en veileder med oversikt over reglene som gjelder ved sykdom hos bonden. I tillegg er det utarbeidet en veileder med oversikt over reglene fødsel og svangerskap hos bonden.

Studieturer med Kornprogrammet 2019

Nok en gang har Kornprogrammet i Akershus og Østfold Bondelag i samarbeid med NLR-Øst gleden av å kunne invitere til studietur.

Studietur om sol- og bioenergi i Vest Sverige

I biogassbuss reiste 20 bønder og folk fra landbruksforvaltningen på en todagers studietur til Vest Sverige i regi av Klimasmart Landbruk Østfold.

Kjenner du en Askeladd ?

Vi leter etter en kreativ bygdegründer til årets Askeladdpris. Prisen på 50 000 kroner går til en ung etablerer på bygda. Nå kan du nominere noen, eller søke selv!

Planlegg for nytt RMP regelverk når våronna starter

Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus har nå fått et felles Regionalt miljøprogram (RMP). Miljøprogrammet er utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Viken i tett samarbeid med representanter fra faglagene i vår region. Flere tilskuddsordninger er fjernet, en del er endret og noen nye er kommet til.

Framtidas bønder på kurs!

I helga arrangerte Akershus Bondelag og Østfold Bondelag unge bønder kurs på Scandic Brennemoen med nesten 50 deltagere som enten er på vei inn i næringa, eller som allerede er bønder.

Klima var gjennomgangstema på årets årsmøte

Hovedtema under årsmøtet i Østfold Bondelag var klima og dets påvirkning på landbruket. Dette kom tydelig frem både i de politiske innledningene og gjennom innlegg i generaldebatten. Leder i Østfold Bondelag startet dagen med å ønske velkommen til alle deltakerne. Videre var det politiske innledninger ved Kåre Gunnar Fløystad fagsjef i miljøorganisasjonen Zero og ved Bjørn Gimming 1. nestleder i Norges Bondelag.

Vervepris til Erlend Skaarer fra Eidsberg

Østfold Bondelag delte i dag ut prisen for årets verver på sitt årsmøte. Prisen gikk til Erlend Skårer, leder i Eidsberg Bondelag, for å ha vervet flest medlemmer i Østfold i 2018. Han har sammen med styret i Eidsberg Bondelag, lagt ned en betydelig innsats i vervingen. Han vervet personlig 12 medlemmer.

Gjenvalg for Uvaag

På årsmøtet i Østfold Bondelag i dag ble Eidsberg-bonde Svend Arild Uvaag gjenvalgt som fylkesleder. Det ble også valgt nye styremedlemmer, og ny av året var Aase Maren Ø. Hesleskaug. Det venter mange spennende oppgaver for styret utover høsten.

Råde Bondelag årets lokallag 2018!

Prisen for årets lokallag deles hvert år ut til det lokallaget som har utpekt seg spesielt gjennom aktivitet og engasjement. Utdeling av prisen skjedde på årsmøtet i Østfold Bondelag, og årets vinner ble Råde Bondelag.

Innsatsprisen 2018 til Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold

Østfold Bondelag ønsker å tildele årets innsatspris til Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold for å vise takknemlighet for hvordan de håndterte den krisa Østfoldjordbruket blei utsatt for sommeren 2018.

Fylkesleder Uvaags tale til årsmøtet

Leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, holdt leders tale under årsmøtet i Østfold Bondelag torsdag 21. mars. Årsmøtet blei avholdt på Rakkestad kulturhus, med nær 60 årsmøtedelegater og 40 gjester. I sin tale var fylkeslederen innom temaer som den politiske situasjonen, jordbruksoppgjøret 2018, vekstsesongen 2018, arealbruken i Østfold, dyrevelferd, fylkeslagets prioriteringer i årets jordbruksoppgjør, gåseforvaltning, organisasjonskurs og veien videre framover.

Årsmøte 2019

Årsmøtet i Østfold Bondelag 2019 avholdes i Festsalen i Rakkestad rådhus (Rådhusveien 8) torsdag 21. mars. Møtet settes kl. 09.00. Registrering, kaffe og rundstykker fra kl. 08.30.

Det må lønne seg å være klima- og miljøvennlig bonde

Dette skriver Østfold Bondelag i sitt høringsinnspill til årets jordbruksforhandlinger, og peker på at regionale miljøvirkemidler (RMP) må økes med 50 prosent i fylker med store utfordringer med avrenning til vassdrag og kyst. Dette for å gi bøndene en reell kompensasjon for avlingsnedgang, styrke tiltakene, og sikre vannkvaliteten.

Valgkomiteens innstilling er klar

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Østfold Bondelag foreligger, og Svend Arild Uvaag innstilt som leder.

Gi oss ditt svar

Østfold Bondelag ønsker din hjelp! Ønsker du og din familie å bidra til en økt satsing på produksjon av grønnsaker, potet, frukt og bær i Østfold? Da håper vi at du er snill og svarer på denne undersøkelsen.

Fra Stormøte korn 2019

Mange fant veien til Askim kulturhus, hvor de bl.a. fikk høre innlegg fra Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Krevede situasjon for gjenvinning av landbruksplast

Grønt Punkt Norge som driver returordningen har varslet at de må øke vederlaget for landbruksplast fra 1. april for å hindre at ordningen kollapser. Årsaken er i stor grad at avfallsbransjen sliter med å få avsetning på returplast.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere