Nøkkelområder det skal jobbes videre med: 

 • Det skal være klare konsekvenser for bønder som ikke følger regelverket.
 • Vi skal ha bedre oversikt og oppfølging av dyrevelferden, både i næringa som helhet og på det enkelte gårdsbruk.
 • Reglene for hvordan avlivning på gården skal bli tydelige.
 • Vi skal løfte holdningsskapende arbeid.

 

Styrke dyrevelferdsprogrammet og konsekvenser for bønder

 • Dyrevelferdsprogrammet blir forskriftsfestet, det betyr at alle svineprodusenter må følge programmet.
 • Vi styrker kompetansen hos bonden ved å innføre obligatorisk kompetansekrav i dyrevelferd.
 • Styrker kompetansen om svinenæringa blant veterinærer som gjennomfører gårdsbesøk.
 • Slakteriene skal melde fra til Mattilsynet når en bonde blir trukket økonomisk fra slakteriet fordi kravene i programmet ikke er overholdt.
 • Slakteriene kan avslutte samarbeidet med bønder med dårlig dyrevelferd. Dersom et samarbeid blir avsluttet skal det ikke være mulig for bonden å få levert dyr til andre slakterier.

Les mer om dyrevelferdsprogrammet for svin her. 

 

Få bedre oversikt og oppfølging gjennom systematisering og kontroll

 • Systematisere data innhentet i Dyrevelferdsprogrammet for å få en bedre oversikt over utviklingen på dyrevelferd i svinenæringen, og gjøre det enklere for slakteriene å fange opp bønder som ikke følger regelverket.
 • Bruke opplysninger fra Mattilsynets eksisterende kontroll på slakteriene for å følge opp utviklingen på dyrevelferden.

 

Klarere regler om avliving

 • Klargjøre regelverket om avliving. Alle svinebønder skal være klar over hvilke regler som gjelder når en gris skal avlives på gården. Derfor har næringa dialog med Mattilsynet om å klargjøre regelverket og sørge for at dette blir forstått blant bøndene.

 

Løfte holdningsskapende arbeid

Dårlige holdninger gir dårlig atferd – derfor er holdningsskapende arbeid svært viktig.

 • Norges Bondelag og Norsvin går sammen om å organisere besøksringer for bønder i svineproduksjonen. Målet er at alle svinebønder skal få besøk. Ordningen blir nå utviklet.
 • Løfte dyrevelferd som tema i alle organisasjoner i næringa, og ta det opp ved ulike anledninger hvor bønder samles.

I tillegg innføres kamerovervåking ved norsk slakterier for at Mattilsynet  internt skal kunne hente sekvenser for å forbedre linjene i slakteribransjen