Bakgrunn
I januar 2016 vedtok Stortinget et bortfall av all eksportstøtte, som en følge av WTO-avtalen.

Fra 1. juli 2020 vil det ikke bli utbetalt eksportstøtte til Jarlsbergosten, og rundt 100 mill. liter melk blir overflødig i det norske markedet.
I jordbruksoppgjøret 2019 ble partene enige om å utarbeide et opplegg for hvordan nedskaleringen skal gjennomføres høsten 2019 med frist 1.oktober.

Nedskaleringen vil bli gjennomført ved bruk av forholdstall og oppkjøp av melkekvoter.

Fra 2020 faller støtten til eksport av Jarlsbergost bort, og 100 millioner liter melk, tilsvarende sju prosent av den melka som produseres i Norge, blir overflødig. Jordbruket og regjeringa har i høst vært i prosess om hvordan reduksjonen i melkeproduksjonen skal bli gjennomført.

Staten bidrar med 200 mill. kroner

Avtalen slår fast flere grep for å få til en reduksjon. 40 millioner liter melk skal kuttes ved utkjøp av melkekvoter. Staten bidrar med 200 millioner kroner, i tillegg dekker næringa selv med ca 350 millioner kroner i form av økt omsetningsavgift.

- Bøndene har havnet i denne situasjonen som følge av politiske vedtak. Vi har derfor ment at det er rimelig og nødvendig med statlig medfinansiering, noe det er bra vi har fått til, sier Uvaag. - Det var viktig å få landet en løsning slik at melkebonden kan starte å planlegge for nedskaleringen.

Redusert melkeproduksjon

Videre vil alle melkeprodusenter i praksis få redusert sin melkekvote basert på behovet i markedet.

- For Østfold Bondelag har det vært viktig å sikre at nedskaleringen ikke svekker den aktive produsenten mer enn nødvendig, understreker Uvaag. – Vi ønsket derfor at avtalen med staten skulle baseres på mest mulig utkjøp, noe vi ser partene langt på vei har fått til.

- Dette blir tøffe tak for Østfoldbonden. Men nå må vi gjennom denne runden, slik at vi oppnår balanse i melkemarkedet og kan utvikle melkesektoren videre, sier Svend Arild Uvaag.

 

Les mer om hvordan nedskaleringa skal gjennomføres her: https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/slik-skal-nedskaleringen-gjennomfores